VTJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTJ của CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: - Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2017;
- Trình bày phương án hoạt động năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
- Một số nội dung khác.

Nguồn: www.stockbiz.vn