Các dạng toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

Bài ghi chép chỉ dẫn cách thức giải những dạng toán độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số (GTLN – GTNN của hàm số) nhập lịch trình Giải tích 12 chương 1.

A. TÓM TẮT SÁCH GIÁO KHOA
Giả sử hàm số $f$ xác lập bên trên tập kết $X \subset R.$
a) Nếu tồn bên trên một điểm ${x_0} \in X$ sao cho tới $f(x) \le f\left( {{x_0}} \right)$ với từng $x \in X$ thì số $M = f\left( {{x_0}} \right)$ được gọi là độ quý hiếm lớn số 1 của hàm số $f$ bên trên $X.$
Kí hiệu: $M = \mathop {\max }\limits_{x \in X} f(x).$
b) Nếu tồn bên trên một điểm ${x_0} \in X$ sao cho tới $f(x) \ge f\left( {{x_0}} \right)$ với từng $x \in X$ thì số $m = f\left( {{x_0}} \right)$ được gọi là độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số $f$ bên trên $X.$
Kí hiệu: $m = \mathop {\min }\limits_{x \in X} f(x).$

Bạn đang xem: Các dạng toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Tùy theo gót tập kết $X$ và hàm số $f$ tớ rất có thể dùng một trong những cách thức sau:
Vấn đề 1: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ bên trên $X = [a; b].$
1. PHƯƠNG PHÁP:
Nếu hàm số $f(x)$ liên tiếp bên trên đoạn $[a;b]$ và $f(x)$ với đạo hàm bên trên $(a;b)$, rất có thể lần GTLN và GTNN của hàm số $f(x)$ bên trên đoạn $[a;b]$ theo gót quy tắc sau:
Bước 1. Tìm những điểm ${x_i} \in (a;b)$ $(i = 1,2, \ldots )$
mà bên trên những điểm tê liệt hàm số $f(x)$ với đạo hàm vày $0.$
Bước 2. Tính những độ quý hiếm $f\left( {{x_i}} \right)$ $(i = 1,2, \ldots )$, $f(a)$ và $f(b).$
Bước 3.
Số lớn số 1 trong những độ quý hiếm bên trên là GTLN của hàm số $f(x)$ bên trên đoạn $[a;b].$ Số nhỏ nhất trong những độ quý hiếm bên trên là GTNN của hàm số $f(x)$ bên trên đoạn $[a;b].$
Chú ý: Khi vấn đề không chỉ có rõ ràng tập kết $X$ thì tớ hiểu tập dượt $X$ đó là tập dượt xác lập $D$ của hàm số.

2. CÁC VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Tìm GTLN và GTNN của hàm số: $f(x) = {x^3} – 3x + 2$ trên đoạn $[0;2].$

Tập xác định: $D = R$, $X = [0;2].$
$f'(x) = 3{x^2} – 3.$
$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 1 \in X}\\
{x = – 1 \notin X}
\end{array}} \right..$
Ta có: $f(0) = 2$, $f(1) = 0$ và $f(2) = 4.$
Vì $f$ là hàm số liên tiếp bên trên $[0; 2]$ nên tớ có:
$\mathop {\max }\limits_{x \in [0;2]} f(x) = 4$ 
đạt bên trên $x = 2.$
$\mathop {\min }\limits_{x \in [0;2]} f(x) = 0$ 
đạt bên trên $x = 1.$

Ví dụ 2: Tìm GTLN và GTNN của hàm số: $f(x) = \sqrt {x – 1} + \sqrt {9 – x} .$

Tập xác định: $D = [1;9]$, $X = D = [1;9].$
$f'(x) = \frac{1}{{2\sqrt {x – 1} }} – \frac{1}{{2\sqrt {9 – x} }}$ $ = \frac{{\sqrt {9 – x} – \sqrt {x – 1} }}{{2\sqrt {x – 1} .\sqrt {9 – x} }}.$
$f'(x) = 0$ $ \Leftrightarrow \sqrt {9 – x} = \sqrt {x – 1} $ $ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x – 1 \ge 0}\\
{9 – x = x – 1}
\end{array}} \right.$ $ \Leftrightarrow x = 5 \in X.$
Ta có: $f(1) = \sqrt 8 $, $f(5) = 4$ và $f(9) = \sqrt 8 .$
Vì $f$ là hàm số liên tiếp bên trên $[1;9]$ nên tớ có:
$\mathop {\max }\limits_X f(x) = 4$ đạt bên trên $x = 5.$
$\mathop {\min }\limits_X f(x) = \sqrt 8 $ đạt bên trên $x = 1$ hoặc $x = 9.$

3. BÀI TẬP:
1. Tìm GTLN và GTNN của những hàm số:
a) $f(x) = \frac{{{x^3}}}{3} + 2{x^2} + 3x – 4$ bên trên $[ – 4;0].$
b) $f(x) = \frac{{2{x^2} + 5x + 4}}{{x + 2}}$ bên trên $[ – 1;1].$
c) $f(x) = \left| {{x^2} – 3x + 2} \right| – 3$ bên trên $[ – 10;10].$
d) $f(x) = x – \sin 2x$ bên trên $\left[ { – \frac{\pi }{2};\pi } \right].$

2. Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = 5\cos x – \cos 5x$ bên trên $\left[ { – \frac{\pi }{4}:\frac{\pi }{4}} \right].$

3. Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}$ bên trên $[ – 1;2].$

4. Tìm GTLN và GTNN của những hàm số:
a) $y = x + \sqrt {4 – {x^2}} .$
b) $y = x + \sqrt {12 – 3{x^2}} .$
c) $y = \sqrt {4 – {x^2}} (x + 2).$
d) $y = (3 – x)\sqrt {{x^2} + 1} $ với $x \in [0;2].$

5. Tìm GTLN và GTNN của hàm số: $y = {x^4} – 3{x^3} – 2{x^2} + 9x$ bên trên $[ – 2;2].$

Vấn đề 2: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số $f$ bên trên tập dượt $X$ ko là một trong những đoạn.
1. PHƯƠNG PHÁP:
Phương pháp thông thường dùng để làm lần GTLN và GTNN của hàm số bên trên một tập kết $X \ne [a;b]$ tớ tiến hành công việc sau:
+ Tìm tập dượt xác lập $D$ và tập dượt $X.$
+ Tìm $y’$ và giải phương trình $y’ = 0.$
+ Tìm những số lượng giới hạn khi $x$ dần dần cho tới những điểm đầu khoảng tầm của $X.$
+ Lập bảng biến chuyển thiên của hàm số bên trên tập kết $X.$
+ Dựa nhập bảng biến chuyển thiên suy đi ra GTLN hoặc GTNN của hàm số bên trên $X.$

2. CÁC VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = x + \frac{1}{{x – 1}}$ bên trên khoảng tầm $(1; + \infty ).$

Tập xác định: $D = R\backslash \{ 1\} $, $X = (1; + \infty ).$
$y’ = 1 – \frac{1}{{{{(x – 1)}^2}}} = \frac{{{x^2} – 2x}}{{{{(x – 1)}^2}}}.$
$y’ = 0$ $ \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2.$
$\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = + \infty $, $\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} f(x) = + \infty .$
Bảng biến chuyển thiên:

Dựa nhập bảng biến chuyển thiên tớ suy ra: $\mathop {\min }\limits_X f(x) = 3$ đạt bên trên $x = 2.$ Hàm số ko đạt độ quý hiếm lớn số 1 bên trên $X.$

3. BÀI TẬP:
1. Tìm GTLN và GTNN của những hàm số:
a) $f(x) = \frac{{15\left( {{x^2} + 1} \right)}}{{2{x^2} + x + 2}}.$
b) $y = \frac{{21\left( {{x^2} + 3} \right)}}{{{x^2} + x + 2}}.$

2. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 và nhỏ nhất của hàm số $y = x + \sqrt {2{x^2} + 1} .$

Vấn đề 3: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số $f$ bên trên $X$ bằng phương pháp sử dụng ẩn phụ.
1. PHƯƠNG PHÁP:
Một số hàm số là hàm số dựa vào biểu thức $k(x)$, tớ rất có thể thay đổi biển cả số và tiến hành công việc sau:
Bước 1: Đặt $t = k(x).$
Bước 2: Xác tấp tểnh ĐK của $t$ bằng phương pháp lần tập dượt độ quý hiếm của hàm số $t = k(x)$ bên trên $X.$ Giả sử tớ được: $x \in X \Leftrightarrow t \in T.$
Bước 3: Đưa hàm số $f(x)$ về dạng hàm số của đối số tớ được $f(x) = g(t).$
Bước 4: Tìm GTLN, GTNN của $g(t)$ bên trên $T.$
Kết luận: $\mathop {\max }\limits_{x \in X} f(x) = \mathop {\max }\limits_{t \in T} g(t)$ và $\mathop {\min }\limits_{x \in X} f(x) = \mathop {\min }\limits_{t \in T} g(t).$

2. CÁC VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = \cos 2x + 2\sin x – 3$ bên trên $\left[ { – \frac{\pi }{6};\frac{{5\pi }}{6}} \right].$

Đặt $t = \sin x.$
Ta có: $x \in X = \left[ { – \frac{\pi }{6};\frac{{5\pi }}{6}} \right]$ $ \Leftrightarrow t \in \left[ { – \frac{1}{2};1} \right] = T.$
Khi đó: $f(x) = – 2{\sin ^2}x + 2\sin x – 2$ $ = – 2{t^2} + 2t – 2 = g(t).$
Ta có: $g'(t) = – 4t + 2.$
$g'(t) = 0$ $ \Leftrightarrow t = \frac{1}{2} \in \left[ { – \frac{1}{2};1} \right].$
$g\left( { – \frac{1}{2}} \right) = – \frac{7}{2}$, $g\left( {\frac{1}{2}} \right) = – \frac{3}{2}$ và $g(1) = – 2.$
Vậy:
$\mathop {\max }\limits_X f(x) = \mathop {\max }\limits_T g(t) = g\left( {\frac{1}{2}} \right) = – \frac{3}{2}.$
$\mathop {\min }\limits_X f(x) = \mathop {\min }\limits_T g(t) = g\left( { – \frac{1}{2}} \right) = – \frac{7}{2}.$

Ví dụ 2: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = \sqrt {5 – x} + \sqrt {x – 1} – \sqrt {(x – 1)(5 – x)} + 5.$

Tập xác định: $D = [1;5]$, $X = D.$
Đặt $t = \sqrt {5 – x} + \sqrt {x – 1} .$
Ta có: $t’ = \frac{{ – 1}}{{2\sqrt {5 – x} }} + \frac{1}{{2\sqrt {x – 1} }}$ $ = \frac{{\sqrt {5 – x} – \sqrt {x – 1} }}{{2\sqrt {x – 1} .\sqrt {5 – x} }}.$
$t’ = 0 \Leftrightarrow x = 3.$
$t(1) = 2$, $t(3) = 2\sqrt 2 $ và $t(5) = 2.$
Vậy $\mathop {\max }\limits_{[1;5]} t = 2\sqrt 2 $, $\mathop {\min }\limits_{[1;5]} t = 2.$
Do đó: $x \in [1;5]$ $ \Leftrightarrow t \in T = [2;2\sqrt 2 ].$
Khi tê liệt ${t^2} = 4 + 2\sqrt {(5 – x)(x – 1)} $ $ \Rightarrow \sqrt {(5 – x)(x – 1)} = \frac{{{t^2} – 4}}{2}.$
Do đó: $f(x) = t – \frac{{{t^2} – 4}}{2} + 5$ $ = – \frac{1}{2}{t^2} + t + 7 = g(t).$
Ta có: $g'(t) = – t + 1$, $g'(t) = 0$ $ \Leftrightarrow t = 1 \in [2;2\sqrt 2 ].$
$g(2) = 7$, $g(1) = \frac{{15}}{2}$ và $g(2\sqrt 2 ) = 3 + 2\sqrt 2 .$
Vậy:
$\mathop {\max }\limits_X f(x) = \mathop {\max }\limits_T g(t) = g(1) = \frac{{15}}{2}.$
$\mathop {\min }\limits_X f(x) = \mathop {\min }\limits_T g(t) = g(2\sqrt 2 ) = 3 + 2\sqrt 2 .$

3. BÀI TẬP:
1. Tìm GTLN và GTNN của những hàm số:
a) $f(x) = {\cos ^2}2x – 2\sqrt 3 \sin x.\cos x + 6.$
b) $f(x) = {\sin ^4}x + {\cos ^2}x + 2.$
c) $f(x) = \frac{{9{{\sin }^2}x – \sin x + 1}}{{9{{\sin }^2}x + \sin x + 1}}$ bên trên $\left[ {0;\frac{\pi }{6}} \right].$
d) $f(x) = {\left( {\frac{{{x^2} + x + 1}}{{{x^2} – x + 1}}} \right)^3}$ $ – 3{\left( {\frac{{{x^2} + x + 1}}{{{x^2} – x + 1}}} \right)^2} + 10.$
e) $y = \frac{{\sin x + 1}}{{{{\sin }^2}x + \sin x + 1}}.$

2. Tìm GTLN và GTNN của những hàm số:
a) $y = \frac{{{{\sin }^4}x + {{\cos }^4}x}}{{{{\sin }^6}x + {{\cos }^6}x}}.$
b) $y = 2(1 + \sin 2x\cos 4x)$ $ – \frac{1}{2}(\cos 4x – \cos 8x).$

Xem thêm: trường đh đạt chuẩn ĐNÁ

Vấn đề 4: Giá trị lớn số 1 – nhỏ nhất và ĐK của thông số thỏa mãn nhu cầu ĐK về nghiệm của phương trình, bất phương trình.
1. PHƯƠNG PHÁP:
a) Để xác lập số nghiệm của phương trình $f(x) = m$ $(1)$ bên trên tập kết $X$ tớ thực hiện như sau:
+ Lập bảng biến chuyển thiên của hàm số $f(x)$ bên trên tập kết $X.$
+ Dựa nhập bảng biến chuyển thiên tớ xác lập được số phó điểm của vật thị $(C): hắn = f(x)$ với vật thị $(d): hắn = m.$
+ Từ tê liệt suy đi ra số nghiệm của phương trình bên trên tập dượt $X.$
$(1)$ với nghiệm $x \in X$ $ \Leftrightarrow (d)$ và phần vật thị $(C)$ bên trên $X$ với phó điểm.
$(1)$ với $k$ nghiệm $x \in X$ $ \Leftrightarrow (d)$ và phần vật thị $(C)$ bên trên $X$ với $k$ phó điểm.
b) Giả sử bên trên $X$ hàm số đạt độ quý hiếm nhỏ nhất và độ quý hiếm lớn số 1.
Khi đó:
Bất phương trình $f(x) \le m$ với nghiệm $x \in X$ $ \Leftrightarrow \mathop {\min }\limits_{x \in X} f(x) \le m.$
Bất phương trình $f(x) \le m$ thỏa mãn nhu cầu với từng $x \in X$ $ \Leftrightarrow \mathop {\max }\limits_{x \in X} f(x) \le m.$
Bất phương trình $f(x) < m$ với nghiệm $x \in X$ $ \Leftrightarrow \mathop {\min }\limits_{x \in X} f(x) < m.$
Bất phương trình $f(x) < m$ thỏa mãn nhu cầu với từng $x \in X$ $ \Leftrightarrow \mathop {\max }\limits_{x \in X} f(x) < m.$

2. CÁC VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Tìm thông số $m$ nhằm phương trình ${x^3} – 6{x^2} + m = 0$ $(*)$ có tía nghiệm phân biệt.

Ta có: $(*) \Leftrightarrow m = – {x^3} + 6{x^2}.$
Do tê liệt $(*)$ là phương trình hoành chừng phó điểm của $(d):y = m$ và $(C):y = – {x^3} + 6{x^2}.$
Xét hàm số $y = – {x^3} + 6{x^2}$:
Tập xác định: $D = R.$
$y’ = – 3{x^2} + 12x$, $y’ = 0$ $ \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0 \Rightarrow hắn = 0}\\
{x = 4 \Rightarrow hắn = 32}
\end{array}} \right..$
Bảng biến chuyển thiên:

Dựa nhập bảng biến chuyển thiên tớ có:
$(*)$ với nghiệm tía nghiệm phân biệt nằm trong $[-1;6]$ $ \Leftrightarrow (d)$ và phần vật thị $(C)$ với $x \in [ – 1;6]$ với tía phó điểm phân biệt $ \Leftrightarrow 0 < m \le 7.$

Ví dụ 2: Tìm thông số $m$ nhằm phương trình $x\sqrt x + \sqrt {x + 16} = m(\sqrt {25 – x} + \sqrt {9 – x} )$ $(1)$ có nghiệm.

Điều kiện: $0 \le x \le 9.$
Khi đó: $(1) \Leftrightarrow m = \frac{{x\sqrt x + \sqrt {x + 16} }}{{\sqrt {25 – x} + \sqrt {9 – x} }} = F(x).$
Ta có: $f(x) = x\sqrt x + \sqrt {x + 16} $ với $f'(x) = \frac{{3\sqrt x }}{2} + \frac{1}{{2\sqrt {x + 16} }} > 0$, $\forall x \in [0;9].$
$ \Rightarrow f(x)$ tăng bên trên $[0;9]$ và $f(x) > 0$, $\forall x \in [0;9].$
$g(x) = \sqrt {25 – x} + \sqrt {9 – x} $ với $g'(x) = \frac{{ – 1}}{{2\sqrt {25 – x} }} + \frac{{ – 1}}{{2\sqrt {9 – x} }} < 0$, $\forall x \in [0;9].$
$ \Rightarrow g(x)$ tách bên trên $[0;9]$ và $g(x) > 0$, $\forall x \in [0;9].$
Do tê liệt $F(x)$ là hàm số tăng bên trên $[0;9].$
Ta với bảng biến chuyển thiên:

Do tê liệt $(1)$ với nghiệm $ \Leftrightarrow \frac{1}{2} \le m \le 8.$

Ví dụ 3: Tìm $m$ nhằm bất phương trình $x + \sqrt {2{x^2} + 2} > m$ $(1)$ với tập dượt nghiệm là $R.$

Xét hàm số $f(x) = x + \sqrt {2{x^2} + 2} .$
Tập xác định: $D = R.$
$f'(x) = 1 + \frac{{4x}}{{2\sqrt {2{x^2} + 2} }}$ $ = \frac{{\sqrt {2{x^2} + 2} + 2x}}{{\sqrt {2{x^2} + 2} }}.$
$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt {2{x^2} + 2} = – 2x$ $ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x \le 0}\\
{2{x^2} + 2 = 4{x^2}}
\end{array}} \right.$ $ \Leftrightarrow x = – 1.$
$\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x)$ $ = \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } x\left( {1 + \sqrt {2 + \frac{2}{{{x^2}}}} } \right) = + \infty .$
$\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } f(x)$ $ = \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } x\left( {1 – \sqrt {2 + \frac{2}{{{x^2}}}} } \right) = + \infty .$
Bảng biến chuyển thiên:

Dựa nhập bảng biến chuyển thiên tớ có: $(1)$ với tập dượt nghiệm là $R$ $ \Leftrightarrow m < 1.$

Ví dụ 4: Tìm $m$ nhằm bất phương trình $\sqrt {4x – 8} + \sqrt {16 – 4x} \le m$ $(1)$ với nghiệm.

Xét hàm số $f(x) = \sqrt {4x – 8} + \sqrt {16 – 4x} .$
Tập xác định: $D = [2;4].$
$f'(x) = \frac{4}{{2\sqrt {4x – 8} }} + \frac{{ – 4}}{{2\sqrt {16 – 4x} }}$ $ = 2.\frac{{\sqrt {16 – 4x} – \sqrt {4x – 8} }}{{\sqrt {16 – 4x} .\sqrt {4x – 8} }}.$
$f'(x) = 0$ $ \Leftrightarrow \sqrt {16 – 4x} = \sqrt {4x – 8} $ $ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{1}{2} \le x \le 4}\\
{16 – 4x = 4x – 8}
\end{array}} \right.$ $ \Leftrightarrow x = 3.$
Bảng biến chuyển thiên:

Dựa nhập bảng biến chuyển thiên tớ có: $(1)$ với nghiệm $ \Leftrightarrow m \ge 2\sqrt 2 .$

3. BÀI TẬP:
I. Phương trình:
1. Cho phương trình ${\sin ^6}x + {\cos ^6}x = m\sin 2x.$ Với độ quý hiếm này của thông số $m$ thì phương trình với nghiệm.

2. Tìm thông số $m$ nhằm phương trình $\sqrt {1 + x} + \sqrt {3 – x} – \sqrt {(1 + x)(3 – x)} = m$ với nghiệm.

3. Cho phương trình $\sin 2x + 2\sin x = m.$ Tìm $m$ nhằm phương trình với chính nhị nghiệm nằm trong đoạn $\left[ {0;\frac{{5\pi }}{4}} \right].$

4. Tìm $m$ nhằm phương trình $\frac{{4\sin x + 2}}{{\sin x + 2}} = m$ với chính nhị nghiệm nằm trong đoạn $[0;\pi ].$

5. Cho phương trình $4\cos x.\cos 2x.\cos 3x + m$ $ = 14\left( {{{\cos }^2}x – {{\sin }^2}x} \right).$ Với độ quý hiếm này của thông số $m$ thì phương trình với nghiệm nằm trong đoạn $\left[ { – \frac{\pi }{3}; – \frac{\pi }{6}} \right].$

II. Bất phương trình:
1. Tìm $m$ nhằm bất phương trình $m\sqrt {2{x^2} + 9} < x + m$ có nghiệm.

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 2 Môn Ngữ văn Lớp 10

2. Tìm $m$ nhằm bất phương trình $\sqrt {(1 + x)(3 – x)} \ge m + \left( {{x^2} – 2x – 3} \right)$ nghiệm chính $\forall x \in [ – 1;3].$

3. Cho bất phương trình $x + 2m \le \sqrt {4x – {x^2}} .$ Tìm $m$ nhằm bất phương trình với nghiệm.

4. Định $m$ nhằm bất phương trình $mx + 2 \ge \sqrt {4x – {x^2}} $ thỏa mãn với từng $x \in (0;4].$