vở bài tập toán lớp 5 bài 67

Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài xích luyện (SBT) Toán lớp 5 luyện 1 . Một xe hơi vô 3h đầu, từng giờ chạy được 39km; vô 5 giờ sau, từng giờ chạy được 35km. Hỏi khoảng từng giờ xe hơi tê liệt chạy được từng nào ki-lô-mét?

1. Tính

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 67

a) 60 : 8 x 2,6

b) 480 : 125 : 4

c) (75 + 45) : 75

d) 2001 : 25 – 1999 : 25

2. Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 26m, chiều rộng lớn vày \({3 \over 5}\) chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của miếng vườn hình chữ nhật tê liệt.

3. Một xe hơi vô 3h đầu, từng giờ chạy được 39km; vô 5 giờ sau, từng giờ chạy được 35km. Hỏi khoảng từng giờ xe hơi tê liệt chạy được từng nào ki-lô-mét?

4. Tính vày nhì cách

64 : 5 + 36 : 55                            64 : 5 + 36 : 5

Đáp án

1. Tính

a) 60 : 8 x 2,6

  = 7,5 x 2,6 = 19,5

b) 480 : 125 : 4

    = 3,84 : 4

    = 0,96

c) (75 + 45) : 75

   = 120 : 75 = 1,6

d) 2001 : 25 – 1999 : 25

  = 80,04 – 79,96 = 0,08

2. 

Tóm tắt:

Chiều lâu năm : 26m

Chiều rộng lớn vày \({3 \over 5}\) chiều dài

Tính chu vi? Tính diện tích?

Chiều rộng lớn của miếng vườn là:

\(26 \times {3 \over 5} = 15,6\,\,\,(m)\) 

Xem thêm: điểm THPTQG 2019

Chu vi miếng vườn là:

(26 + 15,6) x 2 = 83,2 (m)

Diện tích miếng vườn là:

26 x 15,6 = 405, 6 (m2)

Đáp số: 83,2m và 405, 6m2

3. 

Trong 3h đầu xe hơi chạy được:

39 x 3 = 117 (km)

 Trong 5 giờ đầu xe hơi chạy được:

35 x 5 = 175 (km)

Thời gian trá xe hơi chạy:

3 + 5 = 8 (giờ)

Số ki-lô-mét xe hơi chạy vô 8 giờ là:

117 + 175 = 292 (km)

Trung bình từng giờ xe hơi tê liệt chạy được:

292 : 8 = 36,5 (km)

Đáp số: 36,5 km

4. Tính vày nhì cách

64 : 5 + 36 : 55           

Cách 1:                                                           

64 : 5 + 36 : 5

= 12,8 + 7,2

= 20

Cách 2:

Xem thêm: đoạt giải pen cup 2018

64 : 5 + 36 : 55

= (64 + 36) : 5

= 100 : 5 = 20