Amin là gì? Môn Hóa lớp 12

Các Amin không giống nhau thể hiện tại đặc điểm hoá học tập không giống nhau, ví du như tính bazo của những Amin mạnh yếu đuối không giống nhau tuỳ vô địa điểm của Nitơ gắn kèm với gốc hidrocacbon đẩy e hoặc mút hút e, gốc ko no hoặc gốc thơm phức.

Bạn đang xem: Amin là gì? Môn Hóa lớp 12

Để làm rõ được đặc điểm hoá học tập, đặc điểm vật lý cơ của những Amin tất cả chúng ta nằm trong mò mẫm hiểu công thức cấu trúc của những Amin và áp dụng giải những bài xích luyện về những amin qua nội dung bài viết tiếp sau đây.

I. Amin – Định nghĩa, phân loại và danh pháp

1. Amin là gì?

– Amin là hợp hóa học cơ học được đưa đến Lúc thế một hoặc nhiều vẹn toàn tử hiđro vô phân tử amoniac bởi vì một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon. 

 Ví dụ:NH2 (amoniac) ; CH3-NH2 (metylamin) ; C6H5-NH2 (phenylamin) ; CH3-NH-CH3 (đimetylamin)

2. Phân loại Amin

– Amin được phân loại theo dõi 2 cơ hội thông dụng:

a) Theo điểm lưu ý cấu trúc của gốc hiđrocacbon 

– Amin mạch hở: CH3NH2 , C2H5NH2 , …

– Amin mạch vòng: C6H5NH2 , CH3C6H4NH2 , …

b) Theo bậc của amin 

 – Bậc amin: là số vẹn toàn tử H vô phân tử NH3 bị thay cho thế bởi vì gốc hiđrocacbon. Theo cơ, những amin được phân loại thành: amin bậc 1, bậc 2, bậc 3.

– Công thức cấu trúc (bậc) của amin:
công thức cấu trúc của amin

 Ví dụ: CH3-CH2-CH2-NH2 (amin bậc 1) ; CH3-CH2-NH-CH3 (amin bậc 2) ;  (CH3)3N (amin bậc 3).

– Công thức tổng quát tháo của amin:CxHyNz (x, nó, z ∈ N*; nó ≤ 2x + 2 + z; nó chẵn nếu như z chẵn; nó lẻ nếu như z lẻ).

  hoặc: CnH2n+2-2k+tNt (n ∈ N*; k ∈ N; t ∈ N*).

3. Cách gọi thương hiệu Amin – Danh pháp

a) Cách gọi thương hiệu theo dõi danh pháp gốc – chức:

  Tên amin = Gốc hiđrocacbon + amin

b) Cách gọi thương hiệu theo dõi danh pháp thay cho thế :

  Tên amin = Tên của hiđrocacbon ứng + Số trật tự của C chứa chấp group NH2 + amin

c) Tên thường thì chỉ vận dụng với một vài amin: Ví dụ: anilin C6H5NH2

II. Tính hóa học vật lý cơ của Amin

– Các amin sở hữu tài năng tan chất lượng tốt nội địa, tự đằm thắm amin và nước sở hữu links Hiđro liên phân tử. Độ tan nội địa hạn chế Lúc số vẹn toàn tử C tăng.

– Metyl–, đimetyl–, trimetyl– và etylaminlà những hóa học khí sở hữu hương thơm khai không dễ chịu, độc, dễ dàng tan nội địa, những amin đồng đẳng cao hơn nữa là hóa học lỏng hoặc rắn 

– Anilin là hóa học lỏng, sức nóng phỏng sôi là 184oC, ko color, vô cùng độc, không nhiều tan nội địa, tan vô ancol và benzen

III. Cấu tạo ra phân tử, đối chiếu lực bazo của những Amin

1. Cấu trúc phân tử của amoniac và những amin

cấu trúc phân tử của amoniac và những amin

2. So sánh lực bazo trong những amin

a) Các nguyên tố tác động cho tới lực bazơ của amin:

– Mật phỏng electron bên trên vẹn toàn tử N: tỷ lệ càng tốt, lực bazơ càng mạnh và ngược lại.

– Hiệu ứng ko gian: gốc R càng kềnh càng và phổ biến gốc R thì thực hiện mang lại tính bazơ giảm xuống, tùy theo gốc hiđrocacbon.

  Ví dụ:Tính bazơ của (CH3)2NH > CH3NH2 > (CH3)3N ; (C2H5)2NH > (C2H5)3N > C2H5NH2

b) Phương pháp đối chiếu lực bazo trong những amin

– Gốc đẩy electron nâng cao tính bazơ, gốc mút hút electron thực hiện hạn chế tính bazơ.

 Ví dụ:p-NO2-C6H4NH2 < C6H5NH2< NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2 < C3H7NH2

– Amin sở hữu phổ biến gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin sở hữu phổ biến gốc mút hút e thì tính bazơ càng yếu đuối. (Rthơm)3N < (R thơm)2NH < RthơmNH2 < NH3 < Rno NH2 < (Rno)2NH < (Rno)3N

– Nếu vẹn toàn tử N vô phân tử amin gắn kèm với những gốc mút hút e (gốc ko no, gốc thơm) thì tính bazơ của amin yếu đuối rộng lớn đối với tính bazơ của NH3. Những amin này sẽ không thực hiện xanh rì quỳ tím.

– Amin sở hữu phổ biến gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin sở hữu phổ biến gốc mút hút e thì tính bazơ càng yếu đuối.

IV. Tính hóa học hoá học tập của Amin

1. Tính bazơ của Amin

– Các phản xạ thể hiện tại tính bazơ

a) Amin tính năng với hỗn hợp axit

  CH3NH2 + H2SO4 → CH3NH3HSO4

  2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4

  CH3NH2 + CH3COOH → CH3NH3OOCCH3

b) Amin tính năng với hỗn hợp muối hạt tạo ra bazơ ko tan

  2CH3NH2 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2CH3NH3Cl

3. Phản ứng nhận ra bậc của amin

– Nếu là amin bậc I Lúc phản xạ với HNO2 tạo khí bay ra:

  RNH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O

– Anilin phản xạ tạo ra muối hạt điazoni ở 0 → 50C:

  C6H5NH2 + HNO2 → C6H5N2+Cl + 2H2O

– Nếu là amin bậc II thì tạo ra thích hợp hóa học nitrozo gold color nổi bên trên mặt mũi nước:

  RNHR’ + HNO2 → RN(NO)R’ + H2O

– Amin bậc III không tồn tại phản xạ này.

4. Phản ứng nâng bậc amin

  RNH2 + R’I → RNHR’ + HI

  RNHR’ + R’’I → RNR’R’’ + HI

5. Phản ứng riêng biệt của Anilin

– Anilin là amin thơm phức nên ko thực hiện thay đổi color quỳ tím trở thành xanh rì.

– Anilin tạo ra kết tủa white với hỗn hợp nước Brom:

phản ứng của anilin với brom

⇒ Phản ứng này được dùng làm nhận ra anilin.

V. Điều chế Amin

1. Hiđro hóa thích hợp hóa học nitro

  C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O (Fe/HCl)

2. Dùng kiềm mạnh đẩy amin thoát khỏi muối hạt amoni

  C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O

⇒ Phản ứng này dùng làm tách anilin thoát khỏi láo lếu thích hợp.

3. Thay thế vẹn toàn tử H của NH (phản ứng nâng bậc)

  NH3 + RI → R – NH2 + HI

VI. Bài luyện về Amin

Bài 1 trang 44 SGK hoá 12: Có 3 hóa hóa học sau đây: Etylamin, phenylamin, amoniac. Thứ tự động tăng dần dần tính bazơ được xếp theo dõi dãy:

 A. Amoniac < etylamin < phenylamin.

 B. Etylamin < amoniac < pheylamin.

 C. Phenylamin < amoniac < etylamin.

 D. Phenylamin < etyamin < amoniac.

* Lời giải Bài 1 trang 44 SGK hoá 12:

– Đáp án: C. Phenylamin < amoniac < etylamin.

Xem thêm: đoạt giải pen cup 2018

* Cần nhớ: Gốc đẩy electron nâng cao tính bazơ, gốc mút hút electron thực hiện hạn chế tính bazơ. Càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazo càng mạnh và ngược lại phổ biến gốc mút hút e thì tính bazo càng yếu đuối.

– Do cơ tao sở hữu trật tự tính bazo tăng dần dần như sau:

  amin bậc III mút hút e < amin bậc II mút hút e < amin bậc I mút hút e < NH3 < amin bậc I đẩy e < amin bậc II đẩy e < amin bậc III đẩy e

– Nhóm đẩy: Những gốc ankyl (gốc hydrocacbon no): CH3-, C2H5-, iso propyl …

  Các group còn chứa chấp cặp e ko liên kết: -OH (còn 2 cặp), -NH2 (còn 1 cặp)…

– Nhóm hút: toàn bộ những group sở hữu chứa chấp links π, vì như thế links π mút hút e cực mạnh.

– Những gốc hydrocacbon ko no: CH2=CH-, CH2=CH-CH2– …

– Những group không giống chứa chấp nối song như: -COOH (cacboxyl), -CHO (andehyt), -CO- (cacbonyl), -NO2(nitro),…

– Các nhân tố có tính âm năng lượng điện mạnh: -Cl, -Br, -F (halogen),…

Bài 2 trang 44 SGK hoá 12:Có thể nhận ra lọ đựng CH3NH2 bằng cơ hội nào là sau đây?

 A. Nhận biết bởi vì hương thơm.

 B. Thêm vài ba giọt hỗn hợp H2SO4.

 C. Thêm vài ba giọt hỗn hợp Na2CO3.

 D. Đưa đũa thủy tinh anh vẫn nhứng vô hỗn hợp HCl đậm quánh lên phía bên trên mồm lọ đựng hỗn hợp CH3NH2.

* Lời giải Bài 2 trang 44 SGK hoá 12:

– Đáp án: D. Đưa đũa thủy tinh anh vẫn nhứng vô hỗn hợp HCl đậm quánh lên phía bên trên mồm lọ đựng hỗn hợp CH3NH2.

– Khi mang lại CH3NH2 tác dụng với hỗn hợp HCl quánh tao thấy xung xung quanh xuất hiện tại sương white. Dựa vô cơ nhận ra được CH3NH2, PTPƯ như sau:

  CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl (khói trắng)

Bài 3 trang 44 SGK hoá 12:Viết công thức cấu trúc, gọi thương hiệu và chứng minh bậc từng amin sở hữu công thức phân tử sau:

 a. C3H9N.

 b. C7H9N. (có chứa chấp vòng benzen)

*Lời giải Bài 2 trang 44 SGK hoá 12:

 a) C3H9N.

– Amin bậc 1:

 CH3-CH2-CH2-NH2 : n-propylamin

 

 : iso propylamin

– Amin bậc 2:

 CH3-NH-CH2-CH3 : Etyl metylamin

– Amin bậc 3:

 : Tri metylamin

b) C7H9N.(có chứa chấp vòng benzen)

 Amin bậc 1:

công thức cấu trúc của amin sở hữu vòng benzen

 Amin bậc 2:

công thức cấu trúc của metyl phenylamin

Bài 4 trang 44 SGK hoá 12: Trình bày cách thức chất hóa học hãy tách riêng biệt từng chát trong những láo lếu thích hợp tại đây ?

a. Hỗn thích hợp khí CH4 và CH3NH2.

b. Hỗn thích hợp lỏng : C6H6, C6H5OH và C6H5NH2.

* Lời giải Bài 4 trang 44 SGK hoá 12: 

a) Tách láo lếu thích hợp khí CH4 và CH3NH2

– Cho láo lếu thích hợp trải qua hỗn hợp HCl tao được CH3NH2 phản ứng với HCl bị tích lại vô hỗn hợp, khí bay ra bên ngoài là CH4 tinh khiết, tao sở hữu PTPƯ sau:

  CH3NH2 + HCl → CH3NH2Cl

– Cho NaOH vô CH3NH2Cl thu lại được CH3NH2

  CH3NH2Cl + NaOH → CH3NH2 + NaCl + H2O

b) Tách láo lếu thích hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2

– Cho hỗn hợp NaOH vô láo lếu thích hợp lỏng bên trên nhận được hỗn hợp bao gồm nhì phần: phần 1 tan là C6H5OH tạo ra trở thành C6H5ONa và phần 2 láo lếu thích hợp còn sót lại là C6H5NH2 và C6H6, tao sở hữu PTPƯ sau:

  C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

– Sục khí CO2 vào phần hỗn hợp tan tao thu lại được C6H5OH kết tủa .

  C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH↓ + NaHCO3

– Với láo lếu thích hợp C6H5NH2 và C6H6: mang lại tính năng hỗn hợp HCl, nhận được hỗn hợp bao gồm nhì phần: phần tan là C6H5NH3Cl, phần ko tan là C6H6. Lọc phần ko tan ⇒ tách được C6H6, tao sở hữu PTPƯ sau:

 C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

– Cho hỗn hợp NaOH vô phần hỗn hợp, tao thu lại được C6H5NH2 kết tủa theo dõi PTPƯ:

  C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2↓ + NaCl + H2O

Bài 5 trang 44 SGK hóa 12: Hãy mò mẫm cách thức chất hóa học nhằm xử lý nhì yếu tố sau:

a. Rửa lọ vẫn đựng aniline

b. Khử mùi vị tanh của cá sau khoản thời gian phẫu thuật nhằm nấu nướng. lõi rằng mùi vị tanh của cá, nhất là của những mè tự láo lếu thích hợp một vài amin (nhiều nhát là trimetylamin) và một vài tạp hóa học không giống tạo ra.

* Lời giải Bài 5 trang 44 SGK hóa 12:

a) Rửa lọ vẫn đựng anilin.

– Cho vô lọ đựng anilin hỗn hợp HCl sau tráng bởi vì nước đựng.

  C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

b) Khử mùi vị tanh của cá, tao mang lại vào trong 1 không nhiều dấm CH3COOH những amin sẽ khởi tạo muối hạt với CH3COOH nên không hề tanh tưởi nữa.

  (CH3)3N + CH3COOH → CH3COONH(CH3)3

Bài 6 trang 44 SGK hóa 12: a) Tính thể tích nước brom 3% (D=1,3g/ml) cần thiết nhằm pha chế 4,4 gam tribromanilin.

b) Tính lượng anilin sở hữu vô hỗn hợp A hiểu được Lúc mang lại tính năng vô nước brom thì nhận được 6,6 gam kết tủa white. Giả sử hiệu suất của tất cả nhì tình huống là 100%.

* Lời giải Bài 6 trang 44 SGK hóa 12: 

– Phương trình phản ứng:

phương trình phản xạ của anilin với brom

a) theo dõi bài xích đi ra, tao có: nC6H2Br3NH3 = m/M = 4,4/330 (mol).

– Theo PTPƯ: nBr2 = 3.nC6H2Br3NH3 = (3.4,4)/330 = 13,2/330 (mol).

⇒ Khối lượng Br2 trong C6H2Br3NHlà: mBr2 = (13,2.160)/330 = 6,4 (g).

– Từ công thức: C% = (mct/mdd).100%

⇒ Khối lượng hỗn hợp Br2 (3%) là: mdd Br2 = (mct)/(C%) = (6,4)/(3%) = (6,4.100/3) = 640/3 (g).

⇒ Thể tích hỗn hợp Br2 cần sử dụng  

b) C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH3 + 3HBr

⇒ số mol kết tủa là nC6H2Br3NH3 = 6,6/330 = 0,02 (mol).

– Theo PTPƯ: nC6H5NH2) = nC6H2Br3NH3 = 0,02 (mol).

⇒ lượng aniline sở hữu vô hỗn hợp A là: mC6H5NH2 = n.M = 0,02.93 = 1,86 (g).

Hy vọng với nội dung bài viết về tính hóa học hoá học tập, công thức cấu trúc của Amin và bài xích luyện vận dụng phía trên hữu ích cho những em. Mọi hùn ý và vướng mắc những em sướng lòng nhằm lại comment bên dưới nội dung bài viết nhằm HayHocHoi.Vn ghi nhận và tương hỗ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.

¤ Xem thêm thắt những nội dung bài viết không giống tại:

Xem thêm: mở cửa đặt chỗ PEN I 2018