The Asian Games Môn Tiếng anh Lớp 11.

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về bài xích The Asian Games.

I. Vocabulary.

 1. aquatic sports (n) [ə’kwætik spɔ:ts]: thể thao bên dưới nước
 2. athletics (n) [æθ’letiks]: điền kinh
 3. decade (n)[‘dekeid]: thập kỷ (10 năm)
 4. enthusiasm (n) [in’θju:ziæzm]: sự nhiệt huyết, sức nóng tình
 5. facility (n) [fə’siliti]: tiện nghi
 6. fencing (n) [‘fensiη]: đấu kiếm
 7. hockey (n) [‘hɔki]: khúc côn cầu
 8. host country (n) [houst ‘kʌntri]: nước căn nhà nhà
 9. intercultural knowledge(n) [intəkʌlt∫ərəl ‘nɔlidʒ]: kỹ năng và kiến thức liên văn hóa
 10. medal (n) [‘medl]: huy chương vàng
 11. mountain biking (n) [‘mauntin baikiη]: đua xe đạp điện địa hình
 12. purpose (n) [‘pə:pəs]: mục đích
 13. wrestling (n) [‘resliη]: đấu vật
 14. bronze (n) [brɔnz]: đồng
 15. freestyle (n) [‘fri:stail]: loại tập bơi tự động do
 16. gymnasium (n) [dʒim’neizjəm]: chống thể dục thể thao dụng cụ
 17. gymnast (n) [‘dʒimnæst]: vận khích lệ thể dục
 18. gymnastics (n) [,dʒim’næstiks]: môn thể dục thể thao dụng cụ
 19. high jump (n) [‘haidʒʌmp]: nhảy cao
 20. long jump (n) [‘lɔη’dʒʌmp]: nhảy xa
 21. record (n) [‘rekɔ:d]: kỷ lục
 22. advertise (v) [‘ædvətaiz]: quảng cáo
 23. promote (v) [prə’mout]: quảng bá
 24. recruit (v) [ri’kru:t]: tuyển chọn dụng
 25. upgrade (v) [ʌp’greid]: nâng cấp
 26. widen (v) [‘waidn]: ngỏ rộng
 27. apply for (a job) (v) [ə’plai]: xin xỏ việc
 28. book (v) [buk]: mua sắm vé trước
 29. rugby (n) [‘rʌgbi]: bóng bầu dục
 30. shooting (n) [‘∫u:tiη]: phun súng
 31.  solidarity (n) [,sɔli’dærəti]: tình đoàn kết
 32. squash (n) [skwɔ∫]: bóng quần
 33. strength (n) [‘streηθ]: mức độ mạnh
 34. take place (v) [teik pleis]: trình diễn ra
 35. weightlifting (n) [‘weit’liftiη]: cử tạ

II. Grammar.

Mệnh đề quan lại hệ: Mệnh đề mối liên hệ với tầm quan trọng thực hiện rõ rệt nghĩa cho 1 danh kể từ đứng trước nó.

Bạn đang xem: The Asian Games Môn Tiếng anh Lớp 11.

Xem thêm: ôn thi học kì

 • Who: Thay thế mang lại căn nhà ngữ chỉ người.
 • Whom: Thay thế mang lại tân ngữ chỉ người.
 • Whose: Dùng để thay thế thế mang lại tính kể từ chiếm hữu chỉ người.
 • Which: Dùng để thay thế thế mang lại căn nhà ngữ hoặc tân ngữ chỉ sự vật, sự việc; Mệnh đề mối liên hệ với đại kể từ “which” còn được dùng nhằm thực hiện rõ rệt nghĩa cho tất cả mệnh đề trước bại.
 • That: Dùng để thay thế thế mang lại căn nhà ngữ hoặc tân ngữ chỉ người hoặc chỉ vật.
 • Where: Dùng để thay thế thế mang lại trạng kể từ chỉ xứ sở.
 • When: Dùng để thay thế thế mang lại trạng kể từ chỉ thời hạn.
 • Why: Dùng để thay thế thế cho cho nguyên vẹn nhân, nguyên do.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập môn giờ đồng hồ Anh 11.