Women in society Môn Tiếng anh Lớp 12

Đu trend khoác váy công chúa cút khu chợ, cô nàng hoảng loạn Khi gặp gỡ trường hợp bất ngờ bất ngờ
Đu trend khoác váy công chúa cút khu chợ, cô nàng hoảng loạn Khi gặp gỡ trường hợp bất ngờ bất ngờ

Bạn đang xem: Women in society Môn Tiếng anh Lớp 12

Tiếng Anh lớp 12 Unit 15: Women in Society

Tiếng Anh lớp 12 Unit 15: Women in Society

Loạt bài xích biên soạn, giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 12 Unit 15: Women in Society sẽ hỗ trợ Giáo viên, cha mẹ đạt thêm tư liệu nhằm chỉ dẫn những em học viên lớp 12 đơn giản và dễ dàng sẵn sàng bài xích nhằm học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12.

  • A. Reading (trang 162-163-164-165 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions that follow. While you read. Read the text …
  • B. Speaking (trang 165-166 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Study the expressions and practise saying them aloud. Exercise 2. Work in groups. Read and respond lớn …
  • C. Listening (trang 167-168 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work in pairs. Answer the following question. While you listen. Task 1. Listen lớn the passage and choose …
  • D. Writing (trang 168-169 SGK Tiếng Anh 12) Describing a chart. Task 1. Work in pairs. The chart below shows the average hours of housework per week by people …
  • E. Language Focus (trang 169-170-171 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Choose one of the following verbs (in the correct form) + the correct preposition lớn complete the sentences. …

Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 A. Reading trang 162-165

A. Reading (Trang SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions that follow. (Làm việc theo dõi cặp. Nhìn nhập những tranh ảnh và vấn đáp những thắc mắc theo dõi sau.)

1. How many roles does this woman have? (Người phụ nữ giới này phụ trách từng nào vai trò?)

=> This woman has two roles: a wife’s role and a mother’s role.

2. Is her life typical of a Vietnamese woman’s life? Why/Why not? (Cuộc sinh sống của cô ấy ấy liệu có phải là cuộc sống thường ngày nổi bật của những người phụ nữ giới nước ta không? Tại sao/Tại sao không?)

=> Yes, it is, because it’s the Vietnamese traditional lifestyle and culture.

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and bởi the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và thực hiện bài xích luyện theo dõi sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Throughout much of the history of human civilization, deep-seated cultural beliefs allowed women only limited roles in society. Many people believed that women’s natural roles were as mothers and wives. These people considered women lớn be better suited for childbearing and homemaking rather kêu ca for involvement in the public life of business or politics. Widespread doubt about women’s intellectual ability led most societies lớn deny education, employment and many legal and political rights lớn women. It was men who controlled most positions of employment and power in society.

The struggle for women’s rights – the rights that establish the same social, economic, and political status for women as for men – began in the 18th century during a period known as the Age of Enlightenment. During this period, political philosophers in Europe began lớn argue that all individuals, male or female, were born with natural rights that made them không tính phí and equal. These pioneer thinkers advocated that women should not be discriminated against on the basis of their sex.

Today, although their status varies in different countries, women in most parts of the world have gained significant legal rights. The most important of these are: the right lớn have equal work opportunities and pay lớn men, the right lớn vote, and the right lớn formal education.

Hướng dẫn dịch:

Trong sát không còn chiều nhiều năm lịch sử hào hùng văn minh trái đất, những ý niệm văn hóa truyền thống lâu lăm chỉ được chấp nhận phụ nữ giới phụ trách một không nhiều tầm quan trọng nhập xã hội. hầu hết người nhận định rằng thiên chức của những người phụ nữ giới là làm công việc bà xã, thực hiện u. Những người này nhận định rằng phụ nữ giới quí phù hợp với việc sinh con cái và nhìn nom ngôi nhà cửa ngõ rộng lớn là nhập cuộc nhập cuộc sống tài chính hoặc chủ yếu trị của xã hội. Những nghi ngờ lo ngại công cộng về tài năng trí tuệ của những người phụ nữ giới đang được tạo cho nhiều xã hội ko cho tới phái đẹp được học tập, tuyển chọn dụng và nhiều nghĩa vụ và quyền lợi chủ yếu trị và pháp luật. Chính phái mạnh mới nhất là kẻ trấn áp đa số việc thực hiện và quyền lực tối cao nhập xã hội.

Cuộc đấu giành giật cho tới nữ giới quyền – quyền tạo nên cho tới phụ nữ giới vị thế xã hội, tài chính và chủ yếu trị ngang bởi vì với phái mạnh – chính thức kể từ thế kỷ 18 nhập một quy trình tiến độ được gọi là Thời đại Ánh sáng sủa. Trong quy trình tiến độ này, những triết nhân chủ yếu trị ở châu Âu chính thức thảo luận rằng từng cá thể, cho dù là nam giới hoặc nữ giới, sinh đi ra đang được đem quyền tự tại và đồng đẳng. Những ngôi nhà tư tưởng tiền phong này công ty trương rằng phụ nữ giới tránh việc bị phân biệt ăn ở vì thế nguyên nhân nam nữ.

Ngày ni, tuy vậy vị thế của phụ nữ giới ở từng vương quốc từng không giống, phần rộng lớn phụ nữ giới bên trên toàn cầu đã và đang được những nghĩa vụ và quyền lợi pháp luật đáng chú ý. Trong số tê liệt, cần thiết nhất là: thời cơ thao tác và được trả lương lậu ngang bởi vì với phái mạnh, quyền bầu cử và quyền được học tập đàng hoàng.

Task 1. Give the Vietnamese equivalents lớn the following words and phrases. (Cho kể từ giờ Việt tương tự với những kể từ và cụm kể từ sau.)

Gợi ý:

1. human civilization: nền văn minh nhân loại 5. deep-seated cultural beliefs: ý niệm văn hóa truyền thống lâu đời
2. childbearing: việc sinh con 6. homemaking: việc che chở gia đình
3. involvement: sự xả thân, tham lam gia 7. intelleclual ability: tài năng trí thức/hiểu biết
4. Age of Enlightenment: Thời đại ánh sáng 8. equal work opportunity: thời cơ nghề ngỗng nghiệp/ việc thực hiện bình đẳng

Task 2. Choose the best option A, B, C or D lớn answer the following questions. (Chọn câu vấn đáp A, B,C hoặc D trúng nhất nhằm vấn đáp những thắc mắc sau.)

Gợi ý:

1. C 2. D 3. C 4. B 5. A

Task 3. Choose the best title for the passage. (Chọn title trúng nhất cho tới đoạn văn.)

A. Khả năng trí thức của phụ nữ

B. Thời kỳ ánh sáng

C. Quyền lợi của phụ nữ

D. Vai trò của phụ nữ giới nhập Giáo dục

Gợi ý:

C. Women’s Rights

Xem thêm: ôn thi học kì

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Summarize the reading passage by writing ONE sentence for each paragraph. (Làm việc theo dõi cặp. Tóm tắt đoạn văn gọi bằng phương pháp ghi chép một câu cho từng đoạn văn.)

Gợi ý:

– Paragraph 1

In the past, women were limited lớn the natural roles: mother’s and wife’s because of widespread doubt about their intellectual ability.

– Paragraph 2

The struggle for women’s rights began in the 18th century with European philosophers’ thoughts that women should not be discriminated on the basis of sex.

– Paragraph 3

Women now enjoy significant legal rights such as equal work and pay rights, the right lớn vote and lớn get formal education.

Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 B. Speaking trang 165-166

B. Speaking (Trang 165-166 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Study the expressions and practise saying them aloud. (Học những nhiều miêu tả và rèn luyện gọi lớn công cộng.)

Hướng dẫn dịch:

Cho ý kiến Tôi suy nghĩ …/Tôi tin cẩn …/Theo ý tôi, …/Theo ý kiến của tôi, …/Như tôi thấy, …
Hoàn toàn đồng ý Tôi trọn vẹn đồng ý./Tôi trọn vẹn đồng ý với các bạn./ Tuyệt đối đồng ý!/ Đúng vậy!
Đồng ý một phần À, tôi hiểu ý các bạn, tuy nhiên …/Tôi ko trọn vẹn đồng ý/ Tại cường độ này tê liệt, trúng, tuy nhiên …
Không đồng ý Tôi từ chối./ E rằng tôi từ chối./Điều tê liệt sai./Điều tê liệt ko trúng.
Hoàn toàn ko đồng ý Vô lí thực hiện sao!/Phi lí sao ấy!/Tôi trọn vẹn từ chối.

Task 2. Work in groups. Read and respond lớn these statements. Begin … . (Làm việc group. Đọc và đáp lại những tuyên bố này. Bắt đầu câu trả lời với 1 trong những cơ hội miêu tả ở Bài luyện 1.)

Gợi ý:

A. → Absolutely!

B. → I’m afraid, I disagree.

C. → What nonsense!

D. → That’s wrong.

E. → That’s right!

F. → That’s not true.

G. → I don’t agree.

H. → I agree with you completely.

I. → I quite agree!

Task 3. Work in groups. Discuss whether you agree or disagree with the following statement and give explanations. (Làm việc group. Thảo luận coi em đồng ý hay là không đồng ý với tuyên bố sau và thể hiện tiếng phân tích và lý giải.)

Married woman should not go lớn work. (Phụ nữ giới đem mái ấm gia đình tránh việc đi làm việc.)

Gợi ý:

A: From my point of view, married women should not go lớn work.

B: I completely disagree. I think if they stay at home page, they gradually lose touch with social life.

C: And they are likely lớn waste, at some extent, education and knowledge they gained before marriage.

Bạn đang được coi bài xích viết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 15: Women in Society. tin tức bởi sdc.org.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: đoạt giải pen cup 2018

Rate this post