một đơn vị chuẩn bị gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn đủ trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu ? (Mức ăn của mỗi người là như nhau)

Bài 2: Một công trường chuẩn bị gạo cho 60 công nhan ăn trong 30 ngày. Nhưng số người lại tăng lên 90 người. Hỏi số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ ăn trong bao nhiêu ngày ? (Mức ăn của mỗi người là như nhau)

Bạn đang xem: một đơn vị chuẩn bị gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày

Bài 3: Một doanh trại có 300 chiến sĩ có đủ lương thực ăn trong 30 ngày. Được 15 ngày lại có thêm 200 tân binh mới đến. Hỏi anh quản lí phải chia lương thực thế nào để cho mọi người ăn trong 10 ngày nữa trong khi chờ đợi bổ sung thêm lương thực ?

Bài 4: Một đơn vị thanh niên xung phong chuẩn bị một số gạo đủ cho đơn vị ăn trong 30 ngày. Sau 10 ngày đơn vị nhận thêm 10 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đó đơn vị đủ ăn trong bao nhiêu ngày ? Biết lúc đầu đơn vị có 90 người.

Bài 5: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo cho 50 người ăn trong 10 ngày. Nhưng 3 ngày sau đơn vị đó được tăng thêm 20 người. Hỏi đơn vị cần chuẩn bị thêm bao nhiêu suất gạo nữa để cả đơn vị ăn trong những ngày đó ? (Số gạo mỗi người ăn trong một ngày là một suất gạo)

Bài 6: Có 16 xe tải như nhau, mỗi xe chạy 2 lượt thì chuyển được 80 tấn hàng hóa. Hỏi có 8 xe tải, mỗi xe chạy được 8 lượt thì chở được bao nhiêu tấn hàng hóa ( Sức chở của mỗi xe như nhau)

Bài 7: Tổ một có 5 công nhân, trong 6 ngày sản xuất được 144 sản phẩm. Hỏi tổ hai có 15 công nhân trong ba ngày thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm (Biết năng suất của các công nhân như nhau)

Bài 8: Có một đội trồng rừng được giao nhiệm vụ cứ một tổ 12 người thì trồng 180 cây, nhưng thực tế mỗi người trồng vượt mức quy định 2 cây nên cả đội trồng được tổng cộng 765 cây. Hỏi đội công nhân dự định trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 9: Có ba người trong 8 giờ thì gặt xong một thửa ruộng, hỏi có 6 người thì ttong mấy giờ gặt xong thửa ruộng đó ? (Sức làm việc của mỗi người như nhau)

Bài 10: Hà đem kẹo của mình chia cho các bạn mỗi bạn 6 cái, nhưng có một bạn không nhận nên mỗi bạn còn lại nhận được 8 cái kẹo. Hỏi Hà đã chia cho các bạn tất cả bao nhiêu cái kẹo ?

PHẦN II: BÀI GIẢI

Bài 1: Với số gạo có trong kho, có thể cung cấp cho số người ăn trong một ngày là:

750 x 40 = 30 000 (người)

Vì số gạo, sau khi có một số người đến thêm, ăn chỉ 25 ngày đã hết nên mỗi ngày có tổng số người ăn là:

30000 : 25 = 1200 (người)

Số người đến thêm là:

1200 – 750 = 450 (người)

Đáp số: 450 người

Bài 2: Đáp số: 20 ngày

Bài 3: Sau 15 ngày số lương thực còn đủ cho 300 người ăn trong:

30 -15 = 15 (ngày)

Tổng số người cũ và người mới là:

300 + 200 = 500 (người)

300 người ăn số gạo trong 15 ngày. Vậy 500 người sẽ ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

15 x 300 : 500 = 9 (ngày)

SỐ lương thực còn lại đủ để mọi người ăn trong 9 ngày mà anh quản lí phải chia số lương thực đso trong 10 ngày nên trong khi chờ đợi bổ sung lương thực thì mỗi ngày anh sẽ dùng số lương thực cần thiết cho một ngày,

Đáp số: Dùng số lương thực cần thiết cho một ngày.

Bài 4: Đáp số: 18 ngày

Bài 5: Coi số gạo một người ăn trong một ngày là một suất.

Sau 3 ngày, số gạo còn lại đủ cho 50 người ăn trong:

10 – 3 = 7 (ngày)

Tổng số người cũ và người mới là:

Xem thêm: điểm THPTQG 2019

50 + 20 = 70 (người)

50 người ăn trong 7 ngày. Vậy 1 người ăn số gạo trong:

50 x 7 = 350 (ngày)

70 người ăn số gạo còn lại trong:

350 : 70 = 5 (ngày)

Số ngày đơn vị cần chuẩn bị thêm là:

7 – 5 = 2 (ngày)

Số suất gạo cần chuẩn bị thêm là:

70 x 2 = 140 (suất)
Đáp số: 140 suất

Bài 6: Đáp số: 160 tấn

Bài 7: 15 công nhân so với 5 công nhân thì gấp số lần là:

15 : 5 = 3 (lần)

15 công nhân trong 6 ngày sẽ sản xuất được số sản phẩm là:

144 x 3 = 432 (sản phẩm)

3 ngày so với 6 ngày giảm số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

15 công nhân trong 3 ngày sản xuất được số sản phẩm là:

432 : 2 = 216 (sản phẩm)

Đáp số: 216 sản phẩm

Bài 8: Mỗi người được giao số cây là:

180 : 12 = 15 (cây)

Thực tế mỗi người trồng được:

15 + 2 = 17 (cây)

Số người tham gia trồng cây là:

765 : 17 = 45 (người)

Số cây dự định trồng là:

15 x 45 = 675 (cây)

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k

Đáp số: 675 cây

Bài 9: Đáp số: 4 giờ

Bài 10: Đáp số: 24 cái kẹo