Hobbies Môn Tiếng anh Lớp 11.

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về bài bác Hobbies .

I. Vocabulary.

 1. accompany (v) [ə’kʌmpəni]: đệm đàn, đệm nhạc
 2. accomplished (a) [ə’kɔmpli∫t]: tài giỏi, cừ khôi
 3. admire (v) [əd’maiə]: ngưỡng mộ
 4. avid (a) [‘ævid] : ước mong, thèm thuồng
 5. discard (v) [di,skɑ:d]: vứt bỏ
 6. envelope (n) [‘enviloup]: bao thư
 7. fish tank (n) [fi∫ tæηk]: bể cá
 8. indulge in (v) [in’dʌldʒ]: say mê
 9. modest (a)[‘mɔdist]: khiêm tốn
 10. occupied (a) [‘ɒkjʊpaied]: bận rộn
 11. practise (v) [‘præktis]: thực hành
 12. name tag (n) [neim tæg]: nhãn ghi tên
 13. overseas (adv) [,ouvə’si:z]: ở nước ngoài
 14. pen friend (n) [,pen’frend]: chúng ta qua loa thư từ
 15. bygone (a) [‘baigɔn]: vượt lên khứ, qua loa rồi
 16. cope with (v) [koup]: ứng phó, đương đầu
 17. fairy tale (n) [‘feəriteil]: chuyện cổ tích
 18. gigantic (a) [dʒai’gæntik]: khổng lồ
 19. ignorantly (adv) [‘ignərəntli]: ngu dốt nát, dốt nát nát
 20. otherwise (conj) [‘ʌđəwaiz]: còn nếu như không thì
 21. profitably (adv) [‘prɔfittəbli]: đem ích
 22. imaginary (a) [i’mædʒinəri]: tưởng tượng
 23. throw … away (v) [θrou]: ném đi
 24. tune (n) [tju:n]: giai điệu
 25. book stall (n) [stɔ:l]: quầy sách
 26. broaden (v) [‘brɔ:dn]: không ngừng mở rộng (kiến thức)
 27. category (n) [‘kætigəri]: loại, hạng, nhóm
 28. classify (v) [‘klæsifai]: phân loại
 29. exchange (v) [iks’t∫eindʒ]: trao đổi

II. Grammar.

1, Liên kể từ là kể từ dùng làm nối nhị mệnh đề nhập một câu.

Bạn đang xem: Hobbies Môn Tiếng anh Lớp 11.

a, Liên kể từ đẳng lập: and, but, or, nor, for, vet, so sánh.

Được dùng làm nối nhị phần nhập một câu đem tầm quan trọng ngữ pháp : song lập cùng nhau. Đó hoàn toàn có thể là những kể từ đơn hoặc những mệnh đề.

Luôn luôn luôn đứng thân thiết nhị kể từ hoặc nhị mệnh đề tuy nhiên nó link.

Khi một liên kể từ đẳng lập nối những mệnh đề song lập thì luôn luôn đem vết phẩy đứng trước liên kể từ.

b, Liên kể từ phụ thuộc: after, although, as, because, before, how, if, once, since, phàn nàn, that, though, till, until, when, where, whether while.

Xem thêm: Những kiến thức Vật lý lớp 10 trong kỳ 2 teen 2k2 không thể lơ là

Được dùng làm nối mệnh đề dựa vào với mệnh đề chủ yếu của câu.

Thường hàng đầu mệnh đề dựa vào.

2, Câu chẻ:

Khi ham muốn nhấn mạnh vấn đề nhân tố này cơ, tao tách câu nhằm chen những cụm kể từ không giống nhập -> câu này được gọi là câu chẻ.

Xem thêm: ôn thi học kì

 • Sử dụng mệnh đề mối quan hệ muốn tạo câu chẻ.
 • Sử dụng cấu trúc  It is/was…that/who/when

Nếu ham muốn nhấn mạnh vấn đề cụm kể từ này thì ghi chép cụm cơ thân thiết it was/ is và who/ that/ when, những nhân tố không giống không thay đổi.

Nếu là vượt lên khứ thì sử dụng “was”, lúc này sử dụng “is”, cụm nhấn mạnh vấn đề là thời hạn thì sử dụng “when”, người tiêu dùng “ who”, còn “that” thì sử dụng cho tới từng đối tượng người dùng.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn giờ Anh 11.