đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2017

Chữa đề thi đua cuối HK II – giờ đồng hồ Anh 5 – gia sư Mai Hương
Chữa đề thi đua cuối HK II – giờ đồng hồ Anh 5 – gia sư Mai Hương

Cập nhật lúc: 17:08 18-04-2017 Mục tin: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2017

Xem thêm: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

Part 2: Questions 1-3. Listen and complete with one word: (0,75 pt)

1.You shouldn’t touch the stove! You may get a _________.

2. It is hot and in Ho Chi Minh City.

3. Her mother works in the garden a week.

Part 3: Questions 1-2. Listen and circle: (0,5 pt)

1. Don’t play with the ……………..

a. stove b. knife c. bike

2. I’d lượt thích a glass of …………………, please.

a. water b. táo Apple juice c. orange juice

Part 4: Questions 1-2. Listen and tick Right or Wrong: (0,5 pt)

Right Wrong

1. Da Lat is more exciting than vãn Hồ Chí Minh City.

2. There are four seasons in Viet Nam.

READING

Part 1: Read and complete. (0,75 pt)

go không tính tiền watch

Hoa: What vì thế you vì thế in your (1)…………………..time, Quan?

Quân: I often (2)……………….sports programmes on TV. What about you?

Hoa: I (3)…………….to tát the music club with my friends.

Quân: How often vì thế you go there?

Hoa: Twice a week.

Part 2: Matching (1pt)

A

B

0. What’s your name?

1. Do you lượt thích watching cartoons?

2.Who are the characters in the story

3. What’s the matter with you?

4. What would you lượt thích to tát eat ?

0- a

1-. . . .

2-. . . .

3-. . . .

4-. . . .

a. My name’s Hoa.

b. I’d lượt thích a bowl of noodles, please.

c. I’ve got a toothache.

d. No,I don’t.

e. Mai An Tiêm and his family.

Part 3 :Read and tick (P) T (True) or F (False) (0,75pt)

My name is Mary. I’d lượt thích to tát be a nurse in the future. I’d lượt thích to tát look after patients and work with other people in a hospital. It’s important work and very exciting. I’d also lượt thích to tát meet a lot of people. I’m studying hard at school. I hope my dream will come true one day.

T

F

0. Her name is Mary.

P

1. She would lượt thích to tát be a nurse

2. She would lượt thích to tát travel around the word .

3. She would lượt thích to tát meet a lot of people.

WRITING

Question 1: Write the correct words with the following pictures. (1.5pt)

Tom would lượt thích to tát be a _______________.

Don’t climb the __________________. You may fall and break your leg.

My sister likes reading _ _____________________ very much.

Question 2: Put the words in oder to tát make the sentences. (1pt)

you? /matter / with / What’s / the

often / cartoons / watches / TV. /He / on

Xem thêm: Điểm danh những đôi giày jordan 4 được yêu thích nhất

will / What / lượt thích /the weather / be /tomorrow?/

like / I / would / an / táo Apple.

PART III SPEAKING (2,5pt) .

1. Listen and repeat

2. Point, ask and answer

3. Listen and comment

4. Interview

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh – TH Tân Đông 2017

LISTENING

Part 1: Listen and tick:

Mỗi câu đích 0,25 điểm

1. What’s the weather lượt thích today? It’s windy. – C

2. What vì thế you vì thế in your không tính tiền time? I lượt thích drawing – B

3. What would you lượt thích to tát be in the future? I would lượt thích to tát be a nurse – A

Part 2: Listen and complete with one word:

Mỗi câu đích 0,25 điểm

1. You shouldn’t touch a stove! You may get a burn.

2. It is hot and sunny in Ho Chi Minh City.

3. Her mother works in the garden (on Tuesday and Friday) twice a week.

Part 3:

Mỗi câu đích 0,25 điểm

1. Don’t play with the________ .

b. knife

2. I’d lượt thích a glass of ______.

c. orange juice

Part 4: Listen and tick Right or Wrong:

Mỗi câu đích 0,25 điểm

1. Da Lat is more exciting than vãn Hồ Chí Minh City.

2. There are four seasons in Nha Trang.

1. Right 2. Wrong

READING

Part 1: Look and read write the correct words next to tát their description: (0,75)

1.không tính tiền 2.watch 3.go

Part 2:Read and match (1pt)

Đáp án: 0-a 1- d 2 – e 3 – c 4 – b

Part 3:Read and tick (P) T (True) or F (False) (0,75 pt)

Đáp án: 1. T 2. F 3. T

WRITING:

Part 1: Write the correct words with the following pictures.(1,5pt)

1. Tom would lượt thích to tát be adoctor

2. Don’t climb the tree.You may fall and break your leg.

3 .My sister likes readingThe Story of Tam Cam

very much.

Part 2: Put the words in oder to tát make the sentences:(1pt)

1. What’s the matter with you?

2. He often watch cartoon on TV.

3.What will the weather be lượt thích tomorrow?

4. I would lượt thích an táo Apple.

PART III. SPEAKING (2,5pt) .

1. What is your name? Ü My name is……………

2. Where did you go last summer? Ü I visited to tát ……………….

3. What did you vì thế last Sunday Ü Last Sunday …………..

4. What time vì thế you get up? Ü I get up at……o’clock..

5.What vì thế you vì thế in your không tính tiền time? I usually……………….

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: ôn thi học kỳ 1 Ngữ Văn

Các bài xích không giống nằm trong thường xuyên mục

Cập nhật đề thi đua học tập kì của những ngôi trường bên trên toàn quốc toàn bộ những năm

Bạn đang được coi bài xích viết: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh – TH Tân Đông 2017. tin tức vì thế sdc.org.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Rate this post