bài tập tiếng anh lớp 4 unit 3

Với tiềm năng hùn những em học viên lớp 4 sẵn sàng mang đến kì ganh đua đánh giá unique, mặt khác hùn những em ôn luyện, trở nên tân tiến suy nghĩ, năng khiếu sở trường môn giờ đồng hồ Anh, Tip.edu.vn xin xỏ reviews cho tới độc giả Bài ôn luyện Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today? đem đáp án sau đây. Bài luyện giờ đồng hồ Anh 4 Unit 3 What day is it today? đem đáp án bao hàm nhiều hình thức bài xích luyện giờ đồng hồ Anh không giống nhau hùn những em ôn luyện Unit 3 giờ đồng hồ Anh 4 hiệu suất cao.

* Xem thêm thắt Hướng dẫn học tập Unit 3 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4 tại:

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 4 unit 3

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?

1. Today is Monday.

2. Tomorrow is Tuesday.

3. On Wednesday afternoon.

4. On Saturday I help my parents.

5. On Sunday I visit my grandparents.

6. On Friday I go to lớn bookshop.

7. On Thursday I play football.

EX4: Complete the dialogue:

Tuesday weekend Sunday today

Trinh: What day is it (1) _____________, Khang?

Khang: It’s (2) _________________. I go to lớn school.

Trinh: What vì thế you vì thế on (3) _______________?

Khang: I play football with my friends in the afternoon.

Trinh: Do you go school at the (4) ______________?

Khang: No, I don’t go to lớn school.

EX5: Read and choose T/ F:

The pupils of class 3 are not going to lớn have any classes next week. They’re going to lớn help the famers with their work on the farm. They’re going to lớn pick apples. Many pupils think it’s much better than vãn having classes. They’re going to lớn get up early next Monday morning. They’re going to lớn meet outside the school gate at 7:30 a.m. The farm is not near. They’re going there by bus. They’re going to lớn put their old clothes. They’re going to lớn work hard.

T

F

1. The pupils of class 3 are going to lớn have some classes next week.

2. The pupils are going to lớn pick pears.

3. The pupils are going to lớn get up early next Monday morning.

4. They’re going to lớn meet outside the school gate at 7:30 a.m.

5. The farm is far.

EX6: Read and choose the correct answer:

Name

Age

Birthday

Place to lớn have a birthday party

Activities

Linh

9

Sunday

At home

Play computer games

Lan

8

Friday

In the park

Fly kites

Khang

10

Wednesday

At school

Sing and dance

Ben

10

Monday

At home

Have a big dinner

1. Linh’s birthday is on ___________

A. Today

B. Monday

C. Sunday

2. Lan will have a birthday các buổi party in the park on ____________

A. Thursday

B. Wednesday

C. Friday

3. The children can sing and dance in the birthday các buổi party on _____________

A. Sunday

B. Wednesday

C. Monday

4. They can play computer games at Linh’s trang chủ on __________

A. Monday

B. Friday

C. Sunday

5. Ben’s birthday is on ___________

A. Saturday

B. Monday

C. Tuesday

EX7. Odd one out:

1) A. Evening B. morning C. afternoon D. swimming
2) A. Tuesday B. today C. Monday D. Wednesday
3) A. Afternoon B. morning C. late D. evening
4) A. Zoo B. school C. book D. home
5) A. Has B. do C. listen D. help
6) A. Linda B. Peter C. Hakim D. Nam
7) A. Weekend B. Saturday C. today D. Sunday
8) A. Class B. teacher C. kite D. pupil
9) A. Fish B. plane C. parrot D. turtle
10) A. Does B. has C. help D. likes

Ex8. Choose the correct answer

1. When vì thế you ________ Math, Lien? – I have it on Monday, Wednesday and Friday

A. has

B. have

C. haves

D. having

2. Do you go to lớn school today? – Yes, I ___________.

A. don’t

B. dont

C. do

D. didn’t

3. My mother often ___________ to lớn the supermarket on Sunday.

A. goes

B. going

C. went

D. go

4. _________ subject does Julia lượt thích best? – She likes Math.

A. What

B. How

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

C. Where

D. Why

5. _______ she visit her uncle on Sundays? – Yes, she ________.

A. Do/ don’t

B. Is/ isn’t

C. Does/ does

D. Does/ doesn’t

6. I go _________ on Saturdays.

A. jog

B. jogging

C. jogs

D. to lớn jogging

7. _______________? – I am from Canada.

A. Where are you from?

B. Where is your nationality?

C. Where does you come from?

D. What nationality are you?

8. Miss Hien is ________ Maths teacher.

A. us

B. we

C. our

D. ours

Ex9. Read the passage and write True or False.

Hello. My name is Paul. I go to lớn school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. On Mondays and Thursday, I play football. I go to lớn the library on Tuesdays and watch TV on Fridays. At weekends, I vì thế not go to lớn school. On Saturdays, I go swimming. I also ride my xe đạp on Saturdays. On Sundays, I draw a picture and play chess. This is my week.

1. Paul goes to lớn school on weekdays.

2. He play football on Monday and Sunday.

3. He goes to lớn the library on Tuesday.

4. He draws a picture on Saturday.

5. He rides his bicycle on Saturday.

Ex 10. Choose the correct answer.

1. What does your father vì thế in the morning? – _________

a. He goes cycling in the park b. He go cycling in the park

c. I go cycling in the park b. all A&B correct

2. Hakim is from nhật bản. She is ________.

a. American b. Vietnamese c. Chinese d. Japanese

3. I and my brother _________ my grandparents on the Saturday.

a. Play b. Visit c. sing d. Meet

4. What day is tomorrow? – _________

a. Today is Friday b. Yesterday is Thursday

c. Tomorrow is Saturday d. On Saturday

5. We have English and Maths on __________

a. Friday b. Morning c. Afternoon d. August

6. _________ vì thế you go at the weekends? – I go to lớn my grandparents’ house.

a. When b. What c. Where d. Who

7. The boys play football __________ the afternoon.

a. On b. In c. At d. With

II. Đáp án bài xích luyện Unit 3 What day is it today? lớp 4

EX1: Complete these sentences:

1. What day is it today, Nam?

2. It’s Friday.

3. She plays the piano on Saturday.

4. Does he go to lớn school on Sunday?

5. Is today the first of June?

6. In the morning, I go to lớn school.

EX2: Read and complete the table:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

In the morning

Go to lớn school Go to lớn school Go to lớn school Go to lớn school Go to lớn school Go to lớn school help parents at home

In the afternoon

play volleyball play volleyball have an English class go swimming visit grandparents

EX3: Translate into Vietnamese:

1. Hôm ni là loại Hai

2. Ngày mai là loại Ba.

3. Vào chiều loại Tư.

4. Vào loại Bảy, tôi phụ hùn phụ huynh.

5. Vào Chủ nhật, tôi lên đường thăm hỏi các cụ.

6. Vào loại Sáu, tôi cho tới hiệu sách.

7. Vào loại Năm, tôi nghịch tặc đá bóng.

EX4: Complete the dialogue:

1 – today; 2 – Tuesday; 3 – Sunday; 4 – weekend;

EX5: Read and choose T/ F:

1 – F; 2 – F; 3 – T; 4 – T; 5 – T;

EX6: Read and choose the correct answer:

1 – C; 2 – C; 3 – B; 4 – C; 5 – B;

EX7. Odd one out:

1 – D. swimming; 2 – B. today; 3 – C. late; 4 – C. late; 5 – A. Has;

6 – A. Linda; 7 – C. today; 8 – C. kite; 9 – B. plane; 10 – C. help;

Ex8. Choose the correct answer

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – B; 7 – A; 8 – C;

Ex9. Read the passage and write True or False.

1. Paul goes to lớn school on weekdays. TRUE

2. He play football on Monday and Sunday. FALSE

3. He goes to lớn the library on Tuesday. TRUE

4. He draws a picture on Saturday. FALSE

5. He rides his bicycle on Saturday. TRUE

Ex 10. Choose the correct answer.

Xem thêm: Hết kì nghỉ Tết Dương rồi, teen 2k mau "thức tỉnh" đi thôi!

1 – a; 2 – d; 3 – b; 4 – a; 5 – a; 6 – c; 7 – b;

Trên đó là Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 4 Unit 3 What day is it today? đem đáp án. Mời độc giả xem thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh lớp 4 không giống như: Để học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 4, Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo đuổi từng Unit, Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4, Đề ganh đua học tập kỳ 2 lớp 4,… được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn.

Bên cạnh group Tài liệu học hành lớp 4, chào quý thầy cô, bậc cha mẹ nhập cuộc group học tập tập: Tài liệu giờ đồng hồ Anh Tiểu học tập – điểm cung ứng thật nhiều tư liệu ôn luyện giờ đồng hồ Anh miễn phí giành riêng cho học viên tè học tập (7 – 11 tuổi).

Rate this post