DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn