MSN: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã CK: MSN) như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn