Bố trí vốn ra sao khi chưa có quyết định phê duyệt dự án?

.

Độc giả Phan Xuân Dũng  (tỉnh Đắk Nông) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi đang thực hiện 1 dự án về công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư ngân sách địa phương (dự án không có cấu phần xây dựng). Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, chủ đầu tư tiến hành lựa chọn nhà thầu để khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Tuy nhiên theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu thì điều kiện để chỉ định thầu thì phải đáp ứng điều kiện là: "Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu".

Xin hỏi, trong trường hợp này khi dự án chưa được phê duyệt và vốn chưa được bố trí thì việc bố trí vốn ở đây được hiểu như thế nào? Phải lập dự toán trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt hay chủ đầu tư tự phê duyệt dự toán?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c, Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu quy định một trong những điều kiện để được áp dụng hình thức chỉ định thầu là đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Theo đó, đối với những gói thầu thực hiện khi chưa có Quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ vào nguồn vốn được bố trí trong giai đoạn chuẩn bị dự án để đối chiếu với quy định nêu trên.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn