học tốt sinh học 11

PHẦN 3. SINH HỌC CƠ THỂ

CHƯƠNG 1. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 1 Khái quát tháo về trao thay đổi hóa học và gửi hóa năng lượng
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 2 Trao thay đổi nước và khoáng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 3 Thực hành: Trao thay đổi nước và khoáng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 4 Quang hợp ý ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 5 Thực hành: Quang hợp ý ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 6 Hô hấp ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 7 Thực hành: Hô hấp ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 8 Dinh chăm sóc và hấp thụ ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 9 Hô hấp ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 10 Tuần trả ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 11 Thực hành: Một số thử nghiệm về tuần hoàn
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 12 Miễn dịch ở người và động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 13 Bài tiết và thăng bằng nội môi

CHƯƠNG 2. CẢM ỨNG Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 14 Khái quát tháo về chạm màn hình ở sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 15 Cảm ứng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 16 Thực hành: Cảm ứng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 17 Cảm ứng ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 18 Tập tính ở động vật

Bạn đang xem: học tốt sinh học 11

CHƯƠNG 3. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 19 Khái quát tháo về phát triển và cải cách và phát triển ở sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích đôi mươi Sinh trưởng và cải cách và phát triển ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 21 Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành, xử lí kích ứng tố và tính tuổi hạc cây
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 22 Sinh trưởng và cải cách và phát triển ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 23 Thực hành: Quan sát đổi mới thái ở động vật

Xem thêm: điểm THPTQG 2019

CHƯƠNG 4. SINH SẢN Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 24 Khái quát tháo về sinh đẻ ở sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 25 Sinh sản ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 26 Thực hành: Nhân như thể vô tính và thụ phấn mang lại cây
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 27 Sinh sản ở động vật

CHƯƠNG 5. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH SINH LÍ TRONG CƠ THỂ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN SINH HỌC CƠ THỂ

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 28 Mối mối quan hệ Một trong những quy trình sinh lí nhập khung người sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài xích 29 Một số ngành nghề nghiệp tương quan cho tới sinh học tập cơ thể