kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Bạn đang xem: Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Câu hỏi: Đầu ra của biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo:

A. Bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo

Bạn đang xem: kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

B. Các bảng, biểu mẫu khác, bảng câu hỏi khác hoặc các trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo khác

D.Bảng, biểu mẫu, các dạng câu hỏi khác

Câu trả lời:

Đáp án: C. Bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo khác


Kết quả của việc thực hiện bảng câu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra các bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo khác.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về mẫu câu hỏi của Microsoft Access.

1. Định nghĩa dạng câu hỏi

Biểu mẫu truy vấn là một đối tượng trong Access để sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và các biểu mẫu truy vấn khác.

• Cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu phản ánh một tập hợp thông tin về đối tượng được quản lý.

• Những câu hỏi phức tạp, liên quan đến nhiều bảng, chúng tôi sử dụng mẫu câu hỏi.

• Sử dụng biểu mẫu truy vấn và liên kết, chúng ta có thể thống kê, nhóm và chọn các bản ghi của nhiều bảng.

2. Chức năng của mẫu câu hỏi

Dạng câu hỏi thường được sử dụng để:

+ Sắp xếp hồ sơ

+ Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước

+ Chọn các trường để hiển thị

+ Thực hiện các phép tính: tính trung bình cộng, tính tổng,….

+ Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc bảng câu hỏi khác.

+ Tạo một bảng mới trên cơ sở dữ liệu đã được đưa vào bảng câu hỏi;

+ Tạo biểu mẫu và báo cáo dựa trên biểu mẫu câu hỏi;

+ Là nguồn để tạo các mẫu câu hỏi khác…

• Có 2 chế độ làm việc, đó là chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

• Kết quả bảng câu hỏi cũng hoạt động như một bảng

3. Cách tạo mẫu câu hỏi

• Để làm việc với biểu mẫu truy vấn, hãy chọn Truy vấn trong menu đối tượng.

• Bạn có thể tạo bảng câu hỏi mới bằng trình hướng dẫn hoặc tự thiết kế. Các bước chính để tạo bảng câu hỏi bao gồm:

– Chọn bảng, biểu mẫu truy vấn làm nguồn dữ liệu.

– Tạo quan hệ giữa các bảng và biểu mẫu truy vấn nguồn (nếu quan hệ cũ không phù hợp).

– Chọn các trường để hiển thị.

– Thêm các trường mới là kết quả của việc thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hoặc biểu mẫu truy vấn nguồn.

– Bao gồm các trường được sử dụng để sắp xếp các bản ghi trong biểu mẫu truy vấn.

– Bao gồm các điều kiện tìm kiếm, lọc, phân nhóm.

• Lưu ý: Không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này.

• Có hai chế độ thường được sử dụng để làm việc với bảng câu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

Trong chế độ thiết kế, bạn có thể tạo một thiết kế mới hoặc xem hoặc sửa đổi thiết kế cũ của biểu mẫu truy vấn.

• Để thiết kế một bảng câu hỏi mới, hãy thực hiện một trong hai cách:

+ Cách 1: Nháy đúp chuột vào Tạo truy vấn bằng trình hướng dẫn.

+ Cách 2: Nháy đúp chuột vào Tạo truy vấn trong dạng xem Thiết kế.

Kết quả của việc triển khai biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo (ảnh 2)

• Để xem hoặc sửa đổi thiết kế biểu mẫu truy vấn, hãy thực hiện:

+ Chọn mẫu truy vấn để xem hoặc chỉnh sửa.

+ Nhấp vào nút Desgin

Kết quả của việc triển khai biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo (ảnh 3)

Trong cửa sổ Thiết kế Truy vấn, có hai phần:

+ Phần nguồn dữ liệu (phần trên của cửa sổ): hiển thị cấu trúc bảng và các bảng câu hỏi khác chứa các trường được chọn để sử dụng trong biểu mẫu truy vấn.

+ Phần lưới QBE (phần dưới của cửa sổ): là nơi mô tả điều kiện của biểu mẫu truy vấn. Cụ thể là các dòng của lưới QBE:

• Nội dung của mỗi hàng bao gồm:

+ Field: Khai báo tên các trường đã chọn. Đó là các trường sẽ xuất hiện trong biểu mẫu truy vấn hoặc các trường dùng để lọc, sắp xếp, kiểm tra giá trị …

+ Table: Tên của bảng chứa trường tương ứng.

+ Sắp xếp: Chỉ định (các) trường để sắp xếp.

+ Show: Chỉ định (các) trường xuất hiện trong biểu mẫu truy vấn.

+ Criteria: Mô tả điều kiện lựa chọn bản ghi để đưa vào biểu mẫu truy vấn. Các điều kiện được viết dưới dạng biểu thức logic.

Kết quả của việc triển khai biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo (ảnh 4)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Video về Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Wiki về Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra -

Câu hỏi: Đầu ra của biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo:

A. Bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo

B. Các bảng, biểu mẫu khác, bảng câu hỏi khác hoặc các trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo khác

D.Bảng, biểu mẫu, các dạng câu hỏi khác

Câu trả lời:

Đáp án: C. Bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo khác


Kết quả của việc thực hiện bảng câu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra các bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo khác.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về mẫu câu hỏi của Microsoft Access.

1. Định nghĩa dạng câu hỏi

Biểu mẫu truy vấn là một đối tượng trong Access để sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và các biểu mẫu truy vấn khác.

• Cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu phản ánh một tập hợp thông tin về đối tượng được quản lý.

• Những câu hỏi phức tạp, liên quan đến nhiều bảng, chúng tôi sử dụng mẫu câu hỏi.

• Sử dụng biểu mẫu truy vấn và liên kết, chúng ta có thể thống kê, nhóm và chọn các bản ghi của nhiều bảng.

2. Chức năng của mẫu câu hỏi

Dạng câu hỏi thường được sử dụng để:

+ Sắp xếp hồ sơ

+ Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước

+ Chọn các trường để hiển thị

+ Thực hiện các phép tính: tính trung bình cộng, tính tổng,….

+ Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc bảng câu hỏi khác.

+ Tạo một bảng mới trên cơ sở dữ liệu đã được đưa vào bảng câu hỏi;

+ Tạo biểu mẫu và báo cáo dựa trên biểu mẫu câu hỏi;

+ Là nguồn để tạo các mẫu câu hỏi khác…

• Có 2 chế độ làm việc, đó là chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

• Kết quả bảng câu hỏi cũng hoạt động như một bảng

3. Cách tạo mẫu câu hỏi

• Để làm việc với biểu mẫu truy vấn, hãy chọn Truy vấn trong menu đối tượng.

• Bạn có thể tạo bảng câu hỏi mới bằng trình hướng dẫn hoặc tự thiết kế. Các bước chính để tạo bảng câu hỏi bao gồm:

- Chọn bảng, biểu mẫu truy vấn làm nguồn dữ liệu.

Xem thêm: teen 2k thi học kì I

- Tạo quan hệ giữa các bảng và biểu mẫu truy vấn nguồn (nếu quan hệ cũ không phù hợp).

- Chọn các trường để hiển thị.

- Thêm các trường mới là kết quả của việc thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hoặc biểu mẫu truy vấn nguồn.

- Bao gồm các trường được sử dụng để sắp xếp các bản ghi trong biểu mẫu truy vấn.

- Bao gồm các điều kiện tìm kiếm, lọc, phân nhóm.

• Lưu ý: Không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này.

• Có hai chế độ thường được sử dụng để làm việc với bảng câu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

Trong chế độ thiết kế, bạn có thể tạo một thiết kế mới hoặc xem hoặc sửa đổi thiết kế cũ của biểu mẫu truy vấn.

• Để thiết kế một bảng câu hỏi mới, hãy thực hiện một trong hai cách:

+ Cách 1: Nháy đúp chuột vào Tạo truy vấn bằng trình hướng dẫn.

+ Cách 2: Nháy đúp chuột vào Tạo truy vấn trong dạng xem Thiết kế.

Kết quả của việc triển khai biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo (ảnh 2)

• Để xem hoặc sửa đổi thiết kế biểu mẫu truy vấn, hãy thực hiện:

+ Chọn mẫu truy vấn để xem hoặc chỉnh sửa.

+ Nhấp vào nút Desgin

Kết quả của việc triển khai biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo (ảnh 3)

Trong cửa sổ Thiết kế Truy vấn, có hai phần:

+ Phần nguồn dữ liệu (phần trên của cửa sổ): hiển thị cấu trúc bảng và các bảng câu hỏi khác chứa các trường được chọn để sử dụng trong biểu mẫu truy vấn.

+ Phần lưới QBE (phần dưới của cửa sổ): là nơi mô tả điều kiện của biểu mẫu truy vấn. Cụ thể là các dòng của lưới QBE:

• Nội dung của mỗi hàng bao gồm:

+ Field: Khai báo tên các trường đã chọn. Đó là các trường sẽ xuất hiện trong biểu mẫu truy vấn hoặc các trường dùng để lọc, sắp xếp, kiểm tra giá trị ...

+ Table: Tên của bảng chứa trường tương ứng.

+ Sắp xếp: Chỉ định (các) trường để sắp xếp.

+ Show: Chỉ định (các) trường xuất hiện trong biểu mẫu truy vấn.

+ Criteria: Mô tả điều kiện lựa chọn bản ghi để đưa vào biểu mẫu truy vấn. Các điều kiện được viết dưới dạng biểu thức logic.

Kết quả của việc triển khai biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo (ảnh 4)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Đầu ra của biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo:

A. Bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo

B. Các bảng, biểu mẫu khác, bảng câu hỏi khác hoặc các trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo khác

D.Bảng, biểu mẫu, các dạng câu hỏi khác

Câu trả lời:

Đáp án: C. Bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo khác


Kết quả của việc thực hiện bảng câu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra các bảng, biểu mẫu, bảng câu hỏi hoặc báo cáo khác.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về mẫu câu hỏi của Microsoft Access.

1. Định nghĩa dạng câu hỏi

Biểu mẫu truy vấn là một đối tượng trong Access để sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và các biểu mẫu truy vấn khác.

• Cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu phản ánh một tập hợp thông tin về đối tượng được quản lý.

• Những câu hỏi phức tạp, liên quan đến nhiều bảng, chúng tôi sử dụng mẫu câu hỏi.

• Sử dụng biểu mẫu truy vấn và liên kết, chúng ta có thể thống kê, nhóm và chọn các bản ghi của nhiều bảng.

2. Chức năng của mẫu câu hỏi

Dạng câu hỏi thường được sử dụng để:

+ Sắp xếp hồ sơ

+ Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước

+ Chọn các trường để hiển thị

+ Thực hiện các phép tính: tính trung bình cộng, tính tổng,….

+ Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc bảng câu hỏi khác.

+ Tạo một bảng mới trên cơ sở dữ liệu đã được đưa vào bảng câu hỏi;

+ Tạo biểu mẫu và báo cáo dựa trên biểu mẫu câu hỏi;

+ Là nguồn để tạo các mẫu câu hỏi khác…

• Có 2 chế độ làm việc, đó là chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

• Kết quả bảng câu hỏi cũng hoạt động như một bảng

3. Cách tạo mẫu câu hỏi

• Để làm việc với biểu mẫu truy vấn, hãy chọn Truy vấn trong menu đối tượng.

• Bạn có thể tạo bảng câu hỏi mới bằng trình hướng dẫn hoặc tự thiết kế. Các bước chính để tạo bảng câu hỏi bao gồm:

– Chọn bảng, biểu mẫu truy vấn làm nguồn dữ liệu.

– Tạo quan hệ giữa các bảng và biểu mẫu truy vấn nguồn (nếu quan hệ cũ không phù hợp).

– Chọn các trường để hiển thị.

– Thêm các trường mới là kết quả của việc thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hoặc biểu mẫu truy vấn nguồn.

– Bao gồm các trường được sử dụng để sắp xếp các bản ghi trong biểu mẫu truy vấn.

– Bao gồm các điều kiện tìm kiếm, lọc, phân nhóm.

• Lưu ý: Không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này.

• Có hai chế độ thường được sử dụng để làm việc với bảng câu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

Trong chế độ thiết kế, bạn có thể tạo một thiết kế mới hoặc xem hoặc sửa đổi thiết kế cũ của biểu mẫu truy vấn.

• Để thiết kế một bảng câu hỏi mới, hãy thực hiện một trong hai cách:

+ Cách 1: Nháy đúp chuột vào Tạo truy vấn bằng trình hướng dẫn.

+ Cách 2: Nháy đúp chuột vào Tạo truy vấn trong dạng xem Thiết kế.

Kết quả của việc triển khai biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo (ảnh 2)

• Để xem hoặc sửa đổi thiết kế biểu mẫu truy vấn, hãy thực hiện:

+ Chọn mẫu truy vấn để xem hoặc chỉnh sửa.

+ Nhấp vào nút Desgin

Kết quả của việc triển khai biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo (ảnh 3)

Trong cửa sổ Thiết kế Truy vấn, có hai phần:

+ Phần nguồn dữ liệu (phần trên của cửa sổ): hiển thị cấu trúc bảng và các bảng câu hỏi khác chứa các trường được chọn để sử dụng trong biểu mẫu truy vấn.

+ Phần lưới QBE (phần dưới của cửa sổ): là nơi mô tả điều kiện của biểu mẫu truy vấn. Cụ thể là các dòng của lưới QBE:

• Nội dung của mỗi hàng bao gồm:

+ Field: Khai báo tên các trường đã chọn. Đó là các trường sẽ xuất hiện trong biểu mẫu truy vấn hoặc các trường dùng để lọc, sắp xếp, kiểm tra giá trị …

+ Table: Tên của bảng chứa trường tương ứng.

+ Sắp xếp: Chỉ định (các) trường để sắp xếp.

+ Show: Chỉ định (các) trường xuất hiện trong biểu mẫu truy vấn.

+ Criteria: Mô tả điều kiện lựa chọn bản ghi để đưa vào biểu mẫu truy vấn. Các điều kiện được viết dưới dạng biểu thức logic.

Kết quả của việc triển khai biểu mẫu truy vấn có thể tham gia vào việc tạo (ảnh 4)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

Xem thêm: ôn thi học kỳ 1 Ngữ Văn

Bạn thấy bài viết Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Kết #quả #thực #hiện #mẫu #hỏi #có #thể #tham #gia #vào #việc #tạo