Bình Dương: Chuyển hơn 22 đất để thực hiện Khu nhà ở nông thôn Nam Long – Bàu Bàng

.

Ảnh minh họa

Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng đất 110.829 m2 đất ở tại nông thôn theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Chuyển mục đích sử dụng đất 104.795 m2 với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho các mục đích sau: Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 9.363 m2, Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 10.342 m2, Đất thủy lợi 714 m2, Đất giao thông 84.376 m2 .

Chuyển mục đích sử dụng đất 9.581 m2 với hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê với các mục đích sau: Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 3.985 m2, Đất chợ 2.914 m2, Đất xây dựng cơ sở y tế 2.682 m2.

Nguồn: cafeland.vn