câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án

TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG (Phần B)
TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG (Phần B)

ĐƯỜNG LỐI CÁCH
MẠNG ĐẢNG CỘNG
SẢN VN
ĐÁP ÁN 250 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
( Trong 5 chương )
Chương 1 . Vận động thành lập Đảng (1→31)
Chương 2: Lãnh đạo giành chính quyền 1930-1945 (32→102)
Chương 3: Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống
Pháp 1945-1954 (câu 103→209)
Chương 4 : Lãnh đạo kháng chiến chống mỹ ở miền Nam và xây
dựng miền Bắc 1954-1975
(Câu 210-236)
Chương 5 : Lãnh đạoxây dựng và bảo vệ tổ quốc 1975-2000
Chương 1 . Vận động thành lập Đảng (1→31)
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 1
Câu 1: Thời gian thực dân pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần 1 ở Việt Nam:
Đáp án →1896 – 1813 .
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần 1 của Pháp ở Việt Nam có giai cấp mới
nào được hình thành:
Đáp án →Giai cấp công nhân.
Câu 3: Trước chiến tranh thế giới thứ 1 ở Việt Nam có những giai cấp nào:
Đáp án →Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân.
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu
bức thiết nhất là gì:
Đáp án → Độc lập dân tộc.
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu ở VN đầu thế kỷ 20 là mâu thuẫn nào:
Đáp án →Mâu thuẫn giữa dân tộc VN với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng.
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân VN như thế nào:
Đáp án →Cả a,b,c.
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở VN dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp là:
Đáp án →Công nhân, nông dân, tiểu tư sản,tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân VN trở thành phong trào tự giác:
Đáp án →1930 (Đảng cộng sản VN ra đời).
Câu 9: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh
hướng chính trị vô sản vào thời gian nào:
Đáp án →1920.
Câu 10: Hội liên hiệp thuộc địa thành lập năm nào:
Đáp án →1921.
Câu 11: Nguyễn Ái Quốc đã đọc sơ thảo lần thứ 1 Luận cương về vấn đề dân tộc
và thuộc địa vào năm nào, ở đâu:
Đáp án →7/1920 – Pháp.
Câu 12: Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “ là 1 bước ngoặc vô cùng
quan trọng trong lịch sử cách mạng VN ta”:
Đáp án →Đảng cộng sản VN ra đời.
Câu 13: Phong trào đòi tự do cho cụ Phan Bội Châu vào năm nào:
Đáp án →1925
Câu 14: Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quãng Châu vào thời gian nào:
Đáp án →11/1924.
Câu 15: Hội VNCM thanh niên thực hiện chủ trương “ vô sản hóa” khi nào:
Đáp án →1928
Câu 16: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở VN:
Đáp án →Hội VN cách mạng thanh niên.
Câu 17: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở VN thành lập khi nào:
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 2
Đáp án →Cuối tháng 3/1929.
Câu 18: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư:
Đáp án →7 đảng viên – Bí thư Trần Văn Cung.
Câu 19: Đông Dương cộng sản Đảng ra đời từ tổ chức tiền thân nào:
Đáp án → Hội VN cách mạng thanh niên.
Câu 20: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng cộng sản VN vào thời
gian nào:
Đáp án →24/12/1930
Câu 21: Đông dương cộng sản đảng được thành lập vào thời gian nào:
Đáp án →6/1929
Câu 22: Tổ chức An nam cộng sản đảng thành lập thời gian nào:
Đáp án →8/1929
Câu 23: Tổ chức Tân việt cách mạng đảng thành lập thời gian nào, ở đâu:
Đáp án →7/1928 – Huế
Câu 24: Thời gian ra bản Tuyên đạt nêu rõ việc thành lập Đông dương cộng sản
liên đoàn:
Đáp án →9 -1929
Câu 25: Ban thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị chấp nhận Đông dương
cộng sản liên đoàn là một bộ phận của Đảng Cộng sản VN vào thời gian nào:
Đáp án →24-12-1930
Câu 26: Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì hộ nghị thành lập Đảng
2/1930:
Đáp án →Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc
Câu 27: Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu
tiên 1930:
Đáp án →Đông dương cộng sản đảng và An nam cộng sản đảng
Câu 28: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cương lĩnh Hồ Chí Minh được hợp
thành từ mấy văn kiện:
Đáp án →3 văn kiện
Câu 29: Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng CSVN(3/2/1930) thông qua các văn
kiện nào sau đây:
Đáp án → cả a,b,c (chánh cương vắn tắc, sách lược vắn tắc, điều lệ vắn tắc và
chương trình tóm tắt)
Câu 30: Nội dung nào sau đây nằm trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng :
Đáp án →Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam
hoàn toàn độc lập.
Câu 31: Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 3
mạng VN là gì:
Đáp án →Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội
cộng sản
Câu 32: Sau hội nghị thành lập Đảng, Ban chấp hành TW lâm thời của Đảng được
thành lập do ai đứng đầu:
Đáp án →Trịnh Đình Cửu
Chương 2: Lãnh đạo giành chính
quyền 1930-1945 (32→102)
Câu 33: Nguyễn Ái Quốc từ đâu về Hương Cảng để tổ chức hội nghị thành lập
Đảng (3/2/1930)
Đáp án →Xiêm
Câu 34: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ đánh đuổi đế quốc lên hàng đầu:
Đáp án →Chính cương vắn tắc, sách lược vắn tắt do hội nghị thành lập Đảng
thông qua.
Câu 35: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh” Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách
mạng tư sản dân quyền”:
Đáp án →Luận cương chính trị 10/1930
Câu 36: Lần đầu tiên nhân dân VN kỉ niệm ngày quốc tế lao động vào năm nào:
Đáp án →1930
Câu 37: Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ -Tĩnh trong cao trào
cách mạng 1930 là gì:
Đáp án → Tự vệ đỏ
Câu 38: Chính quyền Xô –Viết ở 1 số vùng nông thôn Nghệ -Tĩnh được thành lập
trong khoảng thời gian nào :
Đáp án →Cuối 1930
Câu 39: Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định đến sự bùng nổ và phát
triển của cao trào cách mạng VN 1930 là gì:
Đáp án →Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản VN
Câu 40: Luận cương do đồng chí Tần Phú khởi thảo ra đời trong thời gian nào:
Đáp án →10/1930
Câu 41: Hội nghị lần 1 Ban chấp hành TW Đảng 10/1930 do ai chủ trì:
Đáp án →Trần Phú
Câu 42: Hội nghị lần 1 Ban chấp hành TW Đảng 10/1930 cử ra bao nhiêu ủy viên
Đáp án →6 Ủy viên
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 4
Câu 43: Ai là tổng bí thư đầu tiên của Đảng:
Đáp án →Trần Phú
Câu 44: Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương dự đại hội quốc tế cộng sản làn
VII(7/1935) do ai dẩn đầu:
Đáp án →Lê Hồng Phong
Câu 45: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1 của Đảng(3/1935) bầu ai làm tổng bí
thư :
Đáp án → Lê Hồng Phong
Câu 46: Có bao nhiêu đại biểu dự đại hội đại biểu lần thứ 1 của Đảng ở Ma
Cao(3/1935):
Đáp án →13 đại biểu
Câu 47: Thời gian nào Hội nghị ban chấp hành TW Đảng bầu đồng chí Nguyễn
Văn Cừ làm tổng bí thư của Đảng thay đồng chí Hà Huy Tập:
Đáp án →3/1938
Câu 48: Quốc tế cộng sản họp hội nghị lần thứ 7 khi nào ở đâu:
Đáp án →7/1935, Matxcova
Câu 49: Hội nghị BCH TW Đảng họp vào thời gian nào đưa ra chủ trương: phải
chuyển hình thức tổ chức bí mật không hợp pháp sang các hình thức tồ chức và
đấu tranh công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp:
Đáp án →Hội nghị họp 7/1936
Câu 50: Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 36-39 là gì:
Đáp án →Các quyền dân chủ đơn sơ
________________________________________
HanParis
23-12-2008, 03:44 AM
Câu 51: Cho biết đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939:
Đáp án →Một bộ phận đế quốc xâm lược và tay sai
Câu 52: Phong trào đông dương đại hội sôi nổi nhất là năm nào:
Đáp án →1938
Câu 53: Trong cao trào 36-39 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào:
Đáp án →Mọi lực lượng dân tộc và 1 số bộ phận người Pháp ở Đông Dương.
Câu 54: Hội nghị BCH TW Đảng họp 7/1936 chủ trương thành lập mặt trận nào:
Đáp án →Mặt trận nhân dân phản đế Đông dương
Câu 55: Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 36-39
Đáp án →Tất cả các hình thức trên (chú ý câu 49)
Câu 56: Điều kiện tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho phong trào
cách mạng Đông Dương giai đoạn 39-39:
Đáp án →Tất cả các điều kiện trên (làm biến đánh làm ơn tham khảo thêm)
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 5
Câu 57: Ai là người viết tác phẩm “Tự chỉ trích”:
Đáp án →Nguyễn Văn Cừ
Câu 58: Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ vào thời gian nào :
Đáp án →1939
Câu 59: Hội nghị TW nào đưa ra chủ trương: Đảng phải hết sức tôn trọng và thi
hành đúng chính sách “dân tộc tự quyết” đối với các dân tộc ở Đông Dương:
Đáp án →Hội nghị TW 8
Câu 60: Hội nghị TW 6(11/1939) họp tại đâu:
Đáp án →Bà Điểm ( Gia Định)
Câu 61: Quân đội phát xít Nhật xâm lược chúng ta vào thời gian nào:
Đáp án →9/1940
Câu 62: Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn diển ra ngày nào:
Đáp án →27/9/1940
Câu 63: Nam kỳ khởi nghĩa ngày nào:
Đáp án →23/11/1940
Câu 64: Hội nghị TW 7 Đảng họp tại Bình Bảng (Bắc Ninh) vào thời gian nào:
Đáp án →11/1940
Câu 65: Mặt trận VN độc lập đồng minh (Việt –Minh ) được thành lập năm nào:
Đáp án →1941
Câu 66: Hãy cho biết tên gọi các tổ chức quần chúng trong mặt trận Việt Minh:
Đáp án →Cứu Quốc
Câu 67: Mặt trận Việt Minh ra tuyên ngôn về sự ra đời của mặt trận trong thời gian
nào:
Đáp án →Tháng 10-1941
Câu 68: Hội nghị nào của BCH TW Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm
vụ bức thiết nhất:
Đáp án → Hội nghị họp tháng 5/1941
Câu 69: Lần đầu tiên BCH TW Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa theo tinh thần tân dân chủ hội nghị nào:
Đáp án →Hội nghị họp tháng 5-1941
Câu 70: Hội nghị BCH TW Đảng 11/1940 phân công ai làm bí thư TW Đảng:
Đáp án → Trường Chinh
Câu 71: Hội nghị BCH TW Đảng 5/1941 họp ở đâu ? do ai chủ trì:
Đáp án →Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc
Câu 72: Sau hội nghị họp vào thời gian nào Nguyễn Ái Quốc gửi thư cho đồng bào
Cả nước có đoạn viết: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết
thảy, chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu
giống nòi ra khỏi nước soi lửa bỏng”.
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 6
Đáp án →Hội nghị họp tháng 5-1941
Câu 73: Mặt trận nhân dân phản đế được quyết định thành lập tại hội nghị nào của
BCH TW Đảng:
Đáp án → Hội nghị họp tháng 7/1936
Câu 74: BCH TW Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ công hòa tại
hội nghị nào:
Đáp án →Hội nghị họp tháng 5-1941
Câu 75: BCH TW Đảng chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ
từng nước ở Đông Dương vào thời gian nào:
Đáp án →5/1941
Câu 76: Hội nghị 8 của BCH TW Đảng (5/1941) cử ai làm tổng bí thư:
Đáp án → Trường Chinh
Câu 77: Hội nghị của BCH TW Đảng họp vào thời gian nào coi việc: chuẩn bị khởi
nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay:
Đáp án →Đầu 1941
Câu 78:Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị tổ chức Ủy ban dân tộc giải phóng các cấp
vào thời gian nào:
Đáp án →4-1945
Câu 79: Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào:
Đáp án →22/12/1944
Câu 80: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lúc mới thành lập có bao
nhiêu người:
Đáp án →34
Câu 81: Việt Nam giải phóng quân được thành lập vào năm nào:
Đáp án →tháng 4/1945
Câu 82: Tác phẩm nào coi là cơ sở, nền tảng của cách mạng VN:
Đáp án →Đường kách mệnh
Câu 83: Chỉ thị “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ra đời khi nào:
Đáp án →12/3/1945
Câu 84: Chỉ thị “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” phản ánh nội
dung của hội nghị nào:
Đáp án → Hội nghị của BCH TW Đảng họp 3/1945
Câu 85: Hội văn hóa cứu Quốc thành lập vào thời gian nào:
Đáp án →1943
Câu 86: Ngày 15/4/1945, Hội nghị quân hic ko biếtsự Bắc kỳ quyết định xây
dựng trong cả nước bao nhiêu chiến khu ( đúng ko nửa ai có đáp án đúng xin sửa
lại zùm nhưng mà tỉ lệ đúng đến 99% )
Đáp án →7chiến khu
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 7
Câu 87: Chiến khu cách mạng nào được gọi là thủ đô kháng chiến:
Đáp án →Việt Bắc
Câu 88: Trong phong trào cách mạng 1930-1945, lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng
xuất hiện trong lịch sử nào:
Đáp án →khởi nghĩa nam kỳ
Câu 89: Quốc dân đại hội họp 8/1945 ở đâu:
Đáp án →Tân Trào
Câu 90: Tổ chức nào cử ra ủy ban khởi nghỉa toàn quốc
Đáp án → Tổng bộ Việt Minh
Câu 91: Khẩu hiệu nào được nêu ra trong cao trào kháng Nhật cứu nước:
Đáp án →Đánh đuổi phát xit Nhật
Câu 92: Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi trung du Bắc
Kỳ với hình thức nào là chủ yếu:
Đáp án →Khởi nghĩa từng phần
Câu 93: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào “ Phá kho thóc của Nhật
để giải quyết nạn đói” diễn ra mạnh mẽ ở đâu:
Đáp án →Đồng bằng Bắc Bộ và Trung du Bắc Bộ.
Câu 94: Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ do cơ quan nào triệu tập:
Đáp án →Ban thường vụ TW Đảng
Câu 95: Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào có bao nhiêu đại biểu tham dự:
Đáp án →60 đại biểu
Câu 96: Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào trong
khoảng thời gian nào:
Đáp án →13-15/8/1945
Câu 97: Khu giải phóng căn cứ địa chính của cả nước được thành lập thời gian
nào:
Đáp án →6/1945
Câu 98: Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương họp ở câu này giống
96)Tân Trào trong khoảng thời gian nào: (
Đáp án →13-15/8/1945
Câu 99: Ủy Ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch:
Đáp án →Hồ Chí Minh
Câu 100: Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào 8/1945 đã không quyết định nội dung
nào dưới đây:
Đáp án →Quyết định thành lập Ủy ban giải phóng ở Hà Nội
Câu 101: Hội nghị nào đã quyết định toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính
quyền:
Đáp án →Hội nghị toàn quốc của Đảng
Câu 102: Nhân dân ta phải tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 8
quân đồng minh vào Đông Dương vì:
Đáp án →Tất cả lí do trên
________________________________________
Chương 3: Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống
Pháp 1945-1954 (câu 103→209)
Câu 103: Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 được ví như hình ảnh:
Đáp án →Ngàn cân treo sợi tóc
Câu 104: Những khó khăn thách thức đối với VN sau CM 8/1945:
Đáp án →Tất cả phương án trên
Câu 105: Những thuận lợi cơ bản của đất nước sau CM 8/1945:
Đáp án →Tất cả phương án trên
Câu 106: Kẻ thù chính của cách mạng VN sau CM 8/1945
Đáp án →Giặc đói và giặc dốt
Câu 107: Sau ngày tuyên bố độc lập chính phủ lâm thời đã xác định nhiệm vụ cấp
bách cần giải quyết :
Đáp án →Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm
Câu 108: Chỉ thị kháng chiến kiến quốc ra đời khi nào:
Đáp án →25/11/1945
Câu 109: Chỉ thị kháng chiến kiến quốc của TW Đảng 25/11/1945, xác định nhiệm
vụ nào là trung tâm bao trùm nhất:
Đáp án →Củng cố bảo vệ chính quyền cách mạng
Câu 110: Chỉ thị kháng chiến kiến quốc đã xác định khẩu hiệu của cách mạng VN
sau CM 8/1945:
Đáp án →Dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết
Câu 111: Chủ trương và sách lược của TW Đảng trong việc đối phó với các lực
lượng đế quốc sau cm 8/1945
Đáp án →Cả 3 phương pháp trên
Câu 112: Những thành tựu căn bản của cách mạng VN trong việc xay dựng và
cũng cố chính quyền cách mạng sau 1945:
Đáp án →Cả 3 phương pháp trên
Câu 113: Phong trào mà Đảng ta vận động nhân dân chống nạn mù chử sau CM
8/1945:
Đáp án →Bình dân học vụ
Câu 114: Nhân dân nam bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 9
bảo vệ chính quyền cách mạng vào ngày nào:
Đáp án →23/9/1945
Câu 115: Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam bộ
kháng chiến chống Pháp từ ngày 23/9/1945
Đáp án → Cả 3 phương pháp trên
Câu 116: Quốc hội đầu tiên nước VNDCCH được bầu khi nào:
Đáp án →6/1/1946
Câu 117: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với chính phủ Pháp bản tạm ước vào ngày
nào:
Đáp án →14/9/1946
Câu 118: Sau khi ký hiệp định sơ bộ 9/3/1946, Ban thường vụ TW đã ra chỉ thị:
Đáp án →Hòa để tiến
Câu 119: Hà Nội được xác định là thủ đô của nước VNDCCH vào năm nào:
Đáp án →1946
Câu 120: Để gạt mủi nhọn tiến công của kẻ thù, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán vào
ngày nào và lấy tên là gì:
Đáp án →11/11/1945 –Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương
Câu 121:Những sách lược của Đảng ta với Tưởng và tay say ở miền Bắc sau CM
8:
Đáp án → Cả 3 phương pháp trên
Câu 122: Đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân Pháp
sau ngày Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh(28/2/1946)
Đáp án →Thương lượng và hòa hoản với Pháp
Câu 123: Tại sao Đảng lại lựa chọn giải pháp thương lượng với Pháp :
Đáp án →câu a, b và c
Câu 124: Sự kiện mở đầu cho sự hòa hoản của VN và Pháp:
Đáp án →Ký kết hiệp định sơ bộ 6/3/1946 giửa VN –Pháp
Câu 125: Sau khi kí hiệp định sơ bộ, ngày 9/3/1946 Thường vụ TW Đảng đã ra :
Đáp án →Chỉ thị hòa để tiến
Câu 126: Sau bản hiệp định sơ bộ 14/9/1946 chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính
phủ ký Tạm ước với chính phủ Pháp với nội dung:
Đáp án →Đình chỉ xung đột ở miền Nam và sẽ tiếp tục đàm phán vào 1/1947
Câu 127: 17 và 18/12/1946 thực dân Pháp tàn sát thảm khốc đồng bào ta đòi tước
vũ khí tự vệ đòi kiểm soát trật tự ở :
Đáp án → Thủ đô Hà Nội
Câu 128: Thực dân Pháp chuẩn bị màn kịch đảo chính quân sự ở Hà Nội thời gian
nào:
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 10
Đáp án →20/12/1946
Câu 129: Mệnh lệnh: vào lúc 20h 19/12/1946, tất cả các chiến trường trong cả
nước đồng loạt nổ súng:
Đáp án →Mệnh lệnh toàn quốc kháng chiến
Câu 130: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời
điểm nào:
Đáp án →Đêm 19/12/1946
Câu 131: Hội nghị Ban thường vụ TW Đảng họp mở rộng quyết định phát động
cuộc kháng chiến toàn quốc họp vào thời gian nào:
Đáp án →12/12/1946
Câu 132: Cuộc tổng giao chiến lịch sử mở đầu của kháng chiến chống thực dân
Pháp của quân dân ta ở HN diễn ra trong :
Đáp án →60 ngày đêm
Câu 133: Những văn kiện nào dưới đây được coi là Cương lĩnh kháng chiến của
Đảng:
Đáp án → Chỉ thị toàn quốc của TW Đảng
Câu 134: Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta trong quá trình kháng chiến chống
thực dân Pháp:
Đáp án → Chống đế quốc giành độc lập dân tộc
Câu 135: Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp:
Đáp án →Cả 3 phương án trên điều đúng
Câu 136: Tác Phẩm “kháng chiến nhất định thắng lợi “ phát hành khi nào:
Đáp án →1947
Câu 137: Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là của ai:
Đáp án →Trường Chinh
Câu 138: Đâu được coi là căn cứ địa của cách mạng trong cuộc kháng chiến chống
Pháp:
Đáp án →Việt Bắc
Câu 139: Chiến thắng nào đã căn bản đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh
của thực dân Pháp:
Đáp án → Việt Bắc
Câu 140: Khi bắt đầu tiến hành xâm lược VN, thực dân Pháp đã thực hiện chiến
lược:
Đáp án →Đánh nhanh thắng nhanh
Câu 141: 15/10/1947, để đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp lên căn cứ
địa Việt Bắc, Ban thường vụ TW Đảng đã đề ra:
Đáp án →Chỉ thị “phá tan cuộc tiến công mùa Đông của giặc Pháp”
Câu 142: Một số thành quả tiêu biểu của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947:
Đáp án → Cả 3 phương pháp trên
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 11
Câu 143: Sau chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 những chyển biến lớn của tình
hình thế giới ảnh hưởng đến cách mạng VN:
Đáp án → Tất cả các phương pháp trên
Câu 144: Để thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên, theo sáng kiến của chủ tịch Hồ
Chí Minh 27/3/1948, Ban thường vụ TW Đảng đã ra chỉ thị:
Đáp án →Phát động phong trào thi đua ái quốc 27/3/1948
Câu 145: Hội nghị văn hóa toàn quốc lần 2 diển ra khi nào:
Đáp án →7/1948
Câu 146: Chiến dịch nào cỏn có tên là chiến dịch Hoàng Hoa Thám:
Đáp án →Đường 18
Câu 147: Đại hội văn hóa toàn quốc lần 2 phát động phương châm xây dựng nền
văn hóa mới:
Đáp án → Cả 3 phương pháp trên
Câu 148: Đầu 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng đất
theo đường lối riêng biệt của cách mạng Việt Nam:
Đáp án →Cả a,b và c
Câu 149: Ban thường vụ TW Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái
quốc trong thời gian nào:
Đáp án →27/3/1948
Câu 150: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khẩu hiệu “tích cực cầm cự và
chuẩn bị tổng phản công” được nêu ra khi nào:
Đáp án →1949
Câu 151: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Đảng ta chủ trương mở rộng khối
đại đoàn kết dân tộc với việc:
Đáp án →Thống nhất Việt –Minh và Liên –Việt
Câu 152: Đại hội tổ chức thống nhất Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời
gian nào:
Đáp án →3/1951
Câu 153: 3/1951, Việt Minh và Liên Việt thống nhất thành 1 tổ chức có tên gọi :
Đáp án →Mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam( Liên Việt)
Câu 154: Việt Nam đã bắt đầu quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên xô và một
số các nước vào thời điểm nào:
Đáp án →1950
Câu 155: để phá thế bao vây cô lập, phát triển lực lượng và giành thế chủ
động,6/1950, lần đầu tiên TW Đảng đã ra chủ trương mở chiến dịch tiến công quy
mô lớn. Đó là:
Đáp án →Chiến dịch biên giới
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 12
Câu 156: Ý nghĩa chiến thắng biên giới thu đông với cách mạng VN:
Đáp án →Tất cả phương án trên
Câu 157: Sau nhiều năm lãnh đạo CMVN, lần đầu tiên Đảng ta đã tuyên bố ra hoạt
đông công khai và tiến hành Đại Hội là đại hội lần mấy:
Đáp án →Đại hội toàn quốc lần II
Câu 158: Thời gian và địa điểm diển ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2:
Đáp án →2/1951, Vinh Quang, Chiem Hóa, Tuyên Quang
Câu 159: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 Đảng ta quyết định đổi tên thành:
Đáp án →Đảng lao động VN
Câu 160: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 đã thông qua 1 văn kiện mang tính chất
cương lĩnh đó là:
Đáp án →Chính cương của Đảng lao động VN
Câu 161: Chính cương của Đảng lao động VN 2/1951 đã nêu ra các tính chất của
xã hội VN:
Đáp án → Dân tộc và dân chủ mới
Câu 162: Hai đối tượng của cách mạng VN được nêu ra tại chính cương Đảng lao
động VN:
a.Đối tượng chính là đế quốc xâm lược, cụ thể là thực dân Pháp
b.Đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động
Đáp án →c.Cả 2 đối tượng trên
Câu 163: Chính cương Đảng lao động VN đã nêu ra các nhiệm vụ cơ bản của cách
mạng VN:
Đáp án →Cả 3 phương án trên
Câu 164: Lực lượng tạo nên động lực cho CMVN được nêu ra trong chính cương
Đảng lao động VN:
Đáp án →Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ yêu nước(nhân
dân)
Câu 165: Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được Đảng lao động VN xác định
tại đại hội 2:
Đáp án →Công nhân, nông dân, Trí thức
Câu 166: Các giai đoạn của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở VN được
Đảng xác định trong cương lĩnh thứ 3 năm 1951:
Đáp án →Cả 3 phương án trên
Câu 167: Điều lệ mới của Đảng lao động VN đã xác định Đảng đại diện cho quyền
lợi của:
Đáp án →Giai cấp công nhân và nhân dân lao động VN
Câu 168: Nền tảng tư tưởng được Đảng ta xác định tại đại hội 2 là:
Đáp án →Chủ Nghĩa Mác –Lênin
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 13
Câu 169: Đại hội Đảng toàn Quốc lần 2 đã bầu 2 làm tổng bí thư Đảng:
Đáp án →Trường Chinh
Câu 170: Lần đầu tiên đại hội nào bầu bác Hồ làm chủ tịch Đảng:
Đáp án →Đại hội Đảng lần thứ 2
Câu 171: Trong tiến trình hình thành và Phát triển 1930 -1951, Đảng Cộng sản VN
đã đề ra bao nhiêu cương lĩnh chính trị và vào thời điểm nào:
Đáp án →3 cương lĩnh vào 1930,1951(năm 1930 ra đời 2 cương lĩnh)
Câu 172: Trong cương lĩnh thứ 3 2/1951, Đảng ta đã khẳng định nhận thức của
mình về con đường cách mạng VN, đo là:
Đáp án →Con đường cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Câu 173: Đến 1951, Đảng ta tiến hành bao nhiêu đại hội trong khoảng thời gian
nào:
Đáp án →2 kỳ 3-1935 và 2-1951
Câu 174: Trong cương lĩnh thứ 3 dược thông qua tại đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ 2 (2/1951), Đảng ta đã phát triển và hoàn thiện nhận thức về lực lượng cách
mạng không chỉ là công nhân và nông dân mà còn bao gồm nhiều lực lượng dân
tộc khác. Các lực lượng đó được gọi chung là:
Đáp án →Nhân dân
Câu 175: Đại hội nào Của Đảng đã quyết định tách 3 Đảng bộ Đảng cộng sản ở 3
nước VN, Lào và Campochia:
Đáp án →Đại hội II
Câu 176: Thực hiện nghị quyết bộ chính trị quân ta mở chiến dịch Tây Bắc
Đáp án →10/1952
Câu 177: 20/11/1953, Nava vội vàng cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, cuộc
hành binh đó mang tên:
Đáp án →Hải Ly
Câu 178: Thời gian nào Bộ chính trị quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm
quyết chiến chiến lược trong Đông xuân 153-1954:
Đáp án →12/1953
Câu 179: 1954, Mỹ đã cung cấp cho Pháp bao nhiêu ngân sách ở Đông Dương:
Đáp án →80%
Câu 180: Đến 1949, quân đội ta có bao nhiêu người:
Đáp án →23 vạn
Câu 181: Chiến dịch biên giới diễn ra trong bao nhiêu ngày:
Đáp án →29 ngày
Câu 182: 3 vùng tự do là hậu phương chủ yếu cho kháng chiến chống Pháp của
cách mạng VN:
Đáp án →Việt Bắc, Thanh –Nghệ -Tĩnh, Liên khu 4
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 14
Câu 183: Đến 1953, Quân pháp ở chiến trường Đông Dương có bao nhiêu tên:
Đáp án →465000
Câu 184: Nhằm đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”, 11/1953, Hội
nghị BCHTW lần 5 đã thông qua:
Đáp án →Chính sách cải cách ruộng đất
Câu 185: Ý nghĩa của quá trình thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng” đối với
cuộc kháng chiến chống Pháp:
Đáp án →Tất cả Phương án trên
Câu 186: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã huy động bao nhiêu dân công phục
vụ chiên dịch:
Đáp án →26 vạn
Câu 187: Từ những năm 1950 trở đi, Đế quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào
Đông Dương. Theo đó viện trợ của Mỹ cho Pháp trong ngân sách chiến tranh Đông
dương đến 1954 là bao nhiêu:
Đáp án →2600 triệu đô
Câu 188: Với thế chủ động trên chiến trường từ cuối 1950 đến 1953, quân ta mở
nhiêu chiến dịch tiêu diệt và tiêu hao nhiều sinh lực địch, những chiến dịch nào:
a.Chiến dịch Trung Du, chiến dịch Đường 18, chiến chịch Hà Nam Ninh
b.Chiến dịch Hòa Bình, chiến dịch Tây Bắc, chiến chịch Thượng Lào
c…….
Đáp án →d. câu a và b
Câu 189: Đầu 1953, nhằm cứu vãn tình thế ngày càng sa lầy và tìm kiếm giải pháp
chính trị có “danh dự”, Pháp và Mỹ đã đưa một viên tướng Pháp làm tổng chỉ huy
quân đội Pháp ở Đông Dương và lập kế hoạch mang tên:
Đáp án →Nava
Câu 190: 8/1953, Nava tập trung 90% lực lượng cơ động nào vào chiến trường
nào:
Đáp án →Chiến trường Bắc Bộ
Câu 191: Trên cơ sở nắm bắt diển biến của tình hình, BCHTW Đảng đã đề ra chủ
trương quân sự trong Đông xuân 53-54
Đáp án →Tất cả phương án trên
Câu 192: Trong chiến lược Đông xuân 1953-1954, nhửng hướng tiến công chính
của quân và dân ta:
Đáp án →cả 3 phương án trên
Câu 193: Nava đã đưa tổng số binh lực lên Điện Biên Phủ lúc cao nhất là 16.200
quân, bố trí thành 3 quân khu,49 cứ điểm. Mục đích biến Điện Biên Phủ thành:
Đáp án →Một tập Đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 15
Câu 194: Bộ chính trị đã thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào
thời gian nào:
Đáp án →6/12/1953
Câu 195: Ngay sau khi quyết định chọn Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến
lược, ban đầu Trung ương Đảng xác định phương châm:
Đáp án →Đánh nhanh, thắng nhanh
Câu 196: Ai Được cử làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch Điện Biên Phủ:
Đáp án →Võ Nguyên Giáp
Câu 197: Trên cơ sở theo dõi tình hình địch ở Điện Biên Phủ Đại tướng Võ
Nguyên Giáp
Đã quyết định thay đổiđể thực hiện phương châm:
Đáp án →Đánh chắc, Tiến chắc
Câu 198: Chiến dịch Điện Biên Phủ đã diển ra trong 3 đợt vào khoảng thời gian
nào
Đáp án →13/3/1954-7/5/1954
Câu 199: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày:
Đáp án →56 ngày
Câu 200: kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã giành nhiều thắng
lợi to lớn. Kết quả là:
a.Tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, trong đó có viên tổng chỉ huy đờ cát xtơ ri
b.thu toàn bộ vũ khí,cơ sở vật chất của địch ở Điện Biên Phủ
Đáp án →Cả 2 phương án trên
Câu 201:Đối với cách mạng VN chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa hết sức to
lớn. Đó là:
Đáp án →cả 3 phương án trên
Câu 202: Ngay sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, hội nghị quốc tế về
chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương đã diễn ra ở đâu:
Đáp án →Giơ ne vơ
Câu 203: Đối với CM thế giới, thắng lợi của quân và dân ta trong kháng chiến
chống Pháp và can thiệp của Mỹ, đặt biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ:
Đáp án →cả 3 phương án trên
Câu 204: Nêu 1 số nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp của VN:
Đáp án →cả 3 phương án trên
Câu 205: 8/5/1954, Hội nghị giơ ne vơ bàn về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương
khai mạc và kết thúc ngày nào:
Đáp án →21/7/1954
Câu 206: Hiệp định giơ ne vơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 16
Dương đã qui định
a.Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập
dân tộc, chủ quyền thống nhất ….toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân VN và nhân dân
Lào,Campochia
b.Pháp rút quân ra khỏi Đông Dương….7/1956
c.Pháp tuyên bố công nhận VN là 1 nước tự do
Đáp án →d.chỉ a và b
Câu 207: Giải Pháp ký hiệp định Giơ ne vơ lập lại hòa bình ở Đông Dương
(21/7/1954), đã thể hiện rằng:
a.Tương quan so sánh lực lượng của ta và địch là chênh lệch lớn.
b.VN là 1 nước nhỏ lại phải đương đầu với các nước đế quốc xâm lược lớn trong
bối cảnh quan hệ quốc tế vô cùng phức tạp.
c.Cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của Việt Nam là lâu dài, gian khổ, quanh
co, giành thắng lợi từng bước là có tính chất quy luật
Đáp án →d.Cả 2 câu b và c đúng
Câu 208: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài bao lâu:
Đáp án →9 năm
Câu 209: Trong 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược quân và dân ta đã loại khỏi
vòng chiến đấu bao nhiêu quan xâm lược:
Đáp án →Nửa triệu
________________________________________
HanParis
23-12-2008, 03:46 AM
Chương 4 : Lãnh đạo kháng chiến chống mỹ
ở miền Nam và xây dựng miền Bắc 1954-1975
(Câu 210-236)
Câu 210: Nghị quyết về đường lối cách mạng ở Miền Nam được thông qua tại hội
nghị TW, Đại hội nào:
Đáp án →Hội nghị TW 15 khóa II
Câu 211: Hội nghị nào của Đảng mở đường cho phong trào “Đồng khởi” ở Miền
Nam 1960
Đáp án →Hội nghị TW 15 khóa II của Đảng (1/1959)
Câu 212: Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc được thông qua tại
đại hội nào:
Đáp án →Đại hội III
Câu 213: Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời khi nào:
Đáp án →20/12/1960
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 17
Câu 214: Quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của đế
Quốc Mỹ trong bao nhiêu ngày đêm từ ngày nào đến ngày nào:
Đáp án →12 ngày đêm 18-30/12/1972
Câu 215: Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở VN được ký
khi nào:
Đáp án →27/1/1973
Câu 216: Quốc hội khóa mấy đã đổi tên nước ta thành nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa VN
Đáp án →Khóa 6
Câu 217: Mỹ đã đưa quân viễn chinh Mỹ trực tiếp tham chiến ở VN khi nào:
Đáp án →1965
Câu 218: Diệm tuyên bố đặt miền nam trong tình trạng chiến tranh trong thời gian
nào:
Đáp án →3/1959
Câu 219: Hội nghị nào của BCHTWĐ ( khóa II) đã thông qua nghị quyết về đường
lối cách mạng miền nam:
Đáp án →Hội nghị lần 15
Câu 220: Bản đề cương cách mạng Miền Nam do ai chủ trì dự thảo:
Đáp án →Lê Duẩn
Câu 221: Mỹ -Diệm đưa ra đạo luật phat1xit 10/59 vào thời gian nào:
Đáp án →5/1959
Câu 222: 1959 có bao nhiêu lượt người tham gia đấu tranh chống Mỷ Diệm:
Đáp án →5 triệu người
Câu 223: TW cục Miền Nam được thành lập vào thời gian nào:
Đáp án →10/1961
Câu 224: Thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ ra kế hoạch Xtalay –
Taylo nhằm bình định miền Nam trong:
Đáp án →18 tháng
Câu 225: Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào thời gian nào
Đáp án →8/1965
Câu 226: Chiến tranh ở VN, Mỹ đã sử dụng mấy chiến lược chiến tranh:
Đáp án →4 chiến lược
Câu 227: Câu nói: “Tất cả chúng ta hãy đoàn kết nhất trí triệu người như một,
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ…” là của ai:
Đáp án →Hồ Chí Minh
Câu 228:Câu nói : “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lí ấy không bao giờ thay đổi” là của ai:
Đáp án → Hồ Chí Minh
Câu 229: Câu nói: “ Chiến tranh có thể kéo dài năm năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 18
hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và 1 số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song
nhân dân VN quyết ko sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi,
nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, chủ tịch Hồ
Chí Minh đã viết khi nào, trong tác phẩm nào:
Đáp án →lời kêu gọi 17/7/1966
Câu 230: Hội nghị nào Đảng ra quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết
mậu thân nam 1968:
Đáp án →Hội nghị bộ chính trị 12/1967
Câu 231: Đế quốc Mỹ phải chấp nhận đàm phán với chính phủ nước VNDCCH ở
Pari vào thời gian nào:
Đáp án →1/1969
Câu 232: Mỹ tiến hành cuộc đão chính ở campochia vào thời gian nào:
Đáp án →3/1970
Câu 233: Cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mỹ Ngụy bị đánh bại vào thời gian
nào:
Đáp án →3/1970
Câu 234:Hội Nghị nào của Đảng quyết định mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy giải
phóng Sài Gòn trước tháng 5/1975:
Đáp án →Hội nghị Bộ chính trị 3/1975
Câu 235: Bộ chính trị đã ra chỉ thị về việc lãnh đạo tổng tuyển cử trong cả nước
vào ngày nào:
Đáp án →3/1/1976
Câu 236: Hội nghị hiệp thương chính trị giữa đoàn đại biểu miền Bắc và đoàn đại
biểu miền Nam họp ở đâu:
Đáp án →Sài Gòn
Chương 5 : Lãnh đạoxây dựng và bảo
vệ tổ quốc 1975-2000
Câu 237: Kỳ họp thứ nất của Quốc hội nước VN thống nhất ( quốc hội khóa VI)
được tổ chức trong thời gian nào:
Đáp án →24/6-3/7/1976
Câu 238: 14/7/1986, tại Hội nghị BCHTW đặc biệt bầu ai làm tổng bí thư:
Đáp án →Trường Chinh
Câu 239: Hội đồng chính phủ công bố quyết định xóa bỏ các trạm kiểm soát ngăn
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 19
song cấm chợ, người sản xuất có quyền đưa sản phẩm ra trao đổi ngoài thị trường
không phải nộp thuế sau khi làm nghĩa vụ đầy đủ cho nhà nước:
Đáp án →10/1979
Câu 240: Chỉ thị 100CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về khoán sản phẩm đến
nhóm và người lao động trong hợp tác xã được ban hành khi nào:
Đáp án →1981
Câu 241: Chỉ thị 100CT/TW(1/1981) đưa ra chủ trương nào sau đây:
Đáp án →Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong HTX nông nghiệp
Câu 242: Hội nghị nào của BCHTW Đảng khóa V đã quyết định phải dứt khoát
xóa bỏ cơ chế tập chung quan lieu bao cấp, thự hiện hạch toán kinh doanh xã hội
chủ nghĩa:
Đáp án →Hội nghị lần thứ 8 (6/1985)
Câu 243: Chủ trương xây dựng và thực hiện ba chương trình kinh tế lớn về lương
thực thực phẩm, hàng tiêu dung, hang xuất khẩu được Đảng đề ra tại đại hội nào:
Đáp án →Đại hội lần thứ VI
Câu 244: Đại hội toàn quốc lần V của Đảng coi mặt trận hàng đầu là
Đáp án →Nông nghiệp
Câu 245: Đại hội nào của Đảng được coi là Đại hội: “ Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ
cương và đoàn kết”:
Đáp án →Đại hội lần thứ VII
Câu 246:Trong các nguồn lực để công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta đến năm
2020, Đại hội VII của Đảng đã xác định nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát
triển nhanh và bền vững:
Đáp án →Con người
Câu 247: Đại hội của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết
quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác –Lênin :
Đáp án →Đại hội IX
Câu 248: Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước được Đảng ta xác định
sẽ cơ bản hình thành vào năm nào:
Đáp án →2020
Câu 249: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH được
thông qua trong đại hội nào của Đảng:
Đáp án →Đại hội VII
Câu 250: Tại Đại hội nào của Đảng CSVN coi: “Giáo dục là quốc sách hang đầu”:
Đáp án →Đại hội lần VIII
Đường lốối Cách Mạng Của Đảng CS VN
Page 20

Bạn đang xem: câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Phú sông Bạch Đằng" Môn Ngữ văn Lớp 10

Bạn đang xem bài viết: Tài liệu 250 câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng đảng cộng sản vn có đáp án. Thông tin do PGD Tây Giang chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.