VAF: Thông báo về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông

.

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn