The association of southeast Asian nations Môn Tiếng anh Lớp 12

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về bài bác The association of southeast Asian nations.

I. Vocabulary

 1. – accelerate /ək’seləreit/ (v): xúc tiến,đẩy nhanh
 2. – Buddhism /’budizm/(n): đạo Phật
 3. – Catholicism /kə’ɔlisizm/(n): đạo Thiên chúa
 4. – christianity/ˌkrɪstiˈænəti/(n): đạo Cơ- đốc
 5. – Islam /iz’lɑ:m; ‘islɑ:m/ (n): đạo Hồi
 6. – justice /’dʒʌstis/ (n): sự công bằng
 7. – currency /’kʌrənsi/ (n): đơn vị chức năng chi phí tệ
 8. – diverse /daɪˈvɜːs(a):gồm nhiều loại không giống nhau
 9. – forge /fɔ:dʒ/ (v): tạo nên dựng
 10. – namely /ˈneɪmli/ (adv): rõ ràng là; ấy là
 11. – realization /,riəlai’zei∫n/ (n): sự thực hiện
 12. – culture /’kʌlt∫ə/ (n): văn hoá
 13. – average /ˈævərɪdʒ/ (n): trung bình
 14. – adopt /əˈdɒpt/ (v): kế tiếp tục, đồng ý, thông qua
 15. – vision /’viʒn/(n): tầm nhìn rộng
 16. – lead /li:d/ (v): lãnh đạo
 17. – enterprise /’entəpraiz/ (n):công trình, sự nghiệp
 18. – GDP (Gross Domestic Product) : tổng sản lượng nội địa
 19. – series /’siəri:z/ (n): loạt,chuỗi
 20. – socio-economic (a): nằm trong tài chính xã hội
 21. – stability /stə’biləti/ (n): sự ổn định định
 22. – thus /đʌs/: vì vậy, như thế
 23. – integration /,inti’grei∫n/(n): sự hoà nhập,hội nhập

 II. Grammar.

Mnh đề trng t ch thi gian:

Bạn đang xem: The association of southeast Asian nations Môn Tiếng anh Lớp 12

Mệnh đề trạng kể từ chỉ thời hạn thông thường chuồn với những liên kể từ như : when, before, after, us. while, since, until, as soon as,  every time (that), the moment (that), the minute (that), as /so long as (bao lâu), just us, just after,…

Các dạng động kể từ ở mệnh đề thời gian:

Xem thêm: Soạn bài "Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt" Môn Ngữ văn Lớp 10

 • Thì Tương lai đơn gửi thành Thì Hiện lại đơn.
 • Thì Hiện bên trên ĐK gửi thành Quá khứ đơn.
 • Thì  tương  lai  hoàn  trở nên gửi thành Hiện bên trên hoàn thiện.

AFTER, BEFORE, WHEN, SINCE rất có thể được bám theo sau vày danh động kể từ.

Xem thêm: Soạn bài "Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự" Môn Ngữ văn Lớp 10

WHILE  – AS: chỉ sự khiếu nại trình diễn vươn lên là nhập một khoảng chừng thời hạn cụt, thông thường chuồn với Thì Tiếp trình diễn.

Khi nhấn mạnh vấn đề sự khiếu nại xẩy ra tức thì sau sự khiếu nại không giống, tất cả chúng ta người sử dụng JUST /AFTER/AS, IMMEDIATELY. THE MINUTE (that), the MOMENT (that), ..

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn giờ Anh 12.