Ways Of Socialising Môn Tiếng anh Lớp 12

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi kiếm hiểu về bài bác Ways Of Socialising.

I. Vocabulary

 1. – social [‘sou∫l] (adj): nằm trong xã hội
 2. – society [sə’saiəti] (n)
 3. – lớn socialise (v): xã hội hóa
 4. – lớn attract sb’s attention (v): tạo ra (thu hút) sự xem xét của ai
 5. – verbal [‘və:bl] (a): vì chưng tiếng, hữu ngôn # non-verbal (a): phi ngôn
 6. – informal [in’fɔ:ml] (adj) = friendly: thân thiết # formal (adj): trịnh trọng
 7. – informality (n): sự thân thích mật
 8. – nod (v); gật đầu
 9. – signal [‘signəl] (n0: lốt hiệu
 10. – lớn get off (v): xuống (xe) # lớn get on
 11. – lớn be excited (v): phấn khích
 12. – lớn jump up and down: nhảy lên
 13. – instance [‘instəns] (n): ngôi trường hợp
 14. – for instance: ví dụ, chẳng hạn
 15. – obvious (adj) [‘ɒbviəs] : rõ rệt, hiển nhiên
 16. – approach [ə’prout∫] (v): lại ngay sát, cho tới gần
 17. – communication [kə,mju:ni’kei∫n] (n): sự uỷ thác tiếp
 18. – lớn communicate [kə’mju:nikeit](v)
 19. – common (adj): thường thì, phổ biến
 20. – lớn wave (v): vẫy tay
 21. – lớn raise one’s hands: giơ tay
 22. appropriate [ə’proupriət] (adj): thíach hợp
 23. – choice [t∫ɔis] (n): sự lựa chọn
 24. – lớn choose –chose-chosen
 25. – lớn pass (v): cút ngang qua
 26. – lớn catch one’s eye: đón đôi mắt của ai
 27. – slightly [‘slaitli] (adj): nhẹ nhõm nhàng
 28. – lớn whistle [wisl] (v): húyt sáo
 29. – lớn rude lớn sb: bất nhã, bất trang nhã với ai

II. Grammar.

Câu ngôi trường thuật, thẳng con gián tiếp nhập Tiếng Anh.

Bạn đang xem: Ways Of Socialising Môn Tiếng anh Lớp 12

Nguyên tắc nên nhớ khi gửi kể từ câu thẳng thanh lịch con gián tiếp:

 • Đổi ngôi, thay đổi tân ngữ
 • Lùi thì
 • Đổi cụm kể từ chỉ thời hạn, điểm chốn

a, Câu thẳng ở dạng câu kể/ trần thuật gửi thành:

S+said/said lớn sb/told sb+that+mệnh đề.

b, Câu thẳng ở dạng câu hỏi:

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 2 Môn Ngữ văn Lớp 10

 • Câu chất vấn Yes/ No question gửi thành:

S + asked/asked sb/wondered/wanted lớn know + if/whether + mệnh đề.

 • Câu chất vấn Wh-questions gửi thành:

S + asked/asked sb/wondered/wanted lớn know+ mệnh đề.

Xem thêm: thi xong học kì làm gì

c, Câu thẳng ở dạng câu khẩu lệnh (Vinf/ Don’t + Vinf, please) gửi thành:

S + asked/ told/ ordered/ advised/ wanted/ warned+ sb + (not) lớn Vinf

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn giờ đồng hồ Anh 12.