Endangered species Môn Tiếng anh Lớp 12

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi kiếm hiểu về bài xích Endangered species.

I. Vocabulary

 1. – bared teeth (n): răng hở
 2. – be driven to tướng the verge of… :bị đẩy cho tới bờ của…..
 3. – biologist /bai’ɔlədʒist/ (n): ngôi nhà loại vật học
 4. – deforestation /di,fɔris’tei∫n/ (n): sự đập phá rừng
 5. – derive (from) /di’raiv/ (v): bắt mối cung cấp từ
 6. – enact /ɪˈnækt/ (v): phát hành (đạo luật)
 7. – gorilla /gə’rilə/ (n): con cái khỉ đột
 8. – habitat /ˈhæbɪtæt/ (n):môi ngôi trường sinh sống,địa điểm ở (người)
 9. – leopard /’lepəd/ (n): con cái báo
 10. – parrot /ˈpærət/ (n): con cái vẹt
 11. – reserve /ri’zə:v/ (n): khu vực bảo đảm, (v): dự trữ
 12. – rhinoceros /rai’nɔsərəs/ (n): con cái bại liệt giác
 13. – sociable /’sou∫əbl/ (a): dễ dàng thân mật, hoà đồng
 14. – urbanization /,ə:bənai’zei∫n/ (n): sự khu đô thị hoá
 15. – vulnerable /’vʌlnərəbl/ (a): dẽ bị tổn thương
 16. – wildlife /’waildlaif/ (n): động vật hoang dã phí phạm dã
 17. – worm /wə:m/ (n): sâu sắc, trùng
 18. – fertile /’fə:tail/ (a): màu sắc mỡ
 19. – awareness /əˈweənəs/ (a): trí tuệ về ai/cái gì
 20. – conservation /,kɔnsə:’vei∫n/ (n): sự bảo tồn
 21. – survive /sə’vaiv/ (v): sinh sống sót; còn lại
 22. – develop /di’veləp/ (v): trừng trị triển
 23. – essential /ɪˈsenʃl/ (a): quan trọng,ngôi nhà yếu đuối, (n): nhân tố cần thiết thiết
 24. – project /’prədʒekt/ (n): dự án công trình, tiếp hoạch
 25. – fashionable /’fỉ∫nəbl/ (a): lịch thiệp, lịch sự trọng
 26. – livelihood /’laivlihud/ (n): cơ hội lần sống
 27. – numerous /’nju:mərəs/ (a): đông đúc đảo
 28. – poach /pout∫/ (v): săn bắn trộm, xâm phạm
 29. – endanger /in’deindʒə(r)/ (v):gây nguy hiểm hiểm
 30. – extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ (n): duyệt chủng
 31. – globe /gloub/ (n): trái ngược cầu
 32. – damage /ˈdæmɪdʒ/ (v): tạo ra tổn hãi,(n): sự thiệt hại
 33. – contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v): thực hiện dơ, thực hiện nhiễm (bệnh)

 II. Grammar.

*May – Might: có lẽ rằng, đem thể

Bạn đang xem: Endangered species Môn Tiếng anh Lớp 12

 • Diễn miêu tả điều hoàn toàn có thể xẩy ra hoặc ko chắc hẳn rằng xẩy ra.
 • Dùng nhập câu đòi hỏi lịch thiệp, hoặc được chấp nhận.
 • Dùng mang lại lời nói chúc hoặc biểu diễn miêu tả niềm mong muốn.

*Must – mustn’t: nên, vững chắc, nên,..

Xem thêm: teen lo that nghiep

Xem thêm: điểm THPTQG 2019

 • Diễn miêu tả sự yêu cầu, quan trọng.
 • Diễn miêu tả phỏng đoán, Kết luận đem bệnh cứ ở thời điểm hiện tại.
 • Diễn miêu tả lời nói khuyên răn đem tính quan trọng.
 • Diễn miêu tả sự nghiêm cấm.

*Needn’t: ko cần thiết, ko nên.

*Phân biệt giữa Must và Have to tướng.

 • Must thể hiện tại sự quan trọng hoặc yêu cầu đem tính khinh suất.
 • Have to tướng thể hiện tại sự quan trọng hoặc yêu cầu đem tính khách hàng quan tiền.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn giờ đồng hồ Anh 12.