vở bài tập toán lớp 5 bài 80

Câu 1, 2, 3, 4 trang 98 Vở bài xích tập dượt (SBT) Toán lớp 5 tập dượt 1 . Một siêu thị ném ra 5 000 000 đồng xu tiền vốn liếng và tiếp tục lãi 12%. Tính số chi phí lãi.

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 80

1. a) Tính tỉ số Tỷ Lệ của nhị số 21 và 25

21 : 25 = ………..

b) Hai người thực hiện được 1200 thành phầm, vô ê người loại nhất thực hiện được 546 thành phầm. Hỏi số thành phầm của những người ê lúc lắc từng nào Tỷ Lệ tổng số thành phầm của tất cả nhị người.

2. a) Tính 34% của 27kg

b) Một siêu thị ném ra 5 000 000 đồng xu tiền vốn liếng và tiếp tục lãi 12%. Tính số chi phí lãi.

3. a) Tìm một vài biết 35% của chính nó là 49

b) Một siêu thị tiếp tục bán tốt 123,4 lít nước mắm nam ngư và bởi vì 9,5% số nước mắm nam ngư siêu thị đem trước lúc buôn bán. Hỏi trước lúc buôn bán siêu thị ê đem từng nào lít nước mắm?

4. Trong bảng sau, cột loại nhất ghi số a, cột loại nhị ghi số b, cột loại tía ghi tỉ số Tỷ Lệ của nhị số a và b.

Hãy điền số phù hợp vô địa điểm chấm

a

b

Tỉ số Tỷ Lệ của a và b

36,96

42

 

 

19

 

324

 

 

 

Đáp án

1. a) Tỉ số Tỷ Lệ của nhị số 21 và 25:

21 : 25 = 0,84 = 84%

b) Tỉ số Tỷ Lệ số thành phầm của những người loại nhất đối với tổng số sản phẩm:

546 : 1200 = 0,4555 = 45,5%

2. a) Tính 34% của 27kg

Xem thêm: ôn thi học kì

27 x 34 : 100 = 9,18 (kg)

b) Tiền lãi

5 000 000 : 100 x 12 = 600 000 (đồng)

Đáp số: 600 000 đồng

3. a) Tìm một vài biết 35% của chính nó là 49

49 : 35 x 100 = 140

b) Số lít nước mắm nam ngư của siêu thị trước lúc bán:

123,5 : 9,5 x 100 = 1300 (lít)

4. 

Bài giải

Dạng của bài xích toán

Dòng loại hai: Tìm số a

19 x 27 : 100 = 5,13

Dòng loại ba: Tìm số b

324 : 48 x 100 = 675

Dòng loại nhất: Tìm tỉ số Tỷ Lệ của 36,96 và 42 là:

36,96 : 42 = 0,88 = 88%

a

b

Tỉ số Tỷ Lệ của a và b

36,96

42

88%

5,13

19

27%

324

Xem thêm: Phân tích truyện "Tấm Cám" Môn Ngữ văn Lớp 10

675

48%