VE9: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Chí Linh

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Chí Linh
- Mã chứng khoán: VE9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 713.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 713.200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,69%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 09/03/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn