bài thi tiếng anh

Bản dịch

Chúc mừng chúng ta tiếp tục triển khai xong chất lượng tốt bài thi nhé!

expand_more Well done on acing your exam!

Bạn đang xem: bài thi tiếng anh

Chúc mừng chúng ta tiếp tục băng qua bài thi / bài bác kiểm tra!

Congratulations on passing your exams!

Chúc mừng chúng ta tiếp tục băng qua bài thi lấy vì như thế lái xe!

Congratulations on passing your driving test!

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúc mừng chúng ta tiếp tục triển khai xong chất lượng tốt bài thi nhé!

Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!

Chúc mừng chúng ta tiếp tục băng qua bài thi lấy vì như thế lái xe!

Congratulations on passing your driving test!

Xem thêm: Soạn bài "Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa" Môn Ngữ văn Lớp 10

Chúc mừng chúng ta tiếp tục băng qua bài thi / bài kiểm tra!

Congratulations on passing your exams!

Ví dụ về đơn ngữ

One you find a sponsor and then you study to tát take an exam, which has 100 questions.

And with two years of practice they could take an exam to tát enter university of pharmacy or the pharmacy department of a university of medicine and pharmacy.

All ví you could write a coherent essay, or take an exam.

There could be many reasons which may legitimately force a graduate to tát take an exam after more than vãn 1 một nửa years.

bài hát xếp thứ hạng cao danh từ

bài thưa với giọng túc tắc danh từ