Nature in danger Môn Tiếng anh Lớp 11.

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về bài bác Nature in danger.

 1. action (n) [‘æk∫n]: hành động
 2. affect (v) [ə’fekt]: hình ảnh hưởng
 3. Africa (n) [‘æfrikə]: châu Phi
 4. agriculture (n) [‘ægrikʌlt∫ə]: nông nghiệp
 5. cheetah (n)[‘t∫i:tə]: loại báo gêpa
 6. co-exist (v) [kou ig’zist]: sinh sống cộng đồng, nằm trong tồn tại
 7. consequence (n) [‘kɔnsikwəns]: hậu quả
 8. destruction (n) [dis’trʌk∫n]: sự đập phá hủy
 9. dinosaur (n)[‘dainəsɔ:]: xịn long
 10. disappear (v) [,disə’piə]: phát triển thành mất
 11. effort (n)[‘efət]: nỗ lực
 12. endangered (a) [in’deindʒə(r)d]: bị nguy nan hiểm
 13. estimate (v)[‘estimit – ‘estimeit]: ước tính
 14. exist (v) [ig’zist]: tồn tại
 15. extinct (a) [iks’tiηkt]: tuyệt chủng
 16. habit (n) [‘hæbit]: thói quen
 17. human being (n)[‘hju:mən ‘bi:iη]: con cái người
 18. human race (n)[‘hju:mən’reis]: nhân loại
 19. in danger (exp) [‘deindʒə]: sở hữu nguy nan cơ
 20. industry (n) [‘indəstri]: công nghiệp
 21. interference (n) [,intə’fiərəns]: sự can thiệp
 22. make sure (v)[meik ∫uə]: đảm bảo
 23. nature (n) [‘neit∫ə]: thiên nhiên
 24. offspring (n) [‘ɔ:fspriη]: con cái con cháu, dòng sản phẩm dõi
 25. planet (n) [‘plænit]: hành tinh
 26. fertilizer (n) [‘fə:tilaizə]: phân bón
 27. hunt (v) [hʌnt]: săn
 28. pesticide (n) [‘pestisaid]: dung dịch trừ sâu
 29. threaten (v) [‘θretn]: đe dọa
 30. devastating (a) [‘devəsteitiη]: tàn phá
 31. maintenance (n) [‘meintinəns]: sự lưu giữ gìn, duy trì
 32. preserve (v) [pri’zə:v]: bảo tồn
 33. scenic feature (n) [‘si:nik ‘fi:t∫ə] : điểm sáng cảnh vật
 34. abundant (a) [ə’bʌndənt]: đầy đủ, phong phú
 35. coastal waters (n)[‘koustəl ‘wɔ:təz]: vùng đại dương duyên hải
 36. pollutant (n) [pə’lu:tənt]: hóa học tạo nên dù nhiễm
 37. prohibit (v) [prə’hibit]: cấm
 38. rare (a) [reə]: hiếm
 39. responsible (a)[ri’spɔnsəbl]: sở hữu trách móc nhiệm
 40. result in (v) [ri’zʌlt]: tạo nên ra
 41. scatter (v) [‘skætə]: phân tán
 42. serious (a) [‘siəriəs]: nghiêm trang trọng
 43. species (n) [‘spi:∫i:z]: như thể, loài
 44. capture (v) [‘kæpt∫ə]: bắt
 45. cultivation (n) [,kʌlti’vei∫n]: trồng trọt
 46. cut down (v) [kʌt daun]: đốn, chặt (cây)
 47. discharge (v) [dis’t∫ɑ:dʒ]: thải rời khỏi, sụp ra
 48. discourage (v) [dis’kʌridʒ]: ko khuyến khích

II. Grammar.

Bạn đang xem: Nature in danger Môn Tiếng anh Lớp 11.

Lược quăng quật đại kể từ mối quan hệ khi:

 • Đại kể từ mối quan hệ lược quăng quật khi nó ko nhập vai trò là căn nhà ngữ của mệnh đề mối quan hệ.
 • Khi theo đòi sau đại kể từ mối quan hệ là một trong những căn nhà ngữ mới nhất sở hữu động kể từ theo đòi sau.
 • Khi động kể từ chủ yếu vô mệnh đề mối quan hệ ở dạng Ving.
 • Khi theo đòi sau nó là một trong những cụm giới kể từ.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập môn Tiếng anh lớp 11.

Xem thêm: Điểm danh những đôi giày jordan 4 được yêu thích nhất

 

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k