Những trường đại học nào dùng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy 2022

Từ ngày 7-21.3, khối hệ thống thi đua Reviews suy nghĩ trực tuyến Trường Đại Bách khoa Hà Nội Thủ Đô đầu tiên mở ra.