ILLITERACY Môn Tiếng anh Lớp 11.

Hướng dẫn giải Unit 5. Illiteracy trang 56 sgk Tiếng Anh 11 bao hàm không thiếu thốn nội dung bài học kinh nghiệm kèm cặp câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những thắc mắc, bài bác tập luyện sở hữu vô sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 11 với 4 kĩ năng phát âm (reading), viết lách (writting), nghe (listening), rằng (speaking) nằm trong cấu hình ngữ pháp, kể từ vựng,.. để giúp đỡ những em học tập chất lượng tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 11, luyện thi đua trung học phổ thông Quốc gia.

Unit 5. Illiteracy – Nạn thong manh chữ


A. READING trang 56 sgk Tiếng Anh 11

1. Before you read trang 56 sgk Tiếng Anh 11

Bạn đang xem: ILLITERACY Môn Tiếng anh Lớp 11.

Work in pair. Describe the picture, using the cues below.

(Làm việc theo gót cặp. Mô mô tả bức hình, người sử dụng kể từ khêu gợi ý tiếp sau đây.)

– the location and the time of the class

– people in the class

– the textbook

– the teacher

Answer: (Trả lời)

1. Where bởi you think the class is?

– In mountainous areas.

– In towns.

– In big cities.

2. What bởi you think of the people in the class?

– They are at the same age.

– They are young.

– They are of different ages.

3. What bởi you think of the teacher?

– He got a regular training in teaching.

– He is a soldier.

– He is the teacher at this school.

4. What is this class different from your class?

– The children wear uniform.

– The room is in the best condition.

– The class is poor and simple.

Tạm dịch:

– địa điểm và thời hạn của lớp học

– người vô lớp học

– sách giáo khoa

– giáo viên

1. quý khách nghĩ về lớp học tập ở đâu?

– Tại vùng núi

– Tại thị trấn

– Tại thành phố Hồ Chí Minh lớn

2. quý khách nghĩ về gì về người vô lớp học?

– Họ nằm trong chừng tuổi

– Họ trẻ em.

– Họ ở những giới hạn tuổi không giống nhau.

3. quý khách nghĩ về gì về giáo viên?

– Ông ấy được huấn luyện thông thường xuyên về giảng dạy dỗ.

– Ông ấy là quân nhân.

– Ông ấy là nghề giáo ở ngôi trường này.

4. Lớp học tập này không giống với lớp học tập của người tiêu dùng ở điểm nào?

– Trẻ con cái đem đồng phục

– Phòng học tập ở biểu hiện cực tốt.

– Lớp học tập nghèo khổ nàn và giản dị.


2. While you read trang 57 sgk Tiếng Anh 11

Read the passage and then bởi the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và tiếp sau đó thực hiện bài bác tập luyện theo gót khuôn mẫu.)

By July 2000, sixty-one provinces and cities throughout Vietnam had completed the programmes of “Universalisation of Primary Education” and “Illiteracy Eradication”. However, by that time, only 94% of the population was able vĩ đại read and write. This meant that more work had vĩ đại be done vĩ đại eradicate illiteracy in the country.

In the summer of 2000. the Vietnam Society of Learning Promotion started a chiến dịch for illiteracy eradication. In the chiến dịch, six hundred ethnic minority students from the northern highlands were asked vĩ đại provide reading and writing skills vĩ đại 1.200 illiterate people living in their home page villages. In 2001, eight hundred volunteer students took part in the chiến dịch. The number of people receiving reading and writing lessons reached 4,623. This was an effective way vĩ đại help people in remote and mountainous areas vĩ đại read and write.

Those students who took part in the fight against illiteracy considered it an honorable job vĩ đại help people in their home page villages. They voluntarily spent their summer vacations teaching illiterate people vĩ đại read and write. Some even prepared relevant materials for their classes. They talked about new farming techniques and family planning. Before they left, they promised vĩ đại come back the next summer.

The fight against illiteracy continued in the summer of 2002. This time the Vietnam Society of Learning Promotion decided vĩ đại expand its activities vĩ đại the central mountainous provinces. At present, the number of illiterate people in the remote and mountainous areas is gradually decreasing. It is hoped that illiteracy will soon be eradicated in our country as more and more people are taking part in the struggle against it.

Dịch bài:

Vào khoảng tầm mon 7 năm 2000, 61 tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh ở nước ta tiếp tục đoạn công tác “Phổ cập dạy dỗ Tiểu học” và “Xóa thong manh chữ”. Tuy nhiên, vô thời hạn cơ, chỉ mất 94% số lượng dân sinh biết phát âm và viết lách. Điều cơ Tức là có rất nhiều việc nên thực hiện nhằm xoá nàn thong manh chữ vô cả nước.

Vào ngày hè năm 2000, Hội Khuyến học tập nước ta chính thức một chiến dịch xóa thong manh chữ. Trong chiến dịch này, sáu trăm SV dân tộc bản địa thiểu số ở vùng cao miền Bắc được đòi hỏi dạy dỗ phát âm và viết lách cho một.200 người thong manh chữ ở nông thôn của mình. Vào năm 2001, sở hữu tám trăm SV tự nguyện tham gia vô chiến dịch, số người được học tập phát âm, viết lách lên tới 4.623 người. Đó là 1 trong cơ hội hiệu suất cao để giúp đỡ những người dân ở vùng xa xôi, vùng núi biết phát âm và viết lách.

Những SV tham gia vô trận đánh kháng nàn thong manh chữ coi việc gom đứa ở nông thôn bản thân là 1 trong vinh hạnh. Họ tự nguyện dành riêng hoàn toàn kỳ ngủ hè nhằm dạy dỗ những người dân thong manh chữ học tập phát âm và viết lách. Vài các bạn còn sẵn sàng những tư liệu giành cho lớp. Họ nói tới những chuyên môn canh tác mới nhất và plan hóa mái ấm gia đình. Trước Lúc chuồn, chúng ta hứa tiếp tục quay về vô ngày hè sau.

Cuộc chiến xóa thong manh chữ nối tiếp vô ngày hè năm 2002. Lần này Hội Khuyến Học nước ta đưa ra quyết định không ngừng mở rộng những sinh hoạt của hội cho tới những tỉnh ở vùng núi miền Trung. Hiện bên trên, số người thong manh chữ ở vùng xa xôi và vùng cao tiếp tục hạn chế dần dần. Người tao kỳ vọng là nàn thong manh chữ sẽ tiến hành xóa sạch sẽ nội địa Lúc ngày càng có rất nhiều người nhập cuộc vô trận đấu ngăn chặn nàn thong manh chữ.


Task 1 trang 58 sgk Tiếng Anh 11

Find the Vietnamese equivalent vĩ đại the following expressions.

(Tìm kể từ tương tự với giờ đồng hồ Việt cho những kể từ ngữ tiếp sau đây.)

1. Universalisation of Primary Education:

2. The Vietnam Society of Learning Promotion:

3. illiteracy eradication :

4. Farming techniques :

5. Family planning :

Answer: (Trả lời)

1. Universalisation of Primary Educatio: Phổ cập dạy dỗ tè học

2. The Vietnam Society of Learning Promotion: Hội Khuyến học tập Việt Nam

3. illiteracy eradication: xóa thong manh chữ

4. Farming techniques: kỹ năng canh tác

5. Family planning: plan hóa gia đình


Task 2 trang 58 sgk Tiếng Anh 11

Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the whole passaae?

(Lựa lựa chọn nào là vô A, B, C hoặc D quí thống nhất nhằm tóm lược cả bài?)

A. The programme of “ Universalisation of Primary Education” in Vietnam.

B. Illiteracy rates in Vietnam.

C. Ethnic minority students’ education programme.

D. The fight against illiteracy.

Answer: (Trả lời)

D. The fight against illiteracy.

Tạm dịch:

A. Chương trình ” Phổ cập giáo dục và đào tạo Tiểu học” ở nước ta.

B. Tỉ lệ thong manh chữ ở nước ta.

C. Chương trình dạy dỗ mang đến học viên dân tộc bản địa thiểu số.

D. Cuộc chiến kháng thong manh chữ.


Task 3 trang 58 sgk Tiếng Anh 11

Answer the questions. (Trả câu nói. những câu hỏi)

1. What was the rate of literacy in Vietnam in 2000?

2. What chiến dịch was started by the Vietnam Society of Learning Promotion?

3. How many students participated in the chiến dịch in 2000 and how many in 2001 ?

4. What did the students bởi vĩ đại help eradicate illiteracy?

5. What will happen if more and more people take part in the struggle against illiteracy?

Answer: (Trả lời)

1. 94% of the population.

2. The chiến dịch for illiteracy eradication.

3. 600 students in 2000 and 800 students in 2001

4. They willingly/voluntarily spent their vacations teaching ethnic minority illiterate people vĩ đại read and write.

5. Illiteracy will soon be eradicated.

Tạm dịch:

1. Tỉ lệ học tập vấn ở nước ta năm 2000 là bao nhiêu? ⇒ 94% số lượng dân sinh.

2. Chiến dịch nào là và đã được Hội Khuyến học tập nước ta bắt đầu? ⇒ Chiến dịch xóa thong manh chữ.

3. Bao nhiêu học viên nhập cuộc vô chiến dịch năm 2000 và 2001? ⇒ 600 học viên vô năm 2000 và 800 học viên vô năm 2001.

4. Học sinh đã thử gì để giúp đỡ xóa thong manh chữ? ⇒ Họ dành riêng những kỳ ngủ hè nhằm dạy dỗ những người dân không biết phát âm biết viết lách cơ hội phát âm và viết lách.

5. Điều gì tiếp tục xẩy ra nếu như ngày rộng lớn người nhập cuộc vô chiến dịch xóa thong manh chữ? ⇒ Nạn thong manh chữ tiếp tục sớm được xóa sổ.


3. After you read trang 58 sgk Tiếng Anh 11

Work in groups: Ask and answer the questions.

(Làm việc theo gót group. Hỏi và vấn đáp những câu hỏi)

1. Are there any illiterate people in your neighborhood?

2. What bởi you think we should bởi vĩ đại help them read and write?

Answer: (Trả lời)

1. Yes, but not many. Most of them are the poor working people.

2. I think we should explain the disadvantages of being illiterate vĩ đại them. At the same time, we should provide the convenient condition for them vĩ đại go vĩ đại classes for illiteracy eradication.

Tạm dịch:

1. Trong khu vực xóm của người tiêu dùng sở hữu người thong manh chữ không? ⇒ Có, tuy nhiên không nhiều nếu không muốn nói là rất ít. Hầu không còn chúng ta đều là kẻ làm việc nghèo khổ.

2. quý khách nghĩ về tất cả chúng ta nên làm cái gi để giúp đỡ chúng ta phát âm và viết? ⇒ Tôi nghĩ về tất cả chúng ta nên phân tích và lý giải những thua kém Lúc thong manh chữ mang đến chúng ta biết. Đồng thời, tất cả chúng ta nên tạo ra ĐK tiện lợi mang đến chúng ta cho tới những lớp xóa thong manh chữ.


B. SPEAKING trang 59 sgk Tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 59 sgk Tiếng Anh 11

Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions (s) B.

(Làm việc theo gót cặp. Nối những yếu tố trở ngại ở A và cơ hội giải quyết và xử lý ở B.)

A B
1. Many students cannot buy all the required textbooks.
2. Students cheat in exams.
3. Many children live far from school.
4. Many students left the school before completing it.
5. Many students have difficulty in learning English.
a. enforce strict school regulations
b. provide không lấy phí textbooks for students from low-income families
c. offer special tutoring lessons
d. provide transportation vĩ đại schools
e. reduce the number of students in a class
f. build new schools
g. collect used textbooks for school libraries
h. help them bởi their homework
i. phối up an English speaking club
j. provide cassettes and videos in English

Answer: (Trả lời)

1. b, g; 2. a, e; 3. d, f; 4. c, h; 5. i, j

Tạm dịch:

A B
1. đa phần học viên ko thể mua sắm đầy đủ sách giáo khoa quan trọng.
2. Học sinh thủ thuật trong những kỳ thi đua.
3. đa phần học viên sinh sống xa xôi ngôi trường.
4. đa phần học viên ngủ học tập thân mật chừng.
5. đa phần học viên sở hữu trở ngại khi tham gia học giờ đồng hồ Anh.
a. vận dụng những quy quyết định mái ấm ngôi trường nghiệm ngặt
b. hỗ trợ sách giáo khoa mang đến những học viên vô mái ấm gia đình sở hữu thu nhập thấp
c. hỗ trợ bài học kinh nghiệm hỗ trợ quánh biệt
d. hỗ trợ phương tiện đi lại giao thông vận tải cho tới trường
e. hạn chế con số học viên vô lớp
f. xây ngôi trường học tập mới
g. thu gom sách giáo khoa Like New 99% mang đến tủ sách trường
h. gom chúng ta thực hiện bài bác tập luyện về nhà
i. xây dựng câu lạc cỗ rằng giờ đồng hồ Anh
j. hỗ trợ đĩa nghe và đoạn Clip giờ đồng hồ Anh

2. Task 2 trang 59 sgk Tiếng Anh 11

Work in groups. Talk about your school problems and offer solutions. Use the suggestions in Task 1.

(Làm việc theo gót group. Thảo luận về những yếu tố về ngôi trường học tập của người tiêu dùng và hỗ trợ biện pháp. Sử dụng những khêu gợi ý vô Task 1.)

E.g:

A: Many students cannot buy all the required books. What bởi you think we should bởi vĩ đại help them?

B: I think we should ask the school head-master vĩ đại provide không lấy phí textbooks for students from low-income families.

C: We should collect used textbooks for school libraries.

Answer: (Trả lời)

Dung: Students cheat in exams. What bởi you think we should bởi vĩ đại solve this problem?

Giang: I think we school ask the school headmaster enforce strict school regulations.

Hoa: We should reduce the number of students in a class.

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: đa phần học viên ko thể mua sắm sách giáo khoa quan trọng. quý khách nghĩ về tất cả chúng ta nên làm cái gi để giúp đỡ họ?

B: Tôi nghĩ về tất cả chúng ta nên lời khuyên hiệu trưởng hỗ trợ sách giáo khoa không lấy phí mang đến những học viên nằm trong mái ấm gia đình thu nhập trung bình.

C: Chúng tao nên thu gom sách giáo khoa Like New 99% mang đến tủ sách ngôi trường.

Dung: Học sinh thủ thuật trong những kỳ thi đua. quý khách nghĩ về tất cả chúng ta nên làm cái gi nhằm giải quyết và xử lý yếu tố này?

Giang: Tôi nghĩ về tất cả chúng ta nên lời khuyên hiệu ngôi trường vận dụng những quy quyết định nghiêm khắc xung khắc.

Hoa: Chúng tao nên hạn chế con số học viên vô lớp.


3. Task 3 trang 59 sgk Tiếng Anh 11

Work in groups. Think of three or four problems your class is experiencing. Talk about them and offer the solutions. You may use the cues below:

(Làm việc theo gót group. Hãy tâm lý về tía hoặc tư yếu tố lớp học tập của người tiêu dùng đang được trải qua chuyện. Thảo luận về bọn chúng và thể hiện những biện pháp. quý khách rất có thể dùng những khêu gợi ý tiếp sau đây.)

– Large class size (Over 50 students in the class)

– Shortaue of desks (3 students per desk)

– Hot in summer (no electric fans)

– Cold and dark in winter (broken windows, no lights)

Answer: (Trả lời)

A: The main problem of our class is oversized. There are over 50 students in our class. What should we bởi vĩ đại solve this problem?

B: I think the school should recruit more teachers and open new classes.

A: Another problem is that there is a shortage of desks. Three students have vĩ đại sit on a desk. What should we do?

B: We should buy more desks or if there are new classes, the current number of desk should be provided adequately.

Tạm dịch:

– Lớp học tập quy tế bào rộng lớn (Hơn 50 học viên vô lớp).

– Thiếu bàn (3 học viên từng bàn)

– Nóng vô ngày hè (không sở hữu quạt điện)

– Lạnh và tối vô ngày đông (cửa bong bị hư đốn, không tồn tại đèn)

A: Vấn đề chủ yếu của lớp tất cả chúng ta là rất nhiều học viên. Có rộng lớn 50 học viên vô lớp học tập. Chúng tao nên làm cái gi nhằm giải quyết và xử lý yếu tố này?

B: Tôi ngủ tất cả chúng ta nên tuyển chọn thêm thắt nghề giáo và được mở thêm lớp mới nhất.

A: Một yếu tố không giống nữa là thiếu hụt bàn học tập. Ba học viên nên ngồi một bàn. Chúng tao nên thực hiện gì?

B: Chúng tao nên chọn mua thêm thắt bàn hoặc nếu như đạt thêm lớp mới nhất, số bàn lúc này nên được hỗ trợ ứng.


C. LISTENING trang 60 sgk Tiếng Anh 11

1. Before you listen trang 60 sgk Tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Have you ever done a survey?

2. Do you know where Perth is?

Answer: (Trả lời)

1. No, I haven’t.

2. Yes. Perth is the capital and largest đô thị of the Australian state of Western nước Australia.

Tạm dịch:

1. quý khách từng triển khai một cuộc tham khảo nào là chưa? ⇒ Không, tôi ko từng

2. quý khách sở hữu biết thành phố Hồ Chí Minh Perth ở đâu không? ⇒ Có. Perth là thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh lớn số 1 của tè bang Úc của Tây Úc.

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

effective maturity weaknesses performance

self-respect academic Perth Western Australia


2. While you listen trang 60 sgk Tiếng Anh 11

Task 1 trang 60 sgk Tiếng Anh 11

Listen and choose the best option vĩ đại complete the following sentences.

(Lắng nghe và lựa chọn đáp án cực tốt nhằm hoàn thành xong câu sau.)

1. The students were asked to………….what makes an effective school.

A. express their attitudes towards

B. deliver speeches on

C. exchange their ideas about

D. give their opinions on

2. Most of the students thought they should be encouraged to……….for their own learning.

A. develop new styles

B. phối realistic goals

C. develop their strategies

D. consult their teachers

3. About ………….of the students expected their teachers vĩ đại be motivated and interested in what they were doing.

Xem thêm: Điểm danh những đôi giày jordan 4 được yêu thích nhất

A. 80 per cent

B. 55 per cent

C. 60 per cent

D. 100 per cent

4. Nearly all the students believed that learning should focus on…………

A. the importance of life

B. the importance of skills

C. important life skills

D. important communication skills

Answer: (Trả lời)

1. D; 2. B; 3. B; 4. B

Tạm dịch:

1. Học sinh được đòi hỏi … điều gì làm ra một ngôi trường học tập hiệu suất cao.

A. bộc bạch thái chừng với

B. tuyên bố về

C. trao thay đổi chủ kiến về

D. mang đến chủ kiến về

2. Hầu không còn học viên cho rằng bọn chúng nên được khuyến nghị nhằm … mang đến việc học tập của bọn chúng.

A. trở nên tân tiến phong thái mới

B. đưa ra tiềm năng thực tiễn

C. trở nên tân tiến kế hoạch của chúng

D. tư vấn với giáo viên

3. Khoảng … học viên mong đợi nghề giáo bọn chúng sẽ được tạo ra động lực và quan hoài cho tới việc bọn chúng đang khiến.

A. 80%

B. 55%

C. 60%

D. 100%

4. Gần như toàn bộ học viên tin cẩn rằng việc học tập nên triệu tập vô …

A. vai trò của cuộc sống

B. vai trò của những kỹ năng

C. những tài năng sinh sống quan tiền trọng

D. những tài năng tiếp xúc quan tiền trọng

Audio script: (Bài nghe)

In an informal survey carried out in Perth, western of nước Australia, students were asked vĩ đại give their views on what makes an effective school. 80 per cent of the students felt that mutual respect in the classroom was essential learning vĩ đại take place. This implied that students should be treated as individuals with both their strengths and their weaknesses. 60 per cent of the students felt they should be encouraged vĩ đại phối realistic goals for their learning, and vĩ đại have positive attitudes towards themselves and others.

About 55 per cent of the students expected their teachers vĩ đại be motivated and interested in what they were doing: this would then reflect in their performance of the students. Nearly all the students believed that learning should be centered on important life skills such as communication, building self-respect and self- confidence, the ability vĩ đại learn from failure, and time management, suited vĩ đại the maturity of the students concerned.

One hundred per cent of the students felt that the social side of school was as important as academic activities. The older students felt that they should be allowed vĩ đại give some input school decision making a direct effect on students.

Dịch bài:

Trong một tham khảo ko quý phái thời gian gần đây được tổ chức ở Perth, miền tây của Úc, học viên được đòi hỏi thể hiện ý kiến về điều gì làm ra một ngôi ngôi trường hiệu suất cao. 80% học viên cảm nhận thấy rằng sự tôn trọng cho nhau vô lớp học tập là quan trọng. Như vậy ám chỉ rằng học viên nên được xử sự như các cá thể với tất cả ưu và điểm yếu. 60% học viên cảm nhận thấy rằng nên được khuyến nghị đưa ra tiềm năng thực tế mang đến việc học tập, và nên sở hữu thái chừng tích đặc biệt hướng tới chủ yếu bạn dạng thân mật bản thân và người không giống.

Khoảng 55% học viên mong muốn nghề giáo chúng ta sẽ khởi tạo động lực và quan hoài cho tới việc chúng ta đang được làm: điều này tiếp sau đó tiếp tục phản hình ảnh ở thành phẩm học hành của học viên. Gần như toàn bộ học viên tin cẩn rằng việc học tập nên triệu tập vô những tài năng sinh sống cần thiết ví dụ như tiếp xúc, tự động trọng và thoải mái tự tin, tài năng học tập kể từ thất bại, và vận hành thời hạn, phù phù hợp với sự trưởng thành và cứng cáp của học viên.

100% học viên cảm nhận thấy rằng nghành nghề xã hội của dạy dỗ cũng cần thiết như nghành nghề học tập thuật. Những học viên to hơn cảm nhận thấy bọn chúng nên được luật lệ thể hiện đưa ra quyết định vô học tập ngôi trường nào là hiệu suất cao mang đến bọn chúng.


Task 2 trang 61 sgk Tiếng Anh 11

Listen again and answer the questions.

(Lắng nghe một đợt nữa và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Where did the survey take place?

2. What percentage of the students felt mutual respect was essential for effective learning vĩ đại take place?

3. What did the older students feel?

Answer: (Trả lời)

1. It took place in Perth.

2. 80 percent of the students.

3. They felt that they should be allowed vĩ đại give some input into school decision making.

Tạm dịch:

1. Khảo sát ra mắt ở đâu? ⇒ Nó ra mắt ở Perth.

2. Bao nhiêu xác suất học viên cảm nhận thấy sự tồn trọng cho nhau là quan trọng nhằm học hành hiệu quả? ⇒ 80%.

3. Những học viên to hơn cảm nhận thấy ra sao? ⇒ Họ cảm nhận thấy rằng chúng ta nên được luật lệ tự động thể hiện đưa ra quyết định học tập ngôi trường nào là.


3. After you listen trang 61 sgk Tiếng Anh 11

Discuss the question: Which bởi you think is more essential for better learning – good teachers or good textbooks?

(Thảo luận câu hỏi: quý khách nghĩ về cái nào là là ĐK mang đến việc học tập chất lượng tốt hơn- nghề giáo xuất sắc hoặc sách giáo khoa tốt?)

Answer: (Trả lời)

Textbooks are essential teaching and learning materials in any programme and syllabus. Having good textbooks is very important. Good textbooks provide students with adequate knowledge, skills and practice. Good textbooks also guide students how vĩ đại learn and help them study effectively on their own.

However, having good teachers may be more important than vãn having good textbooks because a good teacher can turn a poor quality textbook into an interesting one. In fact, a good teacher can even replace the textbook, motivate students vĩ đại learn, and train them vĩ đại use self-studying skills. Besides that, the teachers must take responsibilities for the students’ learning.

Tạm dịch:

Sách giáo khoa là tư liệu quan trọng mang đến dạy dỗ và học tập vô bất kể công tác và giáo trình nào là. Có sách giáo khoa chất lượng tốt đặc biệt cần thiết. Sách giáo khoa hoặc hỗ trợ mang đến học viên kỹ năng, tài năng và rèn luyện thích hợp. Sách giáo khoa hoặc cũng chỉ dẫn học viên cơ hội học tập và gom chúng ta tự động học tập hiệu suất cao.

Tuy nhiên, sở hữu nghề giáo xuất sắc rất có thể cần thiết rộng lớn sở hữu sách giáo khoa hoặc vì thế một nghề giáo xuất sắc rất có thể gửi sách giáo khoa xoàng trở nên một cuốn sách thú vị. Thật rời khỏi, một nghề giáo xuất sắc rất có thể thậm chí là thay cho thế sách giáo khoa, tạo ra động lực mang đến học viên học tập, và huấn luyện chúng ta dùng những tài năng tự động học tập. Ngoài ra, nghề giáo nên sở hữu trách móc nhiệm về sự học tập của học viên.


D. WRITING trang 61 sgk Tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 61 sgk Tiếng Anh 11

Choose a suitable word from the box vĩ đại fill in each space of the following paragraph:

(Chọn một kể từ tương thích vô sườn nhằm điền vào cụ thể từng khu vực trống rỗng của đoạn văn tiếp theo sau.)

went up rise different

declined dramatically varied

The table describes the literacy rates of the population in different parts of the country of Fancy from 1998 vĩ đại 2007. As can be seen, they (1)_____ considerably between 1998 and 2007. In the Lowlands, there was a gradual (2)_____ in the number of both males and females who were literate. In contrast, the literacy rate in the Midlands (3)_____ steadily in both the number of males and females. In the Highlands, the trend for literacy rate was (4) _____ from the other regions. While the number of literate males (5) _____ up sharply between 1998 and 2007, the number of literate females fell (6)_____. This data may help the researchers or planners make suitable plans for educational development in each area of the country.

Answer: (Trả lời)

1. varied 2. rise 3. declined
4. different 5. went up 6. dramatically

Tạm dịch:

Bảng này tế bào mô tả tỉ trọng học tập vấn của số lượng dân sinh ở những điểm không giống nhau bên trên nước Pháp từ thời điểm năm 1998 cho tới 2007. Như rất có thể thấy, số lượng này không giống nhau đáng chú ý thân mật năm 1998 và 2007. Tại Lowlands, sở hữu sự tăng dần dần về con số phái nam và phái đẹp sở hữu học tập vấn. trái lại, tỉ trọng sở hữu học tập vấn ở Midlands hạn chế rõ ràng rệt cả con số phái nam và phái đẹp. Tại vùng Highlands, Xu thế sở hữu học tập vấn không giống đối với những vùng này. Trong Lúc con số phái nam sở hữu học tập vấn tăng đáng chú ý thân mật năm 1998 và 2007, thì số phái đẹp sở hữu học tập vấn lại hạn chế. Dữ liệu này rất có thể gom những mái ấm phân tích hoặc những người dân lên plan lên kế hoạch tương thích cho việc trở nên tân tiến dạy dỗ ở từng chống bên trên giang sơn.


2. Task 2 trang 62 sgk Tiếng Anh 11

Writing a paragraph of about 100 words describing the information in the table below.

(Viết một quãng văn khoảng tầm 100 kể từ tế bào mô tả vấn đề vô bảng tiếp sau đây .)

Useful language:

The table shows / describes…

As can be seen from the data in the table,…

Nouns Verbs Adjectives Adverbs
rise rise slight slightly
increase increase steady steadily
decrease decrease sharp sharply
drop drop gradual gradually
fall fall dramatic dramatically

Answer: (Trả lời)

The table describes the trends of literacy rates in Sunshine country from 1998 vĩ đại 2007. As can be seen from the data in the table, the literacy rate of the population varied considerably during this period. There was a uradual rise in the number of both males and females in the Lowlands with 50% in 1998, 53% in 2002 and 56% in 2004. Then this rate went up sharply vĩ đại reach 95% in 2007. Similarly, there was a steady rise from 70% in 1998 vĩ đại 85% in 2007 for the number of literate males and females in the Midlands. On the contrary, the literacy rate in the Highlands declined steadily. In 1998, 50% of population was literate but this number decreased gradually over the next six years. It was only 30% in 2007. These data may help the researchers make suitable plans for educational development in each area of the country.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ hữu ích:

– Bảng này mang đến thấy/ tế bào tả…

– Như rất có thể trông thấy kể từ tài liệu bên trên bảng,…

Danh từ Động từ Tính từ Trạng từ
tăng tăng nhẹ nhẹ
tăng tăng sâu sắc sâu sắc
giảm giảm mạnh mẽ mạnh mẽ
giảm giảm dần dần dần dần
giảm giảm đáng kể đáng kể

Bảng này tế bào mô tả những Xu thế về tỉ trọng học tập vấn ở Sunshine từ thời điểm năm 1998 cho tới trong năm 2007. Như rất có thể trông thấy kể từ tài liệu vô bảng, tỉ trọng sở hữu học tập vấn của số lượng dân sinh không giống nhau đáng chú ý vô trong cả quy trình này. Có sự tăng dần dần về con số phái nam và phái đẹp sở hữu học tập vấn ở Lowlands với 5% vô năm 1998, 53% vô năn 2002 và 56% vô năm 2004. Con số này tăng đột ngột đạt 95% vô trong năm 2007. Tương tự động, sở hữu sự tăng mạnh kể từ 70% năm 1998 lên 85% trong năm 2007 về con số người phái nam và phái đẹp sở hữu học tập vấn ở vùng Midlands. trái lại, tỉ trọng học tập vấn ở Highlands hạn chế thâm thúy. Năm 1998, 50% số lượng dân sinh sở hữu học tập vấn tuy nhiên số lượng này hạn chế dần dần vô rộng lớn 6 năm vừa qua. Nó chỉ đạt mức 30% vô trong năm 2007. Những tài liệu này rất có thể gom những mái ấm phân tích lên kế hoạch thích hợp mang đến trở nên tân tiến dạy dỗ ở từng chống bên trên toàn nước.


E. Language Focus trang 63 sgk Tiếng Anh 11

Pronunciation: /pl/ – /bl/ – /pr/ – /br/

Grammar: Reported speech with infinitive(s)

Tạm dịch:

– Phát âm: /pl/ – /bl/ – /pr/ – /br/

– Ngữ pháp: Câu trần thuật với ” vĩ đại Vo”


1. Pronunciation trang 63 sgk Tiếng Anh 11

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Practise reading aloud the dialogue. (Thực hành phát âm vĩ đại đoạn đối thoại)

A. Brian, what is Bretty presenting on Sunday?

B. She’ll teach us how vĩ đại play English pronunciation games.

A. Are you going vĩ đại prepare for it?

B. Yes. My brother is going vĩ đại play the guitar and I’ll sing the blues.

A. What clothes are you going vĩ đại wear, Pretty?

B. Black brown blouse and jeans.

A. How about a small present for Bretty after her presentation?

B. Please bring something not very precious.

Tạm dịch:

A: Brian, Bretty tiếp tục thuyết trình về đồ vật gi vô hôm Chủ nhật?

B: Cô ấy tiếp tục dạy dỗ tất cả chúng ta lối chơi trò vạc âm giờ đồng hồ Anh.

A: quý khách tiếp tục sẵn sàng mang đến nó chứ?

B: Có chứ. Anh bản thân tiếp tục nghịch ngợm ghi-ta và bản thân tiếp tục hát nhạc nhẹ nhõm.

A: quý khách quyết định tiếp tục đem gì, Pretty?

B: Áo nâu và quần jeans.

A: Còn phần quà nhỏ mang đến Bretty sau bài bác thuyết trình thì sao?

B: Hãy đem đồ vật gi cơ không thật quý giá chỉ nhé!


2. Grammar trang 64 sgk Tiếng Anh 11

Exercise 1 trang 64 sgk Tiếng Anh 11

Complete the second sentence so sánh that it has a similar meaning vĩ đại the first one, using the words given.

(Hoàn trở nên câu loại nhì nhằm nó sở hữu nằm trong nghĩa với câu đầu, dùng những kể từ tiếp tục mang đến.)

1. “We’ll come back again.”

They promised_________.

2. “You’d better not swim too far from the shore,” the lifeguard said vĩ đại us.

The lifeguard advised_________ .

3. “Could you close the window?” John said vĩ đại Peter.

John asked_________

4. “You should join the football team, Eric,” said the teacher.

The teacher encouraged________ .

5. “I’ll give it vĩ đại him tomorrow,’’ John said.

John promised________.

6. “I’d lượt thích Lan vĩ đại become a doctor,” my mum said.

My mum wanted________ .

7. “Remember vĩ đại lock the door before going vĩ đại school,” my sister said.

My sister reminded _______ .

8. “You should go home page and rest for a while,” said the quấn.

His quấn advised _______.

Answer: (Trả lời)

1. They promised vĩ đại come back again.

2. The lifeguard advised US not vĩ đại swim too far from the shore.

3. John asked Peter vĩ đại close the window.

4. The teacher encouraged Eric vĩ đại join the football team.

5. John promised vĩ đại give it vĩ đại him the next day.

6. My mum wanted Lan vĩ đại become a doctor.

7. My sister reminded bủ vĩ đại lock the door before going vĩ đại school.

8. His quấn advised him vĩ đại go home page and rest for a while.

Tạm dịch:

1. “Chúng tôi tiếp tục tảo quay về.” ⇒ Họ hứa tiếp tục quay trở về.

2. “Bảo vệ rằng với công ty chúng tôi Các con cháu tránh việc bơi lội quá xa xôi bờ”. ⇒ Báo vệ răn dạy công ty chúng tôi tránh việc bơi lội xa xôi bờ.

3. John rằng với Peter “Bạn rất có thể ngừng hoạt động bong được không?” ⇒ John bảo Peter ngừng hoạt động bong.

4. Giáo viên rằng ” Em nên nhập cuộc vô team đá bóng, Eric”. ⇒ Giáo viên khuyến nghị Eric nhập cuộc vô team đá bóng.

5. John rằng ” Ngày mai tôi tiếp tục trả mang đến anh ấy.” ⇒ John hứa ngày mai trả mang đến anh ấy.

6. Mẹ rằng ” Mẹ mong muốn Lan phát triển thành bác bỏ sĩ.” ⇒ Mẹ mong muốn Lan phát triển thành bác bỏ sĩ.

7. Chị tôi rằng ” Nhớ khóa cửa ngõ trước lúc tới trường.” ⇒ Chị tôi nhắc tôi khóa cửa ngõ trước lúc tới trường.

8. Sếp rằng ” Anh nên về mái ấm và nghỉ dưỡng một ít.” ⇒ Sếp anh ấy răn dạy anh ấy về mái ấm và nghỉ dưỡng một ít.


Exercise 2 trang 65 sgk Tiếng Anh 11

Write the following sentences in reported speech, using the right size of the words given in the brackets.

(Viết những câu sau ở thể trần thuật, dùng dạng đích của những kể từ tiếp tục mang đến vô ngoặc.)

1. “You should not drink too much beer.” (ADVISE)

2. “Come and see bủ whenever you want.” (INVITE)

3. “Please don’t smoke in my xế hộp.” (ASK)

4. “ Sue, give bủ your phone number.” (TELL)

5. “Don’t forget vĩ đại give the book back vĩ đại Joe.” (REMIND)

6. “I’ll never bởi it again.” (PROMISE)

7. “All right. I’ll wait for you.” (AGREE)

8. “Please, lend bủ some money.” (ASK)

Answer: (Trả lời)

1. He advised bủ not vĩ đại drink too much beer.

2. She invited bủ vĩ đại come and see her whenever I wanted.

3. John asked bủ not vĩ đại smoke in his xế hộp.

4. He told Sue vĩ đại give him her phone number.

5. He reminded bủ vĩ đại give the book back vĩ đại Joe.

6. He promised not vĩ đại bởi it again.

7. He agreed vĩ đại wait for bủ.

8. John asked her vĩ đại lend him some money.

Tạm dịch:

1. “Bạn tránh việc tu rất nhiều bia”. (KHUYÊN) ⇒ Anh ấy răn dạy tôi ko tu rất nhiều bia.

2. ” Đến và gặp gỡ tôi bất kể lúc nào mình thích.” (MỜI) ⇒ Cô ấy chào tôi cho tới và gặp gỡ cô ấy bất kể lúc nào tôi mong muốn.

3. ” Làm ơn chớ hút thuốc lá bên trên xe cộ tôi.” (YÊU CẦU) ⇒ John đòi hỏi tôi ko hút thuốc lá vô xe cộ anh ấy.

4. ” Sue, mang đến tôi số điện thoại thông minh của người tiêu dùng.” (NÓI) ⇒ Anh ấy bảo Sue mang đến anh ấy số điện thoại thông minh của cô ấy ấy.

5. ” Đừng quên trả lại sách mang đến Joe.” (NHẮC NHỞ) ⇒ Anh ấy nhắc nhở tôi trả lại sách mang đến Joe.

6. ” Tôi sẽ không còn khi nào thao tác làm việc cơ nữa.” (HỨA) ⇒ Anh ấy hứa ko thao tác làm việc cơ nữa.

7. ” Được tệ. Mình tiếp tục đợi các bạn.” (ĐỒNG Ý) ⇒ Anh ấy đồng ý đợi tôi.

8. ” Làm ơn mang đến tôi mượn không nhiều chi phí chuồn.” (XIN) ⇒ John xin xỏ cô ấy mang đến anh ấy mượn không nhiều chi phí.


F. Vocabulary (Phần Từ vựng)

Từ Phân loại Phát âm Nghĩa
campaign n /kæmˈpeɪn/ chiến dịch
effective a /ɪˈfektɪv/ có hiệu quả
enforce v /ɪnˈfɔːs/ ép thực hiện, giục nghiền, nghiền buộc
eradicate v /ɪˈrædɪkeɪt/ xóa bỏ
ethnic minority /ˌeθnɪk maɪˈnɒrəti/ dân tộc thiểu số
expand v /ɪkˈspænd/ mở rộng
highland n /ˈhaɪlənd/ cao nguyên
honourable a /ˈɒnərəbl/ đáng kính trọng, đáng tôn trọng trọng
illiteracy n /ɪˈlɪtərəsi/ mù chữ
mutual respect n /ˈmjuːtʃuəl rɪˈspekt/ tôn trọng láo nháo nhau
performance n /pəˈfɔːməns/ sự thể hiện nay, trở nên tích
promotion n /prəˈməʊʃn/ sự tăng mạnh, sự xúc tiến; sự khuyến khích
rate n /reɪt/ tỉ lệ
strategy n /ˈstrætədʒi/ chiến lược
struggle n /ˈstrʌɡl/ sự đấu tranh; cuộc đấu giành giật, trận đánh đấu
survey n /ˈsɜːveɪ/ khảo sát, điều tra
universal a /ˌjuːnɪˈvɜːsl/ thuộc từng người

G. Grammar (Ngữ pháp)

Câu con gián tiếp với động kể từ vẹn toàn thể (reported speech with infinitive(s))

Khi những câu vạc biểu/ khẩu lệnh được trần thuật với những động kể từ sau, tao dùng to-V kèm cặp theo:

– V + to-V: agree, decide, demand, determine, expect, guarantee, hope, offer, promise, refuse, say, want, wish, propose,…

Ví dụ: “OK. I’ll give you a lift”, said Terry. → Terry agreed vĩ đại give bủ a lift.

– V + O + to-V: advise, allow, ask, beg, command, encourage, expect, help, invite, instruct, order, permit, persuade, remind, request, require, tell, urge, want, warn,…

Ví dụ: “Don’t forget vĩ đại send Mike a birthday thẻ, Kante”, I said. → I reminded Kante vĩ đại send Mike a birthday thẻ.


Bài trước:

 • Unit 4. Volunteer work trang 46 sgk Tiếng Anh 11

Bài tiếp theo:

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

 • Unit 6. Competitions trang 66 sgk Tiếng Anh 11

Xem thêm:

 • Các bài bác Tiếng Anh 11 khác
 • Để học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Ngữ văn lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Tiếng Anh lớp 11 thí điểm
 • Để học tập chất lượng tốt môn Vật lí lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Hóa học tập lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Sinh học tập lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Lịch sử lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Địa lí lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Tin học tập lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn GDCD lớp 11

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm kèm cặp câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những thắc mắc, bài bác tập luyện vô Unit 5. Illiteracy trang 56 sgk Tiếng Anh 11 không thiếu thốn, ngắn ngủn gọn gàng và đúng chuẩn nhất. Chúc chúng ta thực hiện bài bác Tiếng Anh tốt!


“Bài tập luyện nào là khó khăn tiếp tục sở hữu sdc.org.vn“