viết chương trình nhập vào n số nguyên tìm số lớn nhất số nhỏ nhất pascal

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

I. Bài tập viết chương trình tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

1. Viết chương trình tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, nhập từ bàn phím).

Bạn đang xem: viết chương trình nhập vào n số nguyên tìm số lớn nhất số nhỏ nhất pascal

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất

2. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của 4 số a, b, c, d (a, b, c, nhập từ bàn phím).

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất (hình 2)

3. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

Chương trình Max_Min;

Sử dụng crt;

Var a, b, c, d: integer;

max, min: integer;

Bắt đầu

clrscr;

write (‘ghi:’); readln (a);

cực đại: = a; min: = a;

write (‘nhap hai:’); readln (b);

ifmaxb thenmin: = b;

write (‘nhap ba:’); readln (c);

ifmaxc then min: = c;

write (‘nhap so thu tu:’); readln (d);

ifmaxd then min: = d;

writeln (‘So trung binh la:’, max);

writeln (‘So tien tot nhat la:’, min);

readln;

Chấm dứt.

4. Viết chương trình nhập vào một mảng các số nguyên có n phần tử. In phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 3)

II. Các loại câu lệnh trong chương trình Pascal

1. Nếu… thì…

Nếu … thì


Nếu sau đó

Nếu điều kiện đúng thì biểu thức sẽ được thực hiện, nếu điều kiện sai thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. dùng trong trường hợp để so sánh các phép toán hoặc các phép toán có điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a> b, in số a ra màn hình

If a> 0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Việc để… làm…

Câu lệnh for… do…. tức là lặp với một số lần đã biết, nếu chúng ta biết số lần lặp lại của một dãy số, một tổng,… thì chúng ta sẽ sử dụng cho… do….

: = to lớn làm

Trong đó:

 • Biến kiểu số nguyên
 • Giá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu và thuộc loại số nguyên.
 • Lệnh có thể là một câu lệnh đơn (một lệnh) hoặc một lệnh ghép (nhiều lệnh).

Ví dụ: Tính tổng từ 1 đến 10 bằng Pascal

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 4)

3. Trong khi… làm…

Câu lệnh while… do… có nghĩa là lặp với số lần chưa biết trước và phụ thuộc vào một điều kiện cụ thể và chỉ dừng khi điều kiện đó sai.

Trong Pascal, câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước là:

trong khi làm ;

Ví dụ: Tính S là tổng các số tự nhiên sao cho số S nhỏ nhất sao cho S> 1000

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 5)

III. Các cấu trúc trong chương trình pascal lớp 11

1. Cấu trúc phân nhánh

Cấu trúc phân nhánh có dạng:

– Dạng thiếu: Nếu thì (dạy lớp 8)

– Dạng đầy đủ Nếu thì khác

Ở dạng đầy đủ, câu lệnh được hiểu như sau: Nếu đúng, thì được thực hiện, nếu không được thực hiện.

Ví dụ: Nếu x

Việc bao gồm ngôn ngữ pascal là:

Nếu x

Writeln (‘Vì vậy, tiền phải là tra la’, x * 300, ‘đồng’)

khác

Writeln (‘Giá trị đầu tiên là’, x * 280, ‘dong’);

2. Cấu trúc lặp lại

Trong cấu trúc lặp, có hai loại:

– Lặp lại lũy tiến:

: = to lớn làm ;

Ví dụ:

For i: = 1 to 5 do writeln (‘i =’, i);

Chúng tôi nhận được kết quả sau:

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 6)

– Hình thức lặp lại

: = to lớn làm ;

For i: = 10 downto 1 do if sqrt (i)> 2 then s: = s + i;

Chúng tôi nhận được kết quả sau:

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 7)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 11, Tin học 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất

Video về Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất

Wiki về Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất

Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất

Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất -

I. Bài tập viết chương trình tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

1. Viết chương trình tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, nhập từ bàn phím).

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất

2. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của 4 số a, b, c, d (a, b, c, nhập từ bàn phím).

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất (hình 2)

3. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

Chương trình Max_Min;

Sử dụng crt;

Var a, b, c, d: integer;

max, min: integer;

Bắt đầu

clrscr;

write ('ghi:'); readln (a);

cực đại: = a; min: = a;

write ('nhap hai:'); readln (b);

ifmaxb thenmin: = b;

write ('nhap ba:'); readln (c);

ifmaxc then min: = c;

write ('nhap so thu tu:'); readln (d);

ifmaxd then min: = d;

writeln ('So trung binh la:', max);

writeln ('So tien tot nhat la:', min);

readln;

Chấm dứt.

4. Viết chương trình nhập vào một mảng các số nguyên có n phần tử. In phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 3)

II. Các loại câu lệnh trong chương trình Pascal

1. Nếu… thì…

Nếu ... thì

Nếu sau đó

Nếu điều kiện đúng thì biểu thức sẽ được thực hiện, nếu điều kiện sai thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. dùng trong trường hợp để so sánh các phép toán hoặc các phép toán có điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a> b, in số a ra màn hình

If a> 0 then writeln ('a la so lon hon');

2. Việc để… làm…

Câu lệnh for… do…. tức là lặp với một số lần đã biết, nếu chúng ta biết số lần lặp lại của một dãy số, một tổng,… thì chúng ta sẽ sử dụng cho… do….

: = to lớn làm

Trong đó:

 • Biến kiểu số nguyên
 • Giá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu và thuộc loại số nguyên.
 • Lệnh có thể là một câu lệnh đơn (một lệnh) hoặc một lệnh ghép (nhiều lệnh).

Ví dụ: Tính tổng từ 1 đến 10 bằng Pascal

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 4)

3. Trong khi… làm…

Câu lệnh while… do… có nghĩa là lặp với số lần chưa biết trước và phụ thuộc vào một điều kiện cụ thể và chỉ dừng khi điều kiện đó sai.

Trong Pascal, câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước là:

trong khi làm ;

Ví dụ: Tính S là tổng các số tự nhiên sao cho số S nhỏ nhất sao cho S> 1000

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 5)

III. Các cấu trúc trong chương trình pascal lớp 11

1. Cấu trúc phân nhánh

Cấu trúc phân nhánh có dạng:

- Dạng thiếu: Nếu thì (dạy lớp 8)

- Dạng đầy đủ Nếu thì khác

Ở dạng đầy đủ, câu lệnh được hiểu như sau: Nếu đúng, thì được thực hiện, nếu không được thực hiện.

Ví dụ: Nếu x

Việc bao gồm ngôn ngữ pascal là:

Nếu x

Writeln ('Vì vậy, tiền phải là tra la', x * 300, 'đồng')

khác

Writeln ('Giá trị đầu tiên là', x * 280, 'dong');

2. Cấu trúc lặp lại

Trong cấu trúc lặp, có hai loại:

- Lặp lại lũy tiến:

: = to lớn làm ;

Ví dụ:

For i: = 1 to 5 do writeln ('i =', i);

Chúng tôi nhận được kết quả sau:

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 6)

- Hình thức lặp lại

: = to lớn làm ;

For i: = 10 downto 1 do if sqrt (i)> 2 then s: = s + i;

Chúng tôi nhận được kết quả sau:

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 7)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 11, Tin học 11

[rule_{ruleNumber}]

I. Bài tập viết chương trình tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

1. Viết chương trình tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, nhập từ bàn phím).

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất

2. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của 4 số a, b, c, d (a, b, c, nhập từ bàn phím).

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất (hình 2)

3. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

Chương trình Max_Min;

Sử dụng crt;

Var a, b, c, d: integer;

max, min: integer;

Bắt đầu

clrscr;

write (‘ghi:’); readln (a);

cực đại: = a; min: = a;

write (‘nhap hai:’); readln (b);

ifmaxb thenmin: = b;

write (‘nhap ba:’); readln (c);

ifmaxc then min: = c;

write (‘nhap so thu tu:’); readln (d);

ifmaxd then min: = d;

writeln (‘So trung binh la:’, max);

writeln (‘So tien tot nhat la:’, min);

readln;

Chấm dứt.

4. Viết chương trình nhập vào một mảng các số nguyên có n phần tử. In phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 3)

II. Các loại câu lệnh trong chương trình Pascal

1. Nếu… thì…

Nếu … thì


Nếu sau đó

Nếu điều kiện đúng thì biểu thức sẽ được thực hiện, nếu điều kiện sai thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. dùng trong trường hợp để so sánh các phép toán hoặc các phép toán có điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a> b, in số a ra màn hình

If a> 0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Việc để… làm…

Câu lệnh for… do…. tức là lặp với một số lần đã biết, nếu chúng ta biết số lần lặp lại của một dãy số, một tổng,… thì chúng ta sẽ sử dụng cho… do….

: = to lớn làm

Trong đó:

 • Biến kiểu số nguyên
 • Giá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu và thuộc loại số nguyên.
 • Lệnh có thể là một câu lệnh đơn (một lệnh) hoặc một lệnh ghép (nhiều lệnh).

Ví dụ: Tính tổng từ 1 đến 10 bằng Pascal

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 4)

3. Trong khi… làm…

Câu lệnh while… do… có nghĩa là lặp với số lần chưa biết trước và phụ thuộc vào một điều kiện cụ thể và chỉ dừng khi điều kiện đó sai.

Trong Pascal, câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước là:

trong khi làm ;

Ví dụ: Tính S là tổng các số tự nhiên sao cho số S nhỏ nhất sao cho S> 1000

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 5)

III. Các cấu trúc trong chương trình pascal lớp 11

1. Cấu trúc phân nhánh

Cấu trúc phân nhánh có dạng:

– Dạng thiếu: Nếu thì (dạy lớp 8)

– Dạng đầy đủ Nếu thì khác

Ở dạng đầy đủ, câu lệnh được hiểu như sau: Nếu đúng, thì được thực hiện, nếu không được thực hiện.

Ví dụ: Nếu x

Việc bao gồm ngôn ngữ pascal là:

Nếu x

Writeln (‘Vì vậy, tiền phải là tra la’, x * 300, ‘đồng’)

khác

Writeln (‘Giá trị đầu tiên là’, x * 280, ‘dong’);

2. Cấu trúc lặp lại

Trong cấu trúc lặp, có hai loại:

– Lặp lại lũy tiến:

: = to lớn làm ;

Ví dụ:

For i: = 1 to 5 do writeln (‘i =’, i);

Chúng tôi nhận được kết quả sau:

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 6)

– Hình thức lặp lại

: = to lớn làm ;

For i: = 10 downto 1 do if sqrt (i)> 2 then s: = s + i;

Chúng tôi nhận được kết quả sau:

[CHUẨN NHẤT]  Viết chương trình pascal để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (hình 7)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 11, Tin học 11

Bạn thấy bài viết Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất bên dưới để https://sdc.org.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: sdc.org.vn

#Viết #chương #trình #pascal #tìm #số #lớn #nhất #và #nhỏ #nhất

Xem thêm: com nguoi dung bo di rang theo cach nay chong con ai cung me man 3 1578059804 102 width640height432 1592841867 468 width640height432 Bút Bi Blog